Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
- Archiwum ofert pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Oferty pracy

13.06.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Inspektor ds. księgowości budżetowej

I. Wójt Gminy Marciszów ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze:

1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Marciszowie, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.

2.    Nazwa stanowiska urzędniczego :
Inspektor ds. księgowości budżetowej

II. Wymagania niezbędne: 
1) wykształcenie wyższe - kierunek: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie i marketing, rachunkowość i finanse albo inne wyższe w zakresie: finansów albo inne wyższe pod warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, albo inne wyższe pod warunkiem ukończenia szkoły średniej, policealnej, pomaturalnej o profilu ekonomicznym;
2) posiadanie obywatelstwa polskiego;
3) pełna zdolność do czynności prawnych;
4) korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia;
8) znajomość ustawy o samorządzie gminnym ;
9) znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego;
10) znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej;
11) znajomość przepisów z zakresu podatków i opłat stanowiących dochód gminy,
12) znajomość ustawy – Ordynacja podatkowa;
13) umiejętność obsługi komputera w zakresie: pakiet biurowy OpenOffice, poczta elektroniczna, Internet.

III. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych;
2) odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)prowadzenie ksiąg rachunkowych w programie komputerowym „ księgowość budżetowa i organ finansowy” między innymi:
- kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie  z zasadą podwójnego zapisu,
- konta ksiąg pomocniczych  (ewidencji analitycznej),
- wykaz składników aktywów i pasywów,
- zestawienie obrotów i sald  księgi głównej oraz zestawienie sald kont pomocniczych,
- dla rozrachunków  z kontrahentami,
- rozrachunków z pracownikami ( z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków)
2)prowadzenie analityki dla organu finansowego  ( budżetu gminy) zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy o zakładowym planie kont;
3)analityka jednostki budżetowej;
Do kont syntetycznych należy prowadzić analitykę umożliwiającą  sporządzenie sprawozdań finansowych:
- ewidencję dochodów budżetowych w rejestrze dochodów,
- na podstawie zapisów na kontach księgi głównej  sporządzić należy i uzgodnić na koniec każdego miesiąca  zestawienie obrotów i sald  syntetyki z analityką.
4) dekretacja dokumentów księgowych:
- segregacja dokumentów,
- sprawdzanie prawidłowości dokumentów,
- właściwa  dekretacja , która winna polegać na :
a) nadania dokumentom księgowym numerów pod którymi zostają one zaewidencjonowane,
b) określenie daty pod jaką ma być  zadekretowany dowód,
c) bieżące przekazywanie  zadekretowanych dokumentów księgowych pozostałym pracownikom;
5) sporządzanie  sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów;

V. Warunki pracy na stanowisku:
1) Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;
2) Praca w godzinach: 7:30-15:30;
3) Praca w zespole;
4) Codzienny kontakt telefoniczny;
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W maju 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia)
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Marciszowie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem;
2) życiorys zawodowy (CV) – opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem;
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – kierunek: prawo, administracja,
ekonomia, zarządzanie i marketing, rachunkowość i finanse albo kserokopia dyplomu ukończenia innych studiów wyższych w zakresie: finansów albo kserokopia dyplomu ukończenia innych studiów wyższych wraz z dołączoną kserokopią świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, albo kserokopia dyplomu ukończenia innych studiów wyższych wraz z dołączoną kserokopią świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej, pomaturalnej o profilu ekonomicznym);
4) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8) klauzula informacyjna dla kandydata;
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed
wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.
Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

VIII. Informacje dodatkowe:
1)W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru. W pozostałych przypadkach umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
2)Przewiduje się wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: od 2 400 zł do 3 800 zł brutto.
3)Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Marciszowie  ul. Szkolna 6 w godzinach pracy urzędu albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektora d.s. księgowości budżetowej w terminie do dnia 24.06.2019 r.
4)Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta
koperta albo wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
5)Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
zostaną powiadomieni telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o terminie i miejscu naboru.
6)Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej  oraz na  tablicy Informacyjnej Urzędu Gminy Marciszów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik


11.06.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR – ELEKTRYK 


1.    Nazwa i adres jednostki:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów.

2.    Zakres wykonywanej pracy:
a.    Obsługa oczyszczalni ścieków.
b.    Obsługa sieciowych pompowni ścieków oraz wodnych stacji podnoszenia ciśnienia.
c.    Wykonywanie drobnych prac warsztatowych i ślusarskich.
d.    Prace na wysokościach powyżej 1,5 m.
e.    Prowadzenie pojazdów służbowych.
f.    Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
g.    Dbałość o dobry wizerunek pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić pracodawcę na straty.

3.    Wymagania:
a.    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b.    uprawnienia SEP do 1kV w zakresie „D”
c.    znajomość układów elektrycznych, w tym automatyki sterującej pracą oczyszczalni ścieków i pompowni sieciowych,
d.    posiada wykształcenie minimum średnie,
e.    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
f.    ważne prawo jazdy kategorii B,
g.    sumienność, dyspozycyjność, kreatywność,
h.    umiejętność pracy w zespole.

4.    Warunki pracy na stanowisku:
a.    wymiar czasu pracy: pełny etat,
b.    przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  01.07.2019 r.
c.    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pracy wykonywanej przez pracownika

5.    Wynagrodzenie  zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZGK „Wodociągi Marciszowskie”, w tym prawo do trzynastej pensji i premii uznaniowej.

6.    Wymagane dokumenty:
a.    podanie o pracę,
b.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 902).”

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b (I piętro nad Ośrodkiem Zdrowia) w godzinach pracy zakładu lub przesłać pocztą na adres: ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b, 58-410 Marciszów lub pocztą e-mail na adres: dyrektor.zgk@marciszow.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
inż. Rafał Zdunek – dyrektor ZGK tel: 75 6194190  e-mail:  dyrektor.zgk@marciszow.pl


16.05.2019

WÓJT GMINY MARCISZÓW
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie

1.Do konkursu może przystąpić osoba, które spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597):

1)    jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
2)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
3)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5)    przed przystąpieniem do konkursu uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
6)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8)    nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, 2245, z 2019r. poz. 730), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668, 2024, 2245 z 2019r. poz. 276, 447, 534, 577 i 730) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
9)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
11)    nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458, 1669, 1693, 2192 z 2019r. poz. 730).
12)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2018 r. poz. 931, 1669).

2.    Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2)    posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
6)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458, 1669, 1693, 2192 z 2019r. poz. 730);
10)    w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2018 r. poz. 931, 1669).

3.    Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania publicznej szkoły,
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o:
-    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
-    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-    stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3)    oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-    imię (imiona) i nazwisko,
-    datę i miejsce urodzenia,
-    obywatelstwo,
-    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 poz. 931 i 1669) - w przypadku cudzoziemca,
7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
11)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192)
12)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)    oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, 2024 i 2245) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15)    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
16)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem:” Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie” do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz.l5:00 na adres: Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów , sekretariat ( decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Marciszów).
5.    Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
6.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Marciszów.
7 O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, w formie pisemnej.
8.    Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat na stanowisko dyrektora szkoły jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. 4-7,
11    i 12.
9.    Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane dokumenty.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik11.03.2019

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1260 ze zmianami)

WÓJT  GMINY  MARCISZÓW
ogłasza konkurs na  stanowisko
INSPEKTORA ds. DROGOWNICTWA W URZĘDZIE GMINY W MARCISZOWIE

1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy  w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów.

2.    Stanowisko :
INSPEKTOR  DO SPRAW DROGOWNICTWA

3.    Wymagania niezbędne.                                                                                                                         
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. .DZ.U z 2018 r, poz. 1260) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    posiada wykształcenie wyższe  techniczne (preferowane drogownictwo, budownictwo), administracyjne
6)    znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o drogach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych,
7)    staż pracy – min. 3 lata /w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych/,
8)    prawo jazdy kategorii B

4.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach, rzetelność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
      5.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem robót drogowo-mostowych,
2.    prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na roboty drogowo-mostowe, a w szczególności współpraca w tym zakresie z innymi referatami,
3.    prowadzenie spraw związanych z realizacja robót drogowo-mostowych:
zlecanie dokumentacji projektowej oraz związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
prowadzenie nadzoru nad robotami wg odrębnych postanowień, np. umów, egzekwowanie i sprawdzanie dokumentów budowy, dokonywanie odbiorów robót częściowych, ostatecznych, eksploatacyjnych, pogwarancyjnych itp., zwalnianie kaucji gwarancyjnych,
rozliczanie robót, sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym, sporządzanie dokumentów OT, PT,
działania w zakresie zgłaszania robót zgodnie z prawem budowlanym, uzyskiwanie decyzji na pozwolenia na budowę, na użytkowanie itp.,
4.    prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej realizacji robót,
5.    prowadzenie korespondencji w związku z prowadzonymi sprawami zgodnie z instrukcją kancelaryjną i kpa,
6.    uzgadnianie lokalizacji budynków, ogrodzeń, zjazdów, chodników, reklam, sieci i urządzeń technicznych,
7.    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  wraz z naliczaniem opłat,
8.    naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
9.    wydawanie oświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
10.    ewidencja dróg, obiektów mostowych,
11.    letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich itp.
12.    Eksploatacja oświetlenia ulicznego

5.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 01 maja 2019r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  (  DZ.U. z 2018 roku, poz.936 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  8/18 Wójta Gminy Marciszów z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

6.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

7.    Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
2.    kserokopia dowodu osobistego,
3.    kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.    kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
5.    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
6.    kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy, o którym mowa w ust. 3,
7.    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
9.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
     Informacje dodatkowe
     Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie w wyniku, której zostanie sporządzona
     lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu wymogi.
     Z wytypowanymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej
     terminie kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.
     Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu,
     w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie.
     Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarcie umowy o pracę zobowiązany jest
     dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów i informację o niekaralności
     z Krajowego Rejestru Karnego.
     Nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 29 marca 2019 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  Inspektora do spraw drogownictwa”,
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.


Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik07.03.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR – KIEROWCA CIĄGNIKA


1.    Nazwa i adres jednostki:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów.

2.    Zakres wykonywanej pracy:
a.    Obsługa oczyszczalni ścieków i przepompowni.
b.    Wykonywanie drobnych prac warsztatowo i ślusarskich.
c.    Prace na wysokościach powyżej 1,5 m.
d.    Prowadzenie i obsługa pojazdów i maszyn wolnobieżnych, ciągników rolniczych oraz zestawów ciągnik z przyczepą w tym przyczepą asenizacyjną, jedno i dwuosiowych.
e.    Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z instrukcjami BHP obsługiwanych urządzeń.
f.    Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
g.    Dbałość o dobry wizerunek pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić pracodawcę na straty.

3.    Wymagania:
a.    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b.    posiada wykształcenie minimum zawodowe,
c.    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
d.    ważne prawo jazdy kategorii B, T (uprawnienia do kierowania ciągnikiem z jednoosiową beczką asenizacyjną)
e.    sumienność, dyspozycyjność, kreatywność,
f.    umiejętność pracy w zespole.

4.    Warunki pracy na stanowisku:
a.    wymiar czasu pracy: pełny etat,
b.    przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  01.04.2019 r.
c.    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pracy wykonywanej przez pracownika

5.    Wynagrodzenie  zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZGK „Wodociągi Marciszowskie”, w tym prawo do trzynastej pensji i premii.
Gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż 2.600,00 zł brutto.

6.    Wymagane dokumenty:
a.    podanie o pracę,
b.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 902).”

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:

oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b (I piętro nad Ośrodkiem Zdrowia) w godzinach pracy zakładu lub przesłać pocztą na adres: ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b, 58-410 Marciszów lub pocztą e-mail na adres: dyrektor.zgk@marciszow.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
inż. Rafał Zdunek – dyrektor ZGK tel: 75 6194190  e-mail:  dyrektor.zgk@marciszow.pl

07.01.2019
Ogłoszenie nieaktualne

21.12.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR – KIEROWCA CIĄGNIKA


1.    Nazwa i adres jednostki:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów.

2.    Zakres wykonywanej pracy:
a. Obsługa oczyszczalni ścieków i przepompowni.
b. Wykonywanie drobnych prac warsztatowo i ślusarskich.
c. Prace na wysokościach powyżej 1,5 m.
d. Prowadzenie i obsługa pojazdów i maszyn wolnobieżnych, ciągników rolniczych oraz zestawów ciągnik z przyczepą w tym przyczepą asenizacyjną, jedno i dwuosiowych.
e. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z instrukcjami BHP obsługiwanych urządzeń.
f. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
g. Dbałość o dobry wizerunek pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić pracodawcę na straty.

3.    Wymagania:
a. ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b. posiada wykształcenie minimum zawodowe,
c. posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
d. ważne prawo jazdy kategorii B, T (uprawnienia do kierowania ciągnikiem z jednoosiową beczką asenizacyjną)
e. sumienność, dyspozycyjność, kreatywność,
f. umiejętność pracy w zespole.

4.    Warunki pracy na stanowisku:

a. wymiar czasu pracy: pełny etat,
b. przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  02.01.2019 r.
c. rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pracy wykonywanej przez pracownika

5.    Wynagrodzenie  zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZGK „Wodociągi Marciszowskie”, w tym prawo do trzynastej pensji i premii.
Gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż 2.600,00 zł brutto.

6.    Wymagane dokumenty:
a. Podanie o pracę,
b. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 902).”

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:
oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b (I piętro nad Ośrodkiem Zdrowia) w godzinach pracy zakładu lub przesłać pocztą na adres: ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b, 58-410 Marciszów lub pocztą e-mail na adres: dyrektor.zgk@marciszow.pl z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko – konserwator, pracownik fizyczny”,

Dodatkowych informacji udzielają:
inż. Rafał Zdunek – dyrektor ZGK tel: 75 6194190  e-mail:  dyrektor.zgk@marciszow.pl


30.11.2018

UNIEWAŻNIENIE NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY
W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE” W MARCISZOWIE


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego, ogłoszony w dniu 21 września 2018 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.marciszow.pl - ogłoszenia -  oferty pracy), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b Marciszów oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze,

z przyczyn organizacyjnych.

Osoby które złożyły dokumenty na w/w stanowisko mogą je odebrać w siedzibie ZGK „Wodociągi Marciszowskie” ul. Szkolna 4b (I pietro), 58-410 Marciszów w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

21.09.2018

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
UL. DWORCOWA 14, 58-410 MARCISZÓW
Biuro zakładu ul. Szkolna 4B

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A


I.  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów, tel. 75 6194190.

II. Określenie stanowiska:
Główny księgowy/a w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko
Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
Kandydat(ka) do pracy:
1.    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
3.    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4.    posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
5.    spełnia jeden z poniższych warunków:
•    ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;
•    ukończyła średnią, policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
•    jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
•    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
1.    znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
2.    znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
3.    znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
4.    umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;
5.    umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Płatnik, programy finansowo – księgowe, płacowe);
6.    umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
7.    pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej,
8.    samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.
 
V. Wymagania dodatkowe wpływające na optymalizację zadań na stanowisku:
1.    umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
2.    doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub
    zakładu budżetowego.
 
VI. Zakres zadań – obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1)  prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki,
2)  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)  dokonywania wstępnej kontroli:
a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4)    opracowywanie projektu planu finansowego i wymaganych zmian,
5)    sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania planu finansowego oraz dokonywanie ich analiz,
6)    naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników i innych należności płacowych, w tym zasiłków, potrąceń i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
7)    terminowe naliczanie i odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczeń, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, PFRON oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ZUS,
8)    prowadzenie rozliczeń i ewidencji podatkowych w tym podatku dochodowego, podatku vat i opłat i podatków lokalnych,
9)    ochrona danych osobowych – szczególnie gromadzonych w dokumentacji płacowej i podatkowej.

VII. Informacja o warunkach pracy:
1.    zatrudnienie w ramach umowy o pracę od 01.01.2019 r.,
2.    praca na stanowisku głównego/ej księgowego/ej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marciszowie w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo;
3.    obsługa komputera stosownie do godzin pracy z zastosowaniem narzędzi informatycznych;
4.    praca na miejscu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Marciszowie – biuro ul. Szkolna 4B.
   
VIII. Wymagane dokumenty:
1.    kopia dowodu osobistego;
2.    oświadczenie kandydata „o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”;
3.    list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy, oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
5.    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;
6.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” w Marciszowie przy ul. Szkolnej 4B (I piętro), 58-410 Marciszów osobiście, lub przesłać pocztą mailową adres dyrektor.zgk@marciszow.pl w terminie do dnia 31.10.2018 r. do godziny 15:00. W przypadku osobistego składania dokumentów dokumenty winny zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na głównego księgowego ZGK”. Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marciszów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Marciszów i Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Marciszowie i Urząd Gminy Marciszów moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)".
Wszystkie osoby, które złożą lub złożyły swoje dokumenty aplikacyjne informuje się, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

Dodatkowych informacji można uzyskać w godz. od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu: 506496146

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Wiesław Cepielik


21.09.2018

Dyrektor ZGK Marciszów informuje, iż w wyniku trzeciego naboru na stanowisko "Główny/a księgowy/a" nie wpłynęła żadna oferta.

23.08.2018

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
UL. DWORCOWA 14, 58-410 MARCISZÓW
Biuro zakładu ul. Szkolna 4B


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A


I.  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów, tel. 75 6194190.

II. Określenie stanowiska:
Główny księgowy/a w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko
Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
Kandydat(ka) do pracy:
1.    ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
3.    nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4.    posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
5.    spełnia jeden z poniższych warunków:
•    ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;
•    ukończyła średnią, policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
•    jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
•    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
1.    znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
2.    znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
3.    znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
4.    umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;
5.    umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Płatnik, programy finansowo – księgowe, płacowe);
6.    umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
7.    pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej,
8.    samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.
 
V. Wymagania dodatkowe wpływające na optymalizację zadań na stanowisku:
1.    umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
2.    doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub
    zakładu budżetowego.
 
VI. Zakres zadań – obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1)  prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki,
2)  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)  dokonywania wstępnej kontroli:
a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4)    opracowywanie projektu planu finansowego i wymaganych zmian,
5)    sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania planu finansowego oraz dokonywanie ich analiz,
6)    naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników i innych należności płacowych, w tym zasiłków, potrąceń i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
7)    terminowe naliczanie i odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczeń, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, PFRON oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ZUS,
8)    prowadzenie rozliczeń i ewidencji podatkowych w tym podatku dochodowego, podatku vat i opłat i podatków lokalnych,
9)    ochrona danych osobowych – szczególnie gromadzonych w dokumentacji płacowej i podatkowej.

VII. Informacja o warunkach pracy:
1.    zatrudnienie w ramach umowy o pracę od 01.10.2018 r.,
2.    praca na stanowisku głównego/ej księgowego/ej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marciszowie w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo;
3.    obsługa komputera stosownie do godzin pracy z zastosowaniem narzędzi informatycznych;
4.    praca na miejscu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Marciszowie – biuro ul. Szkolna 4B.
   
VIII. Wymagane dokumenty:
1.    kopia dowodu osobistego;
2.    oświadczenie kandydata „o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”;
3.    list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy, oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
5.    oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;
6.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” w Marciszowie przy ul. Szkolnej 4B, 58-410 Marciszów osobiście, lub przesłać pocztą mailową adres dyrektor.zgk@marciszow.pl w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godziny 15:00. W przypadku osobistego składania dokumentów dokumenty winny zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na głównego księgowego ZGK”. Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marciszów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Marciszów i Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Marciszowie i Urząd Gminy Marciszów moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Wszystkie osoby, które złożą lub złożyły swoje dokumenty aplikacyjne informuje się, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

Dodatkowych informacji można uzyskać w godz. od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu: 506496146

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Wiesław Cepielik


23.08.2018

Dyrektor ZGK Marciszów informuje, iż w wyniku drugiego naboru na stanowisko "Główny/a księgowy/a" nie wpłynęła żadna oferta.


25.07.2018
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
UL. DWORCOWA 14, 58-410 MARCISZÓW
Biuro zakładu ul. Szkolna 4B

OGŁASZA DRUGI NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A


I.  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów, tel. 75 6194190.

II. Określenie stanowiska:
Główny księgowy/a w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko
Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
Kandydat(ka) do pracy:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;
•  ukończyła średnią, policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
•  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;
5. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Płatnik, programy finansowo – księgowe, płacowe);
6. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
7. pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej,
8. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.
 
V. Wymagania dodatkowe wpływające na optymalizację zadań na stanowisku:
1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
2. doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.
 
VI. Zakres zadań – obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4) opracowywanie projektu planu finansowego i wymaganych zmian,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania planu finansowego oraz dokonywanie ich analiz,
6) naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników i innych należności płacowych, w tym zasiłków, potrąceń i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
7) terminowe naliczanie i odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczeń, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, PFRON oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ZUS,
8) prowadzenie rozliczeń i ewidencji podatkowych w tym podatku dochodowego, podatku vat i opłat i podatków lokalnych,
9) ochrona danych osobowych – szczególnie gromadzonych w dokumentacji płacowej i podatkowej.

VII. Informacja o warunkach pracy:
1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę od 01.10.2018 r.,
2. praca na stanowisku głównego/ej księgowego/ej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marciszowie w 1/2 wymiaru czasu pracy – 20 godzin tygodniowo;
3. obsługa komputera stosownie do godzin pracy z zastosowaniem narzędzi informatycznych;
4. praca na miejscu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Marciszowie – biuro ul. Szkolna 4B.
   
VIII. Wymagane dokumenty:
1. kopia dowodu osobistego;
2. oświadczenie kandydata „o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”;
3. list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy, oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;
6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” w Marciszowie przy ul. Szkolnej 4B, 58-410 Marciszów osobiście, lub przesłać pocztą mailową adres dyrektor.zgk@marciszow.pl w terminie do dnia 17.08.2018 r. do godziny 15:00. W przypadku osobistego składania dokumentów dokumenty winny zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na głównego księgowego ZGK”. Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marciszów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Marciszów i zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Marciszowie i Urząd Gminy Marciszów moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)".

Wszystkie osoby, które złożą lub złożyły swoje dokumenty aplikacyjne informuje się, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

Dodatkowych informacji można uzyskać w godz. od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu: 506496146

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Wiesław Cepielik


25.07.2018

Dyrektor ZGK Marciszów informuje, iż w wyniku pierwszego naboru na stanowisko "Główny/a księgowy/a" w dniach 29.06-23.07.2018 nie wpłynęła żadna oferta.

29.06.2018
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARCISZOWIE
„WODOCIĄGI MARCISZOWSKIE”
UL. DWORCOWA 14, 58-410 MARCISZÓW
Biuro zakładu ul. Szkolna 4B

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A


I.  Nazwa i adres jednostki ogłaszającej konkurs:
Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” ul. Dworcowa 14, 58-410 Marciszów, tel. 75 6194190.

II. Określenie stanowiska:
Główny księgowy/a w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Liczba stanowisk pracy – 1 stanowisko
Rodzaj umowy: pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
Kandydat(ka) do pracy:
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości;
•  ukończyła średnią, policealną lub maturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości;
•  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:
1. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
2. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
3. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
4. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz;
5. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Płatnik, programy finansowo – księgowe, płacowe);
6. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
7. pożądane jest doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej,
8. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.
 
V. Wymagania dodatkowe wpływające na optymalizację zadań na stanowisku:
1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
2. doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.
 
VI. Zakres zadań – obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4) opracowywanie projektu planu finansowego i wymaganych zmian,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z wykonania planu finansowego oraz dokonywanie ich analiz,
6) naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników i innych należności płacowych, w tym zasiłków, potrąceń i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
7) terminowe naliczanie i odprowadzanie składek z tytułu ubezpieczeń, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, PFRON oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ZUS,
8) prowadzenie rozliczeń i ewidencji podatkowych w tym podatku dochodowego, podatku vat i opłat i podatków lokalnych,
9) ochrona danych osobowych – szczególnie gromadzonych w dokumentacji płacowej i podatkowej.

VII. Informacja o warunkach pracy:
1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę od 01.10.2018 r.,
2. praca na stanowisku głównego/ej księgowego/ej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marciszowie w 1/2 wymiaru czasu pracy – 20 godzin tygodniowo;
3. obsługa komputera stosownie do godzin pracy z zastosowaniem narzędzi informatycznych;
4. praca na miejscu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Marciszowie – biuro ul. Szkolna 4B.
   
VIII. Wymagane dokumenty:
1. kopia dowodu osobistego;
2. oświadczenie kandydata „o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji”;
3. list motywacyjny oraz szczegółowy życiorys zawodowy (CV);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, świadectw pracy, oraz posiadanych dodatkowych kwalifikacji, uprawnień (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem);
5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie był karany sądownie, nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz, że korzysta z pełni praw publicznych;
6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” w Marciszowie przy ul. Szkolnej 4B, 58-410 Marciszów osobiście, lub przesłać pocztą mailową adres dyrektor.zgk@marciszow.pl w terminie do dnia 23.07.2018 r. do godziny 12:00. W przypadku osobistego składania dokumentów dokumenty winny zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na głównego księgowego ZGK”. Aplikacje które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Marciszów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Marciszów i zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Marciszowie i Urząd Gminy Marciszów moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922)".

Wszystkie osoby, które złożą lub złożyły swoje dokumenty aplikacyjne informuje się, że w celu ustalenia terminów rozmów kwalifikacyjnych kontaktować będziemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

Dodatkowych informacji można uzyskać w godz. od 7:30 do 15:30 pod numerem telefonu: 506496146

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Wiesław Cepielik


24.05.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Marciszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Marciszowie
ul Szkolna 4 b


Stanowisko: Główny Księgowy
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Dzień rozpoczęcia pracy: 02 lipca 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego wyroku za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
e) Głównym Księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania konieczne:
a) znajomość zasad księgowości budżetowej,
b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
c) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
d) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
e) znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
f) znajomość prawa podatkowego, przepisów z zakresu rozliczeń z ZUS,
g) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
h) znajomość obsługi komputera: pakietów biurowych i finansowo-księgowych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywania wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych
d) opracowywanie projektów planów finansowych,
e) rozliczanie delegacji służbowych,
f) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
g) sprawowanie nadzoru na ewidencją środków trwałych,
h) prowadzenie kontroli wewnętrznej,
i) naliczanie wypłat pracowników, sporządzanie list płac i przelewów

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku: 1%

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny - opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz.1458. z późn. zm.)
i podpisany przez kandydata.
b) cv lub kwestionariusz osobowy dla kandydata
c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu głównego księgowego w sektorze finansów publicznych
e) oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.06.2018 r. do godz. 15.00 :
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia w GOPS-Główny Księgowy”
lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marciszowie pok. nr 14
lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
58-410 Marciszów
ul. Szkolne 4 b


Inne informacje:
Dokumenty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 74 10 652


Kierownik GOPS Marciszów
Lucyna Nowak

23.05.2018


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2016 roku, poz. 902 ze zmianami)

WÓJT GMINY MARCISZÓW
ogłasza konkurs na stanowisko KIEROWNIKA REFERATU OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
URZĘDU GMINY

W  MARCISZOWIE


1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy  w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów.

2.    Stanowisko :
KIEROWNIK REFERATU

3.    Wymagania niezbędne.                                                                                       
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. .Dz.U z 2016 r, poz. 902) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek prawo, administracja ,
6)    posiada co najmniej  czteroletni staż pracy,

Ponadto kandydat  na stanowisko  Kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  powinien posiadać dobrą znajomość  obsługi komputera w  tym : programów biurowych (word, exel) oraz wykazać się   znajomością przepisów  oświatowych, o samorządzie gminnym , o finansach publicznych, kpa, Instrukcji Kancelaryjnej

4.    Wymagania dodatkowe:

a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
d)    mile widziana znajomość prowadzenia statystyki oświatowej – system informacji oświatowej

5.    Zakres obowiązków obejmuje min:
    1. Prowadzenie  spraw oświatowych  należących do kompetencji organu  prowadzącego placówki oświatowe.
    2. Współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek w przygotowywaniu planów finansowych.
    3.Sporządzanie i przedkładanie do Referatu Księgowości dyspozycji na środki finansowe dla przedszkoli i szkół podstawowych, dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych.
    4. Ustalanie zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom.
    5. Opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i placówek oraz przedkładanie ich Wójtowi  do zatwierdzenia.
    6. Koordynacja i zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły.
    7. Dowóz uczniów niepełnosprawnych.
    8. Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania  pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
    9. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez  młodzież od 16-18 roku życia,
    10. Statystyka oświatowa – system informacji oświatowej ( prowadzenie bazy danych oświatowych obejmującej zbiory danych publicznych baz oświatowych).
    11. Sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zgromadzonych w bazach danych oświatowych oraz sprawdzanie kompletności danych przekazywanych z innych baz oświatowych.
    12. Przekazywanie danych z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświatowych i wychowania.
    13. Opracowywanie projektu regulaminów:
      * wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,
      * przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
      * przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek,
      * innych regulaminów w zakresie spraw należących ustawowo do organu prowadzącego.
    14. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przyznawaniem, wypłacaniem i rozliczaniem stypendiów  socjalnych i za wyniki w nauce.
    15. Prowadzenie spraw związanych z  awansem zawodowym nauczycieli.
    16. Uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej dla dyrektora ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
    17. Prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów placówek oświatowych.
    18. Udzielanie wsparcia podległym pracownikom przy realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

6.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 30 lipca 2018r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2014 roku, poz.1786 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  39/09 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie  ( zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869),
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 21 czerwca 2018 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  Kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki”,
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha09.05.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze  Sekretarza  Gminy
Marciszów w Urzędzie Gminy Marciszów ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów


1 . Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

2.  Określenie stanowiska pracy:    
Sekretarz Gminy Marciszów
 
3.  Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
d) nieposzlakowana opinia,
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) wykształcenie wyższe na kierunku prawo, administracja , ekonomia,
g) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.902 ze zmianami/ w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub  co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Ponadto kandydat na stanowisko Sekretarza Gminy powinien posiadać umiejętność  obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office oraz wykazać się znajomością n/w przepisów:
- o samorządzie gminnym,
- o pracownikach samorządowych,
- o finansach publicznych,
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- Instrukcji kancelaryjnej,
- techniki prawotwórczej,
- o ochronie danych osobowych,
- Kodeksu Wyborczego,
- Kodeksu Pracy,

4 . Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
b) wysoka kultura osobista,
c) odporność na stres,
d) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
e) umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych
f) znajomość struktury organizacyjnej urzędu,
g) kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
h) zdolność podejmowania decyzji.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności oraz wykonywanie innych obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta,
2)    opracowywanie projektów zarządzeń Wójta związanych z organizacją pracy w Urzędzie,  w tym Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy,
3)    kierowanie bieżącą działalnością urzędu  i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska,
4)    inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
5)  koordynowanie w porozumieniu z Wójtem polityki kadrowej urzędu,
6)  organizacja  działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników ,
7)  współpraca z organami  kontroli zewnętrznej, kompletowanie  całości dokumentów z przeprowadzonych kontroli, nadzorowanie terminowego wykonania zaleceń pokontrolnych  oraz udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
8)  przyjmowanie ostatnie woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym,
9) organizowanie  oraz wykonywanie  zadań związanych z wyborami i referendami,
10)  prowadzenie centralnego rejestru : skarg i wniosków,  zarządzeń wójta oraz umów,
11)  stwierdzanie własnoręczności podpisów i zgodności  z oryginałem dokumentów
12)  nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy,
13)  zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
14)  wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
15)  koordynowanie i organizacja prac związanych ze spisami statystycznymi,
16)  nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników porządku i dyscypliny pracy,
17)  realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie poprzez nadzór nad prowadzeniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz służby przygotowawczej i okresowej oceny pracowników, wnioskowanie w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania oraz karania pracowników,
18)  wykonywanie zadań związanych z kontrola zarządczą .

6. Warunki pracy na stanowisku:
1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    planowane zatrudnienie od dnia 01 lipca 2018r
3)    bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2014 roku, poz.1786 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  8/18 Wójta Gminy Marciszów z dnia 08 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów,
5)    Sekretarz Gminy nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie  (zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869,
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów
w terminie do dnia 08 czerwca 2018 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  Sekretarza Gminy Marciszów”,
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.


Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


12.03.2018


OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2016 roku, poz. 902 ze zmianami)

WÓJT  GMINY  MARCISZÓW
ogłasza konkurs na  stanowisko INSPEKTORA OCHRONY  DANYCH 
W URZĘDZIE   GMINY W  MARCISZOWIE


1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy  w Marciszowie
ul. Szkolna 6, 
58-410 Marciszów.

2.    Stanowisko :
Inspektor ochrony danych

3.    Wymagania niezbędne.
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. .DZ.U z 2016 r, poz. 902 ze zmianami) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    posiada wykształcenie wyższe   ,
6)    posiada co najmniej  trzyletni staż pracy, preferowany - pięcioletni staż pracy,
Ponadto kandydat  na stanowisko  Inspektora ochrony danych  powinien posiadać  bardzo dobrą znajomość  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych, zagadnień związanych z zabezpieczeniem systemów informatycznych oraz bezpieczeństwem fizycznym , jak również  wykazać się   znajomością aktów prawnych ( ustaw) min : o samorządzie gminnym , kpa, o pracownikach samorządowych

4.    Wymagania dodatkowe:
a)    preferowany kierunek wykształcenia: prawo, administracja, informatyka,
b)    preferowane kursy, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych,
c)    mile widziany staż pracy na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych

5.    Zakres obowiązków obejmuje min:

1)    zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez :
a)    sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b)    zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
2)    prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
3)    rejestracja  w imieniu administratora  danych zbiorów  danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub  ich modyfikacja zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
4)    koordynowanie zgłoszeń danych osobowych do organu nadzoru,
5)    ciągły przegląd procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
6)    przygotowywanie dokumentów oraz procedur regulujących kwestie ochrony danych osobowych  oraz bezpieczeństwa informacji w urzędzie, jak również działań związanych  z przeglądami i aktualizacjami tych dokumentów oraz procedur,
7)    koordynowanie działań związanych z identyfikacją (modyfikacją)  usuwaniem zbiorów danych osobowych, ze zgłaszaniem przypadków naruszenia bezpieczeństwa  informacji oraz innych działań związanych z ochroną danych osobowych,
8)    prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
9)    informowanie administratora oraz pracowników , którzy przetwarzają dane osobowe  o obowiązkach  o obowiązkach spoczywających na nich na mocy  przepisów dotyczących danych osobowych ,
10)    współpraca z organem nadzorczym,
11)    pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

6.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 02 maja  2018r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.1786 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  8/18 Wójta Gminy Marciszów z dnia 08 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869,
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia  13 kwietnia 2018 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  Inspektora ochrony danych”
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha21.02.2018

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE
Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2016 roku, poz. 902 ze zmianami)

WÓJT  GMINY  MARCISZÓW
ogłasza konkurs na  stanowisko INSPEKTORA ds. MIENIA  KOMUNALNEGO  I  WYPOSAŻENIA W REFERACIE  KSIĘGOWOŚCI   URZĘDU   GMINY 
W  MARCISZOWIE

1.    Nazwa i adres jednostki:  
Urząd Gminy  w Marciszowie ul. Szkolna 6,  58-410 Marciszów.

2.    Stanowisko

Inspektor ds. mienia komunalnego i wyposażenia

3.    Wymagania niezbędne.                                                                     
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. .DZ.U z 2016 r, poz. 902) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek ekonomia ,
6)    posiada co najmniej  trzyletni staż pracy, preferowany - pięcioletni staż pracy,
 Ponadto kandydat  na stanowisko  Inspektora ds. mienia komunalnego i wyposażenia powinien posiadać dobrą znajomość  obsługi komputera w  tym : programów biurowych (word, exel) oraz wykazać się  podstawową znajomością przepisów   ( ustaw) min :
o samorządzie gminnym , o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych , o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa,
o podatkach i opłatach lokalnych, instrukcji kancelaryjnej  oraz kpa

4.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

5.    Zakres obowiązków:
1)    ewidencja  środków trwałych,
2)    ewidencja wartości niematerialnych i prawnych,
3)    dokonywanie na koniec roku odpisów umorzeniowych środków trwaych i wartości niematerialnych,
4)    sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych,
5)    bieżąca aktualizacja spisów inwentarza w pomieszczeniach biurowych,
6)    ewidencja i rozliczanie dochodów z mienia komunalnego, ewidencja i rozliczanie wpływów z opłat,
7)    zakładanie kartotek imiennych podatników na podstawie  decyzji administracyjnej przy zastosowaniu programu komputerowego,
8)    ewidencja wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i fizycznych przy zastosowaniu programu komputerowego,
9)    prowadzenie egzekucji należności podatkowych  oraz wystawianie tytułów wykonawczych,
10)    prowadzenie spraw związanych z zajęciem hipotecznym,
11)    ewidencja i rozliczanie podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

6.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 03 kwietnia 2018r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2014 roku, poz.1786 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  8/18 Wójta Gminy Marciszów z dnia 08 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie  ( zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869,
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności    z Krajowego Rejestru Karnego,
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:

1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 21  marca 2018 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  Inspektora ds. mienia komunalnego i wyposażenia”,
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


20.02.2018

INFORMACJA

Do dnia 12 lutego 2018 roku – ostateczny termin złożenia aplikacji na stanowisko Skarbnika Gminy Marciszów – złożona została 1 oferta spełniająca wszelkie kryteria w ogłoszonym konkursie.       
Jednakże w dniu 19 lutego 2018 roku ,w  dniu poprzedzającym przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej , kandydat zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 20 lutego 2018 roku poinformował o wycofaniu swojej aplikacji na stanowisko.
W związku z powyższym ogłoszony  konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Marciszów  nie doszedł do skutku.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


15.01.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy
Marciszów w Urzędzie Gminy Marciszów ul. Szkolna 6, 58-410 MarciszówI.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

II.    Określenie stanowiska pracy:    
a)    Skarbnik Gminy  Marciszów, zatrudnienie na podstawie powołania
b)    wymiar czasu pracy : pełny etat 

III.     Wymagania niezbędne:
a)    posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b)    osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
c)    niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
d)    niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
e)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
f)    brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
g)    cieszenie się nieposzlakowaną opinią; 
h)    znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i kodeksu postępowania administracyjnego tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,  kodeksu postępowania administracyjnego;
i)    umiejętność kierowania  zespołem;
j)    dyspozycyjność;
k)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym  stanowisku urzędniczym;

IV.    Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:
a)    ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki  w księgowości;
b)    ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki  w księgowości;
c)    wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d)    posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego na podstawie odrębnych przepisów.

V.    Wymagania dodatkowe:
a)    preferowany kierunek studiów: ekonomia; 
b)    doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego;
c)    znajomość obsługi komputera  w środowisku windows, programów pakietu microsoft office  (arkusz kalkulacyjny,  poczta elektroniczna) oraz programów księgowości budżetowej i rachunkowej;
d)    predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie organizacyjne, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista;
e)    umiejętność pracy pod presją czasu;
f)    umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta.

VI.    Główne zadania wykonywane na stanowisku:
a)    Skarbnik gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.DZ.U z  2017 roku, poz.2077
b)    skarbnik gminy wykonuje zadania określone przez wójta gminy.

VII.    Do zadań skarbnika gminy należy w szczególności:
a)    uczestnictwo w posiedzeniach rady gminy;
b)    opracowywanie projektu budżetu gminy, szczegółowego podziału wydatków i dochodów, oraz współtworzenie strategii rozwoju gminy;
c)    przygotowywanie uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo-budżetowych;
d)    wnioskowanie wobec uprawnionych organów oraz opiniowanie projektów decyzji i aktów normatywnych wywołujących skutki finansowe dla budżetu gminy;
e)    nadzór nad realizacją budżetu;
f)    czuwanie nad zachowaniem okresowej równowagi budżetowej dochodów i wydatków oraz realizacji zadań budżetowych;
g)    przestrzeganie dyscypliny budżetowej i dyscypliny finansów publicznych;
h)    nadzór nad działalnością gospodarczo-finansową jednostek podporządkowanym radzie gminy;
i)    sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania budżetu i środków pozabudżetowych oraz dokonywanie okresowych ocen, analiz i prognoz realizacji budżetu;
j)    sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań dla GUS;
k)    przygotowywanie projektów zmian w budżecie;
l)    przygotowywanie materiałów informacyjnych z zakresu spraw finansowych i przedkładanie wójtowi, radzie gminy i jej organom;
m)    akceptowanie rachunków do wypłaty;
n)    kontrola nad ewidencją i wykorzystaniem środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
o)    prowadzenie skonsolidowanej rachunkowości dla podległych jednostek organizacyjnych;
p)    współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych;
q)    zorganizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
r)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji w oparciu o przepisy w tym zakresie stanowiące;
s)    kontrasygnowanie oświadczeń woli wójta w zakresie zarządu mieniem gminnym, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych.

VIII.    Warunki pracy na stanowisku:

a)    praca na pełny etat;
b)     wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. DZ.U. z 2014 roku, poz. 1786 ze zmianami) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Marciszów;
c)    wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym;
d)    praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

IX.      Informacje dodatkowe:
a)    informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. styczeń 2018 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Marciszów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

X.    wymagane dokumenty:
a)    życiorys (cv);
b)    list motywacyjny;
c)    kwestionariusz osobowy;
d)    kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
e)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
f)    pisemne oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
g)    pisemne oświadczenie  o  niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
h)    pisemne oświadczenie  o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;
i)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj.DZ .U  z  2016 roku, poz.902 ze zmianami).
j)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

XI.     Miejsce i termin złożenia dokumentów:
a)    wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Marciszów ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów z dopiskiem „nabór na kandydata na stanowisko skarbnika gminy”  w terminie  do    12 lutego 2018 r. do godz. 15.00
b)    dokumenty, które wpłyną do urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

XII.    Dodatkowe informacje:

a)    dokumenty: list motywacyjny, cv powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016.roku, poz.922 ) oraz z ustawą z dnia   
b)    21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (tj. DZ.U z 2016 roku, poz.902 ze zmianami).
c)    wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.
d)    w życiorysie (cv) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
e)    informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Marciszów  oraz na tablicy informacyjnej urzędu gminy.
f)    wyłoniony kandydat w otwartym naborze zostanie zgodnie z zasadami powoływania skarbnika gminy określonymi w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj.DZ. U. z 2017 roku, poz. 1875) przedstawiony przez wójta gminy do powołania przez radę gminy na stanowisko Skarbnika Gminy Marciszów.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


10.01.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Marciszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Marciszowie
ul Szkolna 4 b


Stanowisko: Główny Księgowy
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Dzień rozpoczęcia pracy: 03 kwietnia 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak prawomocnego wyroku za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
e) Głównym Księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania konieczne:
a) znajomość zasad księgowości budżetowej,
b) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
c) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
d) znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
e) znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
f) znajomość prawa podatkowego, przepisów z zakresu rozliczeń z ZUS,
g) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
h) znajomość obsługi komputera: pakietów biurowych i finansowo-księgowych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywania wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych
d) opracowywanie projektów planów finansowych,
e) rozliczanie delegacji służbowych,
f) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
g) sprawowanie nadzoru na ewidencją środków trwałych,
h) prowadzenie kontroli wewnętrznej,
i) naliczanie wypłat pracowników, sporządzanie list płac i przelewów

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku: 1%

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny - opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz.1458. z późn. zm.)
i podpisany przez kandydata.
b) cv lub kwestionariusz osobowy dla kandydata
c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) i innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu głównego księgowego w sektorze finansów publicznych
e) oświadczenie o niekaralności, i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 15.00 :
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia w GOPS-Główny Księgowy”
lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marciszowie pok. nr 14
lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
58-410 Marciszów
ul. Szkolne 4 b


Inne informacje:
Dokumenty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 075 74 10 652


Kierownik GOPS Marciszów
Lucyna Nowak


21.06.2017
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR, PRACOWNIK FIZYCZNY


1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.

2.    Zakres wykonywanej pracy:
prace konserwatorskie i remontowe na mieniu gminnym w tym; drobne prace budowlane, prace przy utrzymaniu i remontach dróg gminnych, obsługa gminnych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, itp

3.    Wymagania:

a.    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
b.    posiada wykształcenie minimum zawodowe,
c.    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
d.    ważne prawo jazdy kategorii B,
e.    sumienność, dyspozycyjność, kreatywność,
f.    umiejętność pracy w zespole.

4.    Warunki pracy na stanowisku:

a.    wymiar czasu pracy: pełny etat,
b.    przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01 lipca 2017 r.
c.    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pracy wykonywanej przez pracownika

5.    Wynagrodzenie  zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników UG Marciszów

6.    Wymagane dokumenty:

a.    podanie o pracę,
b.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
c.    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:

oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów lub pocztą e-mail na adres: kierownik.iti@marciszow.pl w terminie do dnia 30.06.2017 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko – konserwator, pracownik fizyczny”,
O wyniku naboru kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Dodatkowych informacji udzielają:

mgr inż. Wiesław Cepielik – zastępca Wójta Gminy Marciszów tel: 75 7410208  e-mail: zastepca.wojta@marciszow.pl
inż. Rafał Zdunek – kierownik referatu ITI tel: 75 7410126 wew 45 e-mail:  kierownik.iti@marciszow.pl05.06.2017


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA  ZAWARCIE  UMOWY O PRACĘ  NA STANOWISKU 
KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI GRUNTAMI, OCHRONY SRODOWISWKA I ROLNICTWA URZĘDU GMINY W  MARCISZOWIE

                                                                        
Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy formalnej   złożonych ofert (5) na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący  kandydaci spełniający wymagania  określone w ogłoszeniu:


Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Jerzy Gwiżdż

Kamienna Góra

2

Angelika Iwańska

Marciszów

3

Agnieszka Sroka

Wieściszowice

4

Ewelina Tokarska

Sędzisław


Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


10.05.2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2016 roku, poz. 902 ze zmianami)

WÓJT  GMINY  MARCISZÓW

ogłasza konkurs na  stanowisko
KIEROWNIKA  REFERATU GOSPODARKI  GRUNTAMI , OCHRONY  SRODOWISKA I ROLNICTWA URZĘDU GMINY  W  MARCISZOWIE


1.    Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Szkolna 6, 
58-410 Marciszów.

2.    Stanowisko :

KIEROWNIK REFERATU

3.    Wymagania niezbędne.
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia              
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. .DZ.U z 2016 r, poz. 902) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta          z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    posiada wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek prawo, administracja ,
6)    posiada co najmniej  czteroletni staż pracy,
.
Ponadto kandydat  na stanowisko  Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa  powinien posiadać dobrą znajomość  obsługi komputera w  tym : programów biurowych (word, exel) oraz wykazać się  podstawową znajomością przepisów     ( ustaw) min : o samorządzie gminnym , o utrzymaniu czystości i porządku, o gospodarce gruntami, o ochronie środowiska, o ochronie zwierząt, o lasach oraz kpa

4.    Wymagania dodatkowe:

a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,
d)    mile widziana znajomość prawidłowego procedowania postępowań związanych     z gospodarką nieruchomościami gminnymi.

5.    Zakres obowiązków:

1)    realizacja zadań z zakresu geodezji i gospodarki gruntami,
2)    prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych,
3)    prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,
4)    koordynowanie spraw dot. ochrony gruntów,
5)    realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego,
6)    realizacja zadań w zakresie ustawy o lasach,
7)    wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,
8)    prowadzenie spraw dot. obszarów chronionych Natura 2000
9)    wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie zwierząt,
10)    wykonywanie spraw z zakresu melioracji i prawa wodnego,
11)    wydzierżawianie gminnych nieruchomości rolnych ,
12)    realizacja zadań związanych  z klęskami żywiołowymi ( susza, gradobicie, powódź),
13)    dokonywanie potwierdzeń i wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych
14)    przygotowywanie decyzji administracyjnych wynikających z zadań referatu

6.    Warunki pracy na stanowisku:

1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 03 lipca 2017r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2014 roku, poz.1786 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  39/09 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie ( zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869,
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 02 czerwca 2017 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa”,
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha
08.08.2016


INFORMACJA  O  UNIEWAŻNIENIU   NABORU
przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 16 czerwca 2016 roku na stanowisko urzędnicze
referenta ds. administracyjno- technicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Marciszów

Uzasadnienie

Na podstawie ogłoszonego konkursu  na stanowisko referenta ds. administracyjno-technicznych w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Marciszowie             w terminie określonym w ogłoszeniu tj. do dnia 29 lipca 2016
roku wpłynęły 4 oferty.
Jednakże żadna z osób ubiegających się o zatrudnienie nie złożyła  wszystkich wymaganych  dokumentów opisanych w pkt 8 ogłoszenia o naborze.

W związku z powyższym  Konkurs zostaje unieważniony z powodu braku kandydatów spełniających wymagania formalne.

Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


16.06.2016


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2014 roku, poz. 1202)

WÓJT  GMINY  MARCISZÓW
ogłasza nabór na  stanowisko referenta ds. administracyjno-technicznych
w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
w Urzędzie Gminy Marciszów.


1.    Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Marciszowie
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów.

2.    Stanowisko:
referent ds. administracyjno-technicznych

3.    Wymagania niezbędne:
Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (DZ.U z 2014 r, poz. 1202) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek inżynieria środowiska lub budownictwo ( specjalność: urządzenia sanitarne, inżynieria sanitarna, inżynieria wodna, oczyszczalnie, budownictwo wodne i sanitarne, automatyka przemysłowa, ochrona środowiska),
6)    posiada co najmniej dwuletni staż pracy,
7)    ważne prawo jazdy kategorii „B”.
 Ponadto kandydat  na stanowisko  referenta ds. administracyjno-technicznych powinien posiadać dobrą znajomość  obsługi komputera w  tym : programów biurowych (word, exel) oraz wykazać się  podstawową znajomością przepisów     ( ustaw) : o samorządzie gminnym , o utrzymaniu czystości i porządku,  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, o zamówieniach publicznych oraz kpa

4.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

5.    Zakres obowiązków:
1)    nadzór i kontrola w zakresie funkcjonowania gminnych urządzeń do zaopatrzenia w wodę i urządzeń w zakresie kanalizacji sanitarnej w tym funkcjonujących na oczyszczalniach ścieków,
2)    nadzór nad konserwacją  i naprawami gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych,
3)    przygotowywanie sprawozdań i wniosków taryfowych,
4)    prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gminnej gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5)    wydawanie warunków technicznych  włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
6)    uzgadnianie projektów przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
7)    przygotowywanie umów z odbiorcami usług,
8)    przyjmowanie zgłoszeń awarii i koordynacja działań związanych z usuwaniem awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych,
9)    przygotowywanie zleceń na roboty budowlane i w zakresie dostaw materiałów eksploatacyjnych i części do obsługi sieci wodno- kanalizacyjnych,,
10)    przygotowywanie zleceń na roboty budowlane i w zakresie dostaw materiałów eksploatacyjnych i części do obsługi sieci wodno – kanalizacyjnych,
11)     prowadzenie ewidencji związanej z eksploatacją  urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych w tym urządzeń pomiarowych,
12)    uczestnictwo w odbiorach robót budowlano-instalacyjnych.

6.    Warunki pracy na stanowisku:

1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 01 września 2016r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2013 roku, poz.1050 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  39/09 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869),
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 29 lipca 2016 roku z dopiskiem na kopercie "Dotyczy naboru na stanowisko referenta   ds. administracyjno-technicznych",
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.


Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha


03.02.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2014 roku, poz. 1202)

WÓJT  GMINY  MARCISZÓW
ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. wynagrodzeń i czynszu mieszkaniowego
 w Referacie Księgowości  
w Urzędzie Gminy Marciszów.


1.    Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.
2.    Stanowisko :  podinspektor ds. wynagrodzeń i czynszu mieszkaniowego.
3.    Wymagania niezbędne.                                                                                          Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2014 r, poz. 1202) tj.:
1)    ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta          z pełni praw publicznych,
2)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4)    posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
5)    posiada  dyplom ukończenia wyższych studiów ekonomicznych , potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
6)    posiada co najmniej dwuletni staż pracy
 Ponadto kandydat  na stanowisko  podinspektora ds. wynagrodzeń i czynszu   mieszkaniowego  powinien posiadać umiejętności  biegłej obsługi komputera w zakresie  podstawowym oraz  programów pakietów Office  (PŁATNIK) oraz wykazać się znajomością przepisów     ( ustaw) : o samorządzie gminnym , o pracownikach samorządowych , zasadach wynagradzania pracowników samorządowych, finansach publicznych, o rachunkowości,  o podatku dochodowym od osób fizycznych i ubezpieczeniach społecznych, ustawa regulująca zasady i formy  ochrony praw lokatorów oraz zagadnień o własności lokali

4.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
b)    uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
c)    cechy osobowościowe : kreatywność, sumienność, staranność, odpowiedzialność, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista,

5.    Zakres obowiązków:
1)    sporządzanie kalkulacji osobowego funduszu płac/ roczne plany finansowe,
2)    sporządzanie list płac pracowników urzędu,
3)    naliczanie zasiłków chorobowych i innych dot. płac,
4)    prowadzenie prawidłowej  dokumentacji płacowej, ( ewidencjonowanie list płac, sporządzanie deklaracji PIT, sporządzanie deklaracji do ZUS)
5)    naliczanie i czuwanie nad prawidłowością innych naliczeń płacowych,
6)    sporządzanie dokumentów wewnętrznych PK – miesięcznych w odniesieniu do naliczeń płac, potrąceń ZUS, składek na fundusz pracy, podatku od wynagrodzeń  i innych potrąceń – na podstawie zbiorówki list płac i odniesienie danych na odpowiednie konto syntetyczne i analityczne,
7)    prowadzenie rozliczeń podatkowych związanych z naliczaniem płac ( naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,  dokonywanie rozliczenia podatku dochodowego  pracowników, przekazywanie rozliczeń deklaracji do US, sporządzanie sprawozdawczości dotyczących wynagrodzeń  pracowników,
8)    prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej osobowego funduszu płac,
9)    księgowanie  przy pomocy PROGRAMU  CZYNSZE ( należności za lokale mieszkalne, komunalne i własnościowe, opłaty za wodę i ścieki,   wysyłanie wezwań do zapłaty,  naliczanie odsetek),
10)    rozliczanie  wspólnot mieszkaniowych,
11)    prowadzenie przypisów i odpisów czynszu mieszkaniowego

6.    Warunki pracy na stanowisku:
1)    wymiar czasu pracy: pełny etat,
2)    termin rozpoczęcia pracy: 01 kwietnia 2016r
3)    rodzaj umowy o pracę : umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń  co do pełnienia funkcji przez pracownika , a dla osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym obowiązek odbycia służby przygotowawczej,
4)    wynagrodzenie  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich  ( tj. DZ.U. z 2013 roku, poz.1050 ze zmianami)  oraz Zarządzenia Nr  39/09 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów.

7.    Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Marciszowie osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

8.    Wymagane dokumenty:
1)    życiorys (CV) ze zdjęciem,
2)    list motywacyjny,
3)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5)    kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie  ( zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku –DZ.U Nr 125, poz. 869,
6)    inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach,
7)    oświadczenie  o niekaralności  za przestępstwa  popełnione umyślnie                      ( w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada  zaświadczenie o niekaralności    z Krajowego Rejestru Karnego,
8)    oświadczenie  o posiadaniu  pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz             o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do pracy na stanowisku,
10)    oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami),
11)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.    Termin i miejsce składania dokumentów:
1)    oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marciszów w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Marciszów ul. Szkolna 6 , 58-410 Marciszów w terminie do dnia 10 marca 2016 roku z dopiskiem na kopercie „ Dotyczy naboru na stanowisko  podinspektora ds. wynagrodzeń i czynszu mieszkaniowego”,
2)    decyduje data wpływu do Urzędu,
3)    oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
4)    o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie  lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy,
5)    informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Marciszowie.

dr Stefan Zawierucha
Wójt Gminy


11.01.2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. DZ.U. z 2014 roku, poz. 1202 ze zmianami)

WÓJT GMINY MARCISZÓW
ogłasza konkurs na  stanowisko
KIEROWNIKA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE


1.    Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.
2.    Stanowisko : KIEROWNIK OSRODKA
3.    Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie

wymagania konieczne 

a)    wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji
pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1  ustawy z dnia 12 marca  204 roku o pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)
b)     co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
f)    znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o samorządzie gminnym, finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych,
g)    nieposzlakowana opinia,
h)    umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe.
  a) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
  b) umiejętność skutecznego komunikowania się,
  c) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
  d) cechy osobowościowe: samodzielność myślenia i działania, kreatywność,
      wysoka kultura osobista.

4.Zakres zadań wykonywanych na wyżej wymienionym stanowisku.


1.  Kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz..
2.  Organizacja pracy w Ośrodku, na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca 
     sprawne wykonywanie pracy.
3.  Sporządzanie wspólnie z pracownikami GOPS planu finansowego ośrodka pomocy
     społecznej.
4.  Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy
     i główną księgową GOPS.
5.  Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
6.  Organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności
      socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu.
7.  Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników ośrodka, szkolenie pracowników
     nowozatrudnionych.
8.  Kontrola spraw księgowych i kadrowo-płacowych.
9.  Kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz        
      ich  pracy w terenie.
10. Podejmowanie decyzji z zakresu przyznania bądź odmowie świadczeń z pomocy
      społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych
      na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.
11. Badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta.
12. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną przyznanym
      przez Radę Gminy na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja celowa na
       wykonanie zadań zleconych gminie.
13. Składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności ośrodka i przedstawianie
      potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
14. Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
16. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie
       informacji niejawnych.
17. Prowadzenie działań związanych z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Kartą Dużej
      Rodziny
18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Marciszów.

5. Oferta.
Oferta powinna być sporządzona na piśmie i zawierać:
a) kwestionariusz osobowy,
b) CV i list motywacyjny,
c) potwierdzone kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie 
    kandydata i staż pracy,
d) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
     pracy na stanowisku kierowniczym,
e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy
    się przeciwko niemu postępowanie karne,
 f) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
    osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
    osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach
     przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika GOPS;
g) oświadczenie, że kandydat  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
    dysponowaniem środkami publicznym, o których mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4
    ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
    finansów publicznych ( DZ.U. z 2005 roku, Nr 14, poz. 114 ze zmianami
h) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu 
    jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego 
    niepełnosprawność.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) termin: do dnia  02 marca 2016r  godz. 14ºº
b) miejsce: Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6 - sekretariat – pok. nr 31 – prosimy o dopisek na zamkniętej kopercie  „Konkurs na stanowisko – 
   Kierownik GOPS w Marciszowie”.


7. Dodatkowe informacje:

1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
2) lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym
     zakwalifikowali  się do postępowania konkursowego zostanie ogłoszona na tablicy
     ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie oraz w Biuletynie Informacji
     Publicznej Urzędu Gminy w Marciszowie,
3) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie
     postępowania konkursowego,
4) informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
     Gminy w Marciszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
     w Marciszowie
5) umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na
     okres próbny nieprzekraczający 3 miesiące i umową o pracę na czas określony
     nieprzekraczający 6 miesięcy

Praca będzie wykonywana w siedzibie pracodawcy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ) w wymiarze 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
Termin jej rozpoczęcia – 01 kwietnia 2016 r.

Wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
                 
Wójt Gminny Marciszów
dr Stefan Zawierucha

Załączniki:

Data publikacji 2018-04-04 12:40:03Inspektor ds. rozliczeń, podatków, mienia komunalnego i wyposażenia - protokół z naboru
Data publikacji 2018-04-04 12:37:38Inspektor ds. rozliczeń, podatków, mienia komunalnego i wyposażenia - informacja o wynikach naboru
Data publikacji 2016-03-03 12:06:02Kierownik GOPS - wynik analizy formalnej
Data publikacji 2016-03-14 10:45:04Kierownik GOPS - informacja o wynikach naboru
Data publikacji 2016-03-14 10:49:28Podinspektor ds. wynagordzeń i czynszu mieszkaniowego - lista kondydatów
Data publikacji 2016-03-23 09:48:56Podinspektor ds. wynagordzeń i czynszu mieszkaniowego - protokół z naboru
Data publikacji 2017-07-01 17:19:07Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - informacja o wynikach nab.
Data publikacji 2017-07-01 17:19:30Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Leśnictwa - protokół z naboru
Data publikacji 2018-03-22 09:44:33Inspektor ds. rozliczeń, podatków, mienia komunalnego i wyposażenia - wynik analizy formalnej
Data publikacji 2018-04-16 15:09:24Inspektor Ochrony Danych - wynik analizy formalnej
Data publikacji 2018-04-25 10:11:01Inspektor Ochrony Danych - informacja o wynikach naboru
Data publikacji 2018-06-13 08:12:42Sekretarz Gminy - wynik analizy formalnej
Data publikacji 2018-06-21 10:26:02Sekretarz Gminy - informacja o wynikach naboru
Data publikacji 2018-06-25 14:31:40Kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i turystyki - wynik analizy formalnej
Data publikacji 2018-06-28 09:18:49Kierownik referatu oświaty, kultury, sportu i turystyki - informacja o wynikach naboru
Data publikacji 2019-04-02 11:10:21Inspektor ds. drogownictwa - wynik analizy formalnej
Data publikacji 2019-04-18 13:45:24Inspektor ds. drogownictwa - informacja o wynikach naboru
Data publikacji 2019-06-26 07:27:21Inspektor ds. księgowości budżetowej - wynik analizy formalnejredaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :