Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXII/159/2016

Z dnia:2016-12-09
Przedmiot uchwały:w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr XXXII/159/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U.
z 2016 roku poz. 446), oraz art 226, art. 227, art. 228, art 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity DZ.U z 2016 roku poz. 1870) Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Marciszów do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVII/82/15 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami w
sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVII/82/15 Rady Gminy Marciszów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2017-02-24 13:46:35Załączniki nr 1, 2, 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :