Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr X/40/2011

Z dnia:2011-05-26
Przedmiot uchwały:w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze


UCHWAŁA Nr X/40/2011
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 maja 2011r.


w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I  półrocze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ RADA GMINY  Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

1.    Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Marciszów za I półrocze danego roku budżetowego sporządza się w formie pisemnej, która zawiera część tabelaryczną i opisową.
2.    Część tabelaryczną sporządza się według stanu nadzień 30 czerwca danego roku i winna zawierać:
1)    Plan i wykonanie dochodów budżetu według ważniejszych źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem stanu zaległości tj. należności podatkowych w stosunku do których upłynął termin płatności;
2)    Plan wykonania dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz ich procentowego wykonania;
3)    Plan wykonania wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz ich procentowego wykonania;
4)    Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych;
3.    W części opisowej wykazuje się:
1)    Opis ważniejszych źródeł dochodów bieżących, w tym dochodów własnych oraz dochodów majątkowych z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania planu;
2)    Opis ważniejszych rodzajów wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji udzielonej z budżetu z podaniem przyczyn znacznych odchyleń wykonania od wysokości założonego planu w stosunku do I półrocza;
3)    Stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.
4)    Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem:
           a/ dział
           b/ nazwa oraz zakres rzeczowy zadania
           c/ wartość kosztorysowa zadania
           d/ wartość przetargowa zadania
           e/ termin realizacji zadania
           f/ plan wydatków i wykonanie na dzień 30 czerwca
           g/ źródła finansowania.
§ 2

1.    Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej winna w szczególności zawierać:
1)    informację o wyniku budżetu,
2)    wielkości zadłużenia do dochodów ogółem,
3)    kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem,
4)    kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem,
5)    informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 3

Traci moc uchwała nr XLVI/228/06 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2006 w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz  uchwała nr XLVIII/235/06 Rady Gminy Marciszów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVI/228/06 z dnia 31 marca 2006roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I  półrocze

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :