Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XX/113/08

Z dnia:2008-03-27
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008


U C H W A Ł A Nr XX/113/08
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 pkt 3 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów.

uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetoweo kwotę221.111
W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 41.040
w rozdziale 60016 –Drogi publiczne gminne o kwotę 41.040
w § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 41.040

W dziale 758 – Różne rozliczenie o kwotę 180.071
w rozdziale 75801 – Cz. oświat. subwencji ogólnej dla jst o kwotę 180.071
w § 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 180.071


§ 2

Zmniejsza się dochody budżetoweo kwotę200

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 200
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 200
W § 2360 – dochody jst związane z realizacją zad. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 200


§ 3

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę405.911

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 146.040
w rozdziale 60016 –Drogi publiczne gminne o kwotę 146.040
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000
w § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 100.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 41.040

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000
w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 100.000

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 18.421
w rozdziale 75022 – Rady gmin o kwotę 8.421
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.421

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 10.000
w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 10.000

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 112.550
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 23.500
w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz o kwotę 3.800
w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000
w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek o kwotę 2.000
w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 5.700

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 12.500
w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz o kwotę 400
w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 7.000
w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 100
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000
w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek o kwotę 1.500
w § 4260 – zakup energii o kwotę 1.000
w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 500

w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 52.200
w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz o kwotę 1.800
w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 43.400
w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000
w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000
w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek o kwotę 2.000
w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 2.000

w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 17.000
w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 6.000
w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800
w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 200
w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10.000

w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 5.350
w § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 1.350
w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.000

w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24.900
w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 24.900
w § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz o kwotę 700
w § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 15.100
w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 400
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000
w § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek o kwotę 1.000
w § 4260 – zakup energii o kwotę 1.000
w § 4440 – odpis na ZFŚS o kwotę 700

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.000
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.000
w § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych o kwotę 1.000

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoo kwotę 3.000

w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.000
w § 4260 – zakup energii o kwotę 3.000

§ 4

Uchwala się deficyt w wysokości 185.000 zł, który zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2007.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :