Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Strategie, plany, programy, regulaminy

01.12.2008:

1. Projekt planu gospodarki odpadami dla Gminy Marciszów (aktualizacja na lata 2008 - 2011).

2. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Marciszów.

3. Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest...

(uchylony Uchwałą Rady Gminy nr XLIX/255/10 z dnia 25.02.2010)

4. Strategia rozwoju gminy Marciszów.

 Załączniki:

Data publikacji 2009-06-09 23:45:07Plan Gospodarki Odpadami
Data publikacji 2009-06-09 23:45:53PGO - Prognoza oddziaływania na środowisko (załącznik do planu)
Data publikacji 2013-09-26 13:31:48Regulamin dofinansowania do usuwania azbestu
Data publikacji 2008-12-03 15:41:17Plan usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marciszów
Data publikacji 2008-12-03 15:42:35Inwentaryzacja (załącznk do planu usuwania wyrobów zawierających azest na terenie Gminy Marciszów)
Data publikacji 2013-10-18 15:29:15Strategia Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2011-2020
Data publikacji 2016-11-16 13:19:28Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów 2016 - po zmianach
Data publikacji 2017-02-27 16:24:58Program opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017 w gm. Marciszów
Data publikacji 2015-12-16 22:27:49Plan urządzeniowo-rolny - gm. Marciszów - cz.1
Data publikacji 2015-12-16 22:30:01Plan urządzeniowo-rolny - gm. Marciszów - cz.2
Data publikacji 2015-12-16 22:35:07Projekt granicy rolno-leśnej - gm. Marciszówredaguje: [Administrator]

ostatnia zmiana:

przejdź do :