Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR XVIII/84/11

Z dnia:2011-12-29
Przedmiot uchwały:w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów


UCHWAŁA NR XVIII/84/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29.12.2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Marciszów nr XLI/225/09 z dnia 24 września 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów, uchwala się co następuje:

§ 1. 
 
1.    Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów zatwierdzoną uchwałą Nr XXV/198/00 Rady Gminy w Marciszowie z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.
2.    Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów obejmuje obszar gminy w granicach administracyjnych, w granicach określonych uchwałą Rady Gminy Marciszów nr XLI/225/09 z dnia 24 września 2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów, i dotyczy:
1)    zmiany części tekstowej określającej uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, którą uzupełnia się o elementy wymagane przepisami odrębnymi oraz zmianę w polityce przestrzennej;
2)    zmiany części tekstowej określającej kierunki zagospodarowania przestrzennego, którą uzupełnia się o elementy wymagane przepisami odrębnymi oraz zmianę w polityce przestrzennej;
3)    graficznego odwzorowania zmian obejmujących przedmiotowy obszar.
3.    Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1)    załącznik nr 1 – tekst „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów” wraz ze zmianami;
2)    załącznik nr 2 – komplet rysunków studium w tym: rysunek nr 1: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów” wraz ze zmianą w skali 1 : 10 000; rysunek nr 2 „Uwarunkowania i kierunki dla modernizacji i rozbudowy układu komunikacji i infrastruktury technicznej” wraz ze zmianą w skali 1 : 10 000;
3)    załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.

§ 2.   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy Marciszów.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2012-01-12 11:06:37Załącznik nr 1a
Data publikacji 2012-01-12 11:07:21Załącznik nr 1b
Data publikacji 2012-01-12 11:08:11Załącznik nr 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :