Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
- mienie gminne-sprawa przed MSWIA
- Mienie gminne-żądania zwrotu
- Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia
- Mienie gminne-wyroki NSA 2013
- Decyzje unieważniające MAIC 2014
- Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014
- Decyzje umarzające postępowanie MAiC - X.2015
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Sprawa mienia gminnego wod-kan

- majątek  gminny (załączniki poniżej)
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200m3/d wraz z kanalizacją sanitarną Sędzisław
- posiadamy 15 sztuk oczyszczalni lokalnych typu TurboJet w miejscowościach: Ciechanowice i Wieściszowice
- w trakcie realizacji oczyszczalnia ścieków o przepustowości 500 m3/d wraz z kanalizacja sanitarną w miejscowości Marciszów, cz. Pustelnik i cz. Ciechanowice
- zrealizowany w 2010 r. wodociąg wiejski w Świdniku
- zrealizowany w 2009 r. wodociąg wiejski w Wieściszowicach
- zrealizowany w 2009 roku wodociąg wiejski w  Marciszowie (przy ul. Nadrzecznej)Załączniki:

Data publikacji 2011-02-24 00:14:47Ciechanowice 1
Data publikacji 2011-02-24 00:15:31Ciechanowice 2
Data publikacji 2011-02-24 00:16:03Ciechanowice 3
Data publikacji 2011-02-24 00:16:32Ciechanowice 4
Data publikacji 2011-02-24 00:17:07Marciszów 1
Data publikacji 2011-02-24 00:17:34Marciszów 2
Data publikacji 2011-02-24 00:18:09Marciszów 3
Data publikacji 2011-02-24 00:18:34Marciszów 4
Data publikacji 2011-02-24 00:19:26Marciszów 5
Data publikacji 2011-02-24 00:20:03Nagórnik
Data publikacji 2011-02-24 00:20:33Sędzisław 1
Data publikacji 2011-02-24 00:20:54Sędzisław 2
Data publikacji 2011-02-24 00:21:30Wieściszowice
Data publikacji 2017-04-25 08:02:09Zawiadomienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 20.03.2017redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :