Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa WYBORY Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027, bieżące, menu 286 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
na kadencję 2024 - 2027

 

Na podstawie art.161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217
z późn.zm.) Wójt Gminy Marciszów informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Marciszów   

 

 • do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - w ilości – 1 ławnika, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 0 ławnika,
 • do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze - w ilości – 1 ławnika, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 0 ławników.

 

Tryb wyboru ławników, kryteria, prawa i obowiązki ławników uregulowane są w Rozdziale 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo do ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. Nr 121 poz. 693 z późn.zm).

Wybory te przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością sądu, najpóźniej do końca października 2023 roku.

Ławnikiem może być ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w  czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Gminy:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Marciszów.

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie  lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie z innego właściwego rejestru lub ewidencji nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Marciszowie w Biurze Rady Gminy przy ul. Szkolnej 6 /pok. 18 I piętro/, tel. 75 74 10 208 wew.45

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest do pobrania w Biurze Rady Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.marciszow.pl (w zakładce Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027)

 

                                                                                                              Wójt Gminy Marciszów
   Wiesław Cepielik  

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (tj. Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) przekazujemy informację:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

WYBÓR ŁAWNIKÓW KADENCJA 2024-2027

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorami danych osobowych są:

1)     Wójt Gminy Marciszów z siedzibą w Marciszowie (58-410) przy ulicy Szkolnej 6

2)     Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Alei Wojska Polskiego 36

3)     Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy Alei Wojska Polskiego 56

Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Z administratorami może się Pani/ Pan skontaktować mailowo pod adresem poczty elektronicznej:

1)     Wójt Gminy Marciszów: gmina@marciszow.pl

2)     Sąd Rejonowy w Kamiennej Górzebp@kamienna-gora.sr.gov.pl

3)     Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze: info@jelenia-gora.so.gov.pl

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administratorzy wyznaczyli Inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)    Wójt Gminy Marciszów: iodo@marciszow.pl

2)    Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze: abi@vp.pl

3)    Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze: iod@jelenia-gora.so.gov.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe kandydatów na ławników, zawarte w karcie zgłoszenia kandydata na ławnika oraz załącznikach do karty, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Dane osobowe osób reprezentujących podmioty zgłaszające kandydatów na ławników i obywateli zgłaszających kandydatów na ławników będą przetwarzane w celu zgłoszenia kandydata na ławnika, a w przypadku osoby, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście również w celu składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z 27 lipca 2021 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione instytucjom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe w trakcie przeprowadzania procedury wyboru ławników będą udostępnione Wojewódzkiemu Komendantowi Policji.

Dane kandydatów na ławników/wybranych ławników w postaci imienia/imion i nazwiska będą zamieszczone w uchwale Rady Gminy w Marciszowie i podlegają publikacji, w związku z tym będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Marciszów.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, zgodnie z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, dane osobowe wybranych ławników będą przekazywane odpowiednio do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, zaś pozostałe dane osobowe będą zwracane podmiotowi zgłaszającemu kandydata na ławnika lub kandydatowi, który nie został wybrany na ławnika, w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. Po upływie terminu dane osobowe podlegają zniszczeniu przez komisję w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do odbioru dokumentacji.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

1)  dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Czy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury wyborów ławników. W przypadku braku wskazanych w ww. przepisach danych osobowych, zgłoszenia kandydatów pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Załączniki: 
karta zgłoszenia kandydata.docx
karta zgłoszenia kandydata.pdf

lista osób popierających.docx
lista osób popierających.pdf

oświadczenie - ograniczenie władzy rodzicielskiej.docx
oświadczenie - ograniczenie władzy rodzicielskiej.pdf

oświadczenie - przestępstwo skarbowe.docx
oświadczenie - przestępstwo skarbowe.pdf

oświadczenie o prawach cywilnych i obywatelskich.docx
oświadczenie o prawach cywilnych i obywatelskich.pdf

Metryka

sporządzono
2023-05-31 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-05-31 12:42 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-05-31 12:57 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
643
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.