Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LVI/290/10

Z dnia:2010-06-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr LVI/290/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie: określenia  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 234  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)   Rada Gminy Marciszów
uchwala, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy opracowuje i przedstawia Radzie Gminy projekt budżetu według trybu pracy określonego niniejszą uchwałą.

§ 2

1.    Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu:
1)    Dochody – zestawienie tabelaryczne według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej;
2)    Wydatki - zestawienie tabelaryczne według działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 3
1.    Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
2.    Komisje Rady w terminie do 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia,     na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu.
3.    Opinie poszczególnych komisji przedstawione są Komisji właściwej do spraw budżetu, która w terminie  do 7 dni  formułuje ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej i przedkłada ją Wójtowi Gminy Marciszów.
4.    W posiedzeniu Komisji właściwej do spraw budżetu opiniującej projekt budżetu uczestniczą przewodniczący pozostałych Komisji.

§ 4

1.    Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. budżetu przekazaną przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 7 dni przedkłada Radzie Gminy autopoprawki do projektu budżetu.
2.    Nieuwzględnione w projekcie budżetu wnioski wymagają uzasadnienia Wójta.

§ 5

Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:
1.    przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
2.    odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
3.    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4.    przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
5.    dyskusja nad projektem budżetu,
6.    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 6

1. Do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołącza:
1)    Objaśnienia i uzasadnienia, które winny zawierać:
a)    w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw kalkulacji,
b)    w zakresie wydatków – uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków bieżących z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych,
c)     w zakresie wydatków majątkowych:
- nazwę i lokalizację inwestycji,
- źródła finansowania w podziale na środki własne i inne,
d)    w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz dotacji udzielanych z budżetu gminy – omówienie zadań dofinansowanych,
e)    omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego,
f)    w zakresie środków pozabudżetowych omówienie źródeł dochodów oraz wydatków w rachunku dochodów własnych,
2) Objaśnienia do projektu budżetu winny być odniesione do przewidywanego wykonania roku poprzedniego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planowanych w roku ubiegłym oraz uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.
3) Informacja o mieniu przeznaczonym do sprzedaży w danym roku budżetowym z uwzględnieniem:
a) rodzaj mienia,
b) lokalizacja,
c) wartość według wyceny lub szacunku.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc uchwała Nr X/85/99 Rady Gminy Marciszów  z dnia 23 lipca 1999 r.  w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :