Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LVI/273/18

Z dnia:2018-09-27
Przedmiot uchwały:w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty


UCHWAŁA Nr LVI/273/18
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.


Na podstawie art. 41a ust. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady Gminy Marciszów w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów w formie papierowej lub elektronicznej poprzez platformę e-puap na adres /35ye4htf5c/skrytka z zachowaniem przepisów o profilu zaufanym lub certyfikacie kwalifikowanym.

§ 2

Projekty uchwał wniesione w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej muszą spełniać wymagania formalne, o których mowa w §12 i §13 niniejszej uchwały.

§ 3

W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań. Przewodniczący Rady Gminy Marciszów wzywa osoby wskazane przez komitet inicjatywny do uzupełnienia braków formalnych w terminie 30 dni.

§ 4

Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie uniemożliwia przedłożenie pod obrady rady gminy złożonego projektu uchwały.

§ 5

Mieszkańcy gminy Marciszów, w grupie co najmniej 5 osób mogę utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej.

§ 6

O utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej zawiadamia się pisemnie Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu.

§ 7

Do zawiadomienie, o którym mowa w § 6 dołącza się podpisy wszystkich członków komitetu z podaniem ich adresu zamieszkania.

§ 8

Zawiadomienie zawiera informację o przedmiocie inicjatywy uchwałodawczej - projektowanym akcie prawnym oraz wykaz osób wskazanych do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.

§ 9

Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej UG Marciszów oraz na stronie internetowej gminy.

§ 10

Projekty uchwał, o których mowa  w § 9 podlegają procedurze przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z przepisami odrębnej uchwały Rady Gminy Marciszów.

§ 11

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów zawiadamia za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej SA osoby wskazane przez komitet inicjatywny o terminie sesji oraz o posiedzeniach wewnętrznych komisji rady, co najmniej 7 dni przez ich rozpoczęciem, na których będzie rozpatrywany złożony projekt uchwały. W przypadku niewskazania osób reprezentujących komitet inicjatywny, zawiadomienie doręcza się wszystkim członkom komitetu.

§ 12

Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał muszą zawierać:
1)    Tytuł uchwały,
2)    Podstawę prawną,
3)    Postanowienie merytoryczne i ich ewentualne źródła finansowania,
4)    Określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5)    Określenie terminu wejścia w życie uchwały,
6)    Uzasadnienie.

§ 13

Do projektu uchwały dołącza się wykaz czytelnych podpisów co najmniej 100 mieszkańców gminy Marciszów występujących z inicjatywną obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Marciszów z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu zamieszkania.

§ 14

Do wniosku, o którym mowa w § 13 dołącza się zgodę na przetwarzanie danych osobowych, określoną w przepisach odrębnych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 16

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie

W związku z art. 41 a – ustawy o samorządzie gminnym  wprowadzonym ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu  zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych rada Gminy obecnej kadencji jest zobowiązana do podjęcia niniejszej uchwały

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :