Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA nr XXII/120/122012-05-31w sprawie zmiany uchwały nr XX/97/2012 Rady Gminy w Marciszów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Marciszów w 2012 roku.
UCHWAŁA NR XIX/88/20122012-02-16 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami .
UCHWAŁA Nr XXII/116/122012-05-31w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Uchwała nr XXIV/133/20122012-06-28w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego działki numer 1/30 położonej w Marciszowie oraz na prawie własności posadowionej na niej zabudowy, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności.
UCHWAŁA Nr XIX/86/20122012-02-16w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2012.
UCHWAŁA NR XIX/87/20122012-02-16w sprawie : zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2012.
UCHWAŁA NR XIX/89/20122012-02-16w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowej.
UCHWAŁA NR XIX/91/20122012-02-16w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowej.
UCHWAŁA Nr XIX/92/2012 2012-02-16w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XIX/93/20122012-02-16w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2012.
UCHWAŁA Nr XIX/94/20122012-02-16w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr III/4/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 09 grudnia 2010r.
UCHWAŁA NR XIX/95/20122012-02-16w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody.
UCHWAŁA Nr XX/100/20122012-03-29w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/81/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
UCHWAŁA Nr XX/101/20122012-03-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XX/102/20122012-03-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XX/103/20122012-03-29w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
UCHWAŁA Nr XX/104/20122012-03-29w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XX/105/20122012-03-29w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XX/106/20122012-03-29w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych - działek nr 3/46, 3/48, 3/49, 3/50, 3/51 położonych w Marciszowie i prawa własności posadowionych na tych działkach obiektów budowlanych.
UCHWAŁA Nr XX/107/20122012-03-29w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działki nr 3/34 położonej w Marciszowie i prawa własności posadowionego na tej działce obiektu budowlanego.
UCHWAŁA NR XX/108/20122012-03-29w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących własność Polskich Kolei Państwowych S.A. znajdujących się na terenie nier.
UCHWAŁA Nr XX/112/20122012-04-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XX/96//20122012-03-29w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Z.W. na działalność Wójta Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XX/97/20122012-03-29w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm.Marciszów w 2012 roku.
UCHWAŁA Nr XX/98/20122012-03-29w sprawie: wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze.
UCHWAŁA Nr XX/99/20122012-03-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012.
UCHWAŁA Nr XXI/109/20122012-04-26w sprawie: organizacji konkursu - " Najładniejsza posesja w gminie Marciszów ".
UCHWAŁA Nr XXI/110/20122012-04-26w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
UCHWAŁA Nr XXI/111/2012 2012-04-26w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomość położoną w Marciszowie w granicy działki nr 1/19 o pow. 1106 m² będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczysty Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXI/113/20122012-04-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012.
UCHWAŁA Nr XXI/114/20122012-04-26w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/81/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2011 r.
UCHWAŁA Nr XXII/115/122012-05-31w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok..
UCHWAŁA Nr XXII/117/122012-05-31w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012..
UCHWAŁA Nr XXII/118/122012-05-31w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/81/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2011 r..
UCHWAŁA Nr XXII/119/122012-05-31w sprawie: zmiany do Uchwały Nr X/42/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr XXII/121/122012-05-31w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA NR XXII/122/12 2012-05-31w sprawie : przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marciszowie zadań wynikających z ustawy z dnia, 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
UCHWAŁA NR XXII/123/122012-05-31w sprawie : zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Marciszów na lata 2012 – 2014.
Uchwała Nr XXIV/124/2012 2012-06-28w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomość położoną w Ciechanowicach w granicy działki nr 285 o pow. 0,19 ha stanowiącą własność Skarbu Państwa.
UCHWAŁA Nr XXIV/125/20122012-06-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIV/126/20122012-06-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIV/127/122012-06-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012..
UCHWAŁA Nr XXIV/128/122012-06-28w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/81/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2011 r..
UCHWAŁA Nr XXIV/129/112012-06-28w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2011 roku.
UCHWAŁA Nr XXIV/130/122012-06-28w sprawie: zmiany do Uchwały Nr X/42/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr XXIV/131/20122012-06-28 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXIV/132/20122012-06-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXIX/162/20122012-12-12w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności..
UCHWAŁA Nr XXV/134/20122012-08-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012.
UCHWAŁA Nr XXV/135/20122012-08-30w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/81/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2011r.
UCHWAŁA Nr XXV/136/20122012-08-30w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynku dworca kolejowego stanowiącego własność Polskich Kolei Państwowych S.A. znajdującego się na teren.
UCHWAŁA Nr XXV/137/20122012-08-30w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXV/138/20122012-08-30w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXV/139/20122012-08-30w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w zasób mienia gminy Marciszów nieruchomości gruntowej.
UCHWAŁA NR XXVI/140/20122012-09-27w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XXVI/141/122012-09-27w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012..
UCHWAŁA Nr XXVI/142/122012-09-27w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/81/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2011r.
UCHWAŁA Nr XXVII/143/20122012-10-25 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomość zabudowaną położoną w Marciszowie w granicy działki nr 1/30 o pow. 2,0306 ha będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczysty Gminy Marcisz.
UCHWAŁA Nr XXVII/144/20122012-10-25w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne..
UCHWAŁA Nr XXVII/145/20122012-10-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVII/146/20122012-10-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVII/147/20122012-10-25w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości .
UCHWAŁA Nr XXVII/148/20122012-10-25w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych .
UCHWAŁA Nr XXVII/149/20122012-10-25w sprawie: podziału Gminy Marciszów na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
UCHWAŁA Nr XXVII/150/20122012-10-25w sprawie: podziału Gminy Marciszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
UCHWAŁA Nr XXVIII/151/20122012-11-29w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) na .
UCHWAŁA Nr XXVIII/152/20122012-11-29w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA Nr XXVIII/153/2012 2012-11-29w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych..
UCHWAŁA Nr XXVIII/154/20122012-11-29w sprawie: zniesienia pomnika przyrody .
UCHWAŁA Nr XXVIII/155/2012 2012-11-29w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XXVIII/156/20122012-11-29w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
UCHWAŁA Nr XXVIII/157/20122012-11-29w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVIII/158/20122012-11-29w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. .
UCHWAŁA Nr XXVIII/159/20122012-11-29w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a pows.
UCHWAŁA Nr XXVIII/160/20122012-11-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012.
UCHWAŁA Nr XXVIII/161/20122012-11-29w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVIII/81/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2011r.
UCHWAŁA Nr XXX/163/20122012-12-28w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXX/164/20122012-12-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012..
UCHWAŁA Nr XXX/165/20122012-12-28w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
UCHWAŁA Nr XXX/166/20122012-12-28w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013.
UCHWAŁĄ NR XIX/90/20122012-02-16w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w zasób mienia gminy Marciszów nieruchomości gruntowej.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :