Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VII/37/19

Z dnia:2019-04-26
Przedmiot uchwały: w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości


UCHWAŁA Nr VII/37/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.

 
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów 

uchwala,co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w postaci sieci wodociągowych z przyłączami stanowiących własność Gminy Marciszów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/37/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości.

Wymienione w załączniku nr 1 do projektu uchwały nieruchomości są własnością Gminy Marciszów. Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (orzeczenie z dnia 19.01.2017 r. Sygn. akt IC 1129/14) o wydanie przez pozwane Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałbrzychu wskazanych nieruchomości, Gmina uzyskała pełne prawo do dysponowania tymi nieruchomościami.
Działki zabudowane są urządzeniami wodociągowymi, ponadto na działkach nr 310/3 i 482/3 zlokalizowanych w Marciszowie znajdują się budynki i inne obiekty związane z działalnością wodociągową.
Według zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Marciszów uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Marciszowie Nr XXV/198/00 z dnia 29.11.2000 r. wskazane nieruchomości oprócz działek nr 346/2 i 389/1 obręb Ciechanowice, nr 482/3 obręb Marciszów i nr 435/74 obręb Wieściszowice położone są w jednostkach planistycznych określonych jako tereny zaopatrzenia w wodę. Na terenach użytkowanych rolniczo znajdują się działki  nr 389/1 i 435/74, na terenach dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszarach harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego – działka nr 346/2, a na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej działka nr 482/3. 
Mając na względzie dotychczasowe zagospodarowanie tych nieruchomości zachodzi konieczność udostępnienia tych gruntów w formie oddania ich w dzierżawę. Zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat będzie stanowiło dla gminy źródło przychodów. Uzyskanie przychodów z dzierżawy przedmiotowych nieruchomości umożliwi Gminie realizację inwestycji zaplanowanych na najbliższe lata. 
                 Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.Załączniki:

Data publikacji 2019-04-29 15:10:41Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :