Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: Uchwała Nr XXXVI/209/09

Z dnia:2009-05-28
Przedmiot uchwały:w sprawie : uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Marciszów


Uchwała Nr XXXVI/209/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 maja  2009rw sprawie : uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami  dla Gminy Marciszów.
                  

Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt.6 , pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r, poz. 1591 z póź. zm. ),art.18  ust.1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2008r,Nr 25 poz.150 z  późn zm.) oraz art.14 ust.1,3,6,7 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.Nr 39,poz.251 z 2007r z późn.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii  Zarządu Województwa Dolnośląskiego  i Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego   Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje :


§1

Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Marciszów  na lata  2008-2011.
 
§2

Gminny Plan Gospodarki Odpadami  stanowi załącznik  do  uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów .


§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2009-06-09 23:40:40Uzasadnienie
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :