Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LIV/269/2014

Z dnia:2014-10-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Marciszów”.


UCHWAŁA Nr LIV/269/14
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 października 2014r

w sprawie : nadania tytułu  „Zasłużony dla Gminy Marciszów”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity DZ.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz   Uchwały Nr   XXXV/187/13 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Marciszów” i  „Zasłużony dla Gminy Marciszów” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów  Rada Gminy Marciszów uchwala , co następuje:

§ 1

n a d a j e

Panu  MARIANOWI  MITCZAKOWI
pośmiertnie tytuł
„ZASŁUŻONY  DLA  GMINY  MARCISZÓW”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów i Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur


Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/269/14  Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 października 2014r
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Marciszów


W uznaniu za zasługi dla Gminy Marciszów, pracę na rzecz rozwoju gminy i dla dobra mieszkańców sołectwa Ciechanowice  Rada Gminy Marciszów postanawia nadać pośmiertnie Panu Marianowi Mitczakowi tytuł Zasłużony dla Gminy Marciszów.

Pan Marian Mitczak urodził się 25 stycznia 1926 roku w Lipinach. Pochodził z Wielkopolski z małej wsi w okolicach Koła. Na Ziemie Odzyskane do wsi Ciechanowice przyjechał bezpośrednio po wyzwoleniu jako 19 letni chłopak z matką i córką siostry. W ostatnim roku wojny hitlerowcy zmusili go do przymusowego kopania rowów obronnych, skąd uciekł i aż do wyzwolenia był poszukiwany. Przystanią jego życia były Ciechanowice, tu osiadł na stałe i założył rodzinę. Dochował się pięcioro dzieci: dwóch córek i trzech synów. Przez 35 lat wzorowo prowadził gospodarstwo rolne. Był inicjatorem czynów społecznych, wzorem  dla współmieszkańców, zachęcał do wprowadzania nowych  metod gospodarowania, specjalizacji i podnoszenia rolniczych kwalifikacji zawodowych. Po przekazaniu gospodarstwa rolnego swojemu następcy całkowicie poświęcił się pracy społecznej.
W 1948 roku mieszkańcy Ciechanowic wybrali go sołtysem  po raz pierwszy, ufając Mu wybierali Go na następne kadencje. Trwało to nieprzerwanie do roku 2003.
Był jednym z niewielu sołtysów w kraju, którzy pełnili swoją funkcję przez ponad 50 lat.
Od półwiecza raz w roku, niczym ksiądz po kolędzie odwiedzał każdego mieszkańca sołectwa pytając o jego problemy i ustalając  potrzeby wioski. Niektórzy z nich przychodzili również do Niego oczekując właściwych wskazówek i porad życiowych. Zawsze znalazł dla nich czas oraz sposób na rozwiązanie problemu.
W czasie powodzi, która nawiedziła gminę w roku 1997 ratował swoją wieś. Na wojskowej amfibii jeździł po domach i pomagał ludziom ratować dobytek. Nie uciekł z tonącego okrętu, dzień i noc był we wsi, dopóki woda nie opadła. Nie odmówił pomocy nikomu, choć woda zalała również jego domostwo.
Wzorowo i wyjątkowo sumiennie wykonywał obowiązki sołtysa sołectwa Ciechanowice.
Niezawodna receptą w długoletnim piastowaniu funkcji sołtysa była umiejętność dogadywania się zarówno z mieszkańcami wsi, jak również z organami władzy lokalnej, dzięki której udało się zrealizować wiele przedsięwzięć i zadań służących społeczności lokalnej:
- budowa wodociągu ( prawostronnej części Ciechanowic)
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- budowa oświetlenia ulicznego
- remont dróg gminnych
- podejmowanie działań inicjujących budowę szkoły
- współorganizowanie życia kulturalnego na terenie wsi.
Ofiarna działalność  w różnych dziedzinach życia społecznego, wykonywana przez Mariana Mitczaka była również doceniana przez władze państwowe.
W jego szufladach , niczym w archiwum znaleźć można  było wiele odznaczeń, medali, dyplomów:Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej, medal za udział w walkach w obronie władzy ludowej, Medal za zasługi dla pożarnictwa, Złota odznaka w służbie narodu, Odznaka 20 lat w służbie narodu, zasłużony pracownik pożarnictwa, Za zasługi w zwalczaniu powodzi, Za zasługi dla kombatantów RP i byłych więźniów politycznych.
Dzisiaj medale te z wielkim szacunkiem przechowywane są przez członków rodziny jako najdroższa pamiatka po zmarłym , który z wielkim oddaniem wykonywał powierzoną mu funkcję.
Pełniąc służbę publiczną dał się poznać jako znaczaca postać w działalności samorządu lokalnego, z którą liczyli się poszczególni włodarze gminy. Uczestniczył w każdym posiedzeniu organu stanowiącego, czynnie uczestnicząc e obradach. Musiał wiedzieć co się dzieje w gminie

i zabiegać o realizację ważnych zadań dla sołectwa.
Pełniąc zaszczytną  funkcję sołtysa  nigdy nie zapomniał o promowaniu gminy podczas zjazdów w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów, którego był aktywnym delegatem.
Pan Marian Mitczak był osobą skromną pełną poświęcenia dla mieszkańców sołectwa, w którym zamieszkiwał od 1945 roku, ale również gminy. Po prostu człowiek honoru, uczciwy, a zarazem skromny i przyjacielski dla wszystkich i takim pozostał aż do śmierci ( 2009 roku).
Postawa i wzór człowieka godna do naśladowania.

Wobec powyższego wniosek w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużony Dla Gminy Marciszów Panu Marianowi Mitczakowi uważa się za uzasadniony.

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :