Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR LIV/270/2014

Z dnia:2014-10-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod w


UCHWAŁA Nr LIV/270/2014
Rady Gminy w Marciszowie
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu części lub całości w ramach zadań własnych gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 późn. zm.), art.17 ust. 2 pkt. 2 i art. 43 ust. 10, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) – Rada Gminy w Marciszowie

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie zwany dalej „zasiłkiem celowym” może zostać przyznany, jeżeli okoliczności sprawy i przedłożone przez świadczeniobiorcę propozycje działań rokują, że pomoc zostanie wykorzystana w sposób zgodny z przeznaczeniem i doprowadzi do ekonomicznego usamodzielnienia świadczeniobiorcy.

2. O przyznanie zasiłku celowego mogą się ubiegać osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Zasiłek celowy może zostać przyznany również osobie lub rodzinie niespełniającej kryterium dochodowego określonego w art.8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:

1) niepełnosprawności,

2) bezrobocia zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych.

§ 2.

Zasiłek celowy może zostać przyznany w szczególności na:

1) podjęcie działalności gospodarczej,

2) pokrycie kosztów przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania,

3) pokrycie kosztów związanych z dzierżawą lub najem przedmiotów, urządzeń lub maszyn niezbędnych do wykonywania zawodu,

4) pokrycie innych kosztów umożliwiających podjęcie działalności gospodarczej lub rozpoczęcie działalności zawodowej.

§ 3.

1.Zasiłek celowy udzielany jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Osoba lub rodzina ubiegająca się o przyznanie zasiłku celowego składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek, w którym wskazuje przyczyny ubiegania się o zasiłek i planowane przeznaczenie otrzymanej pomocy.

3. Do wniosku dołącza się:

1) oświadczenie o stanie majątkowym,

2) szczegółowy plan usamodzielnienia ekonomicznego, w tym plan niezbędnych kosztów,

3) oświadczenie, że wnioskodawca nie korzysta i nie korzystał z pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w jakiejkolwiek innej formie oraz z innego źródła,

4) zobowiązanie do spłaty przyznanej kwoty zasiłku,

4. Przyznanie zasiłku celowego poprzedza wywiad środowiskowy,

5. Przyznanie zasiłku celowego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 4.

Wysokość zasiłku celowego nie może przekraczać dziesięciokrotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, w dniu złożenia wniosku.

§ 5.

Świadczeniobiorca zobowiązany jest udokumentować sposób wykorzystywania zasiłku celowego za pomocą faktur VAT lub rachunków, dokumentów albo innych dowodów przedłożonych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marciszowie.

§ 6.

1. Zasiłek celowy może być bezzwrotny lub podlegać zwrotowi w części lub całości.

2. Zasiłek celowy nie podlega zwrotowi jeżeli dochód świadczeniobiorcy nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

3.Świadczeniobiorcy, którego dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany zasiłek celowy z zastrzeżeniem zwrotu części lub całości na zasadach określonych w tabeli 1.

§ 7.

Zwrot wydatków na zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, może nastąpić po upływie 6 miesięcy od miesiąca, w którym został wypłacony, przez jednorazową spłatę należności lub przez spłatę w ratach, przy czym okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 8.

Zwrot wydatków dokonuje się na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie.

§ 9.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontroluje wykorzystanie zasiłku.

2. Zasiłek celowy podlega natychmiastowemu zwrotowi w całości lub części w razie wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem: zwrot następuje z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przyznania zasiłku.

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie zaprzestania prowadzenia podjętej działalności w ciągu 18 miesięcy od dnia przyznania zasiłku.

§ 10.

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2014-11-06 14:21:33Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :