Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXVII/193/2013

Z dnia:2013-06-27
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013


UCHWAŁA Nr XXXVII/193/2013
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 czerwca 2013 r

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2013 roku poz. 594), art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ.U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zmianami)   Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a   co  następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę        156.808,00
z tego:
          dochody bieżące                o kwotę          15.000,00
          dochody majątkowe                o kwotę        141.808,00

Zmniejsza się dochody budżetu gminy                o kwotę         39.220,50
z tego:
          dochody bieżące                o kwotę         39.220,50

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę       190.898,50
z tego:
wydatki bieżące                            o kwotę          10.490,50          wydatki majątkowe                        o kwotę        180.408,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                o kwotę         73.311,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę         73.311,00
zgodnie z załącznikiem nr 1

Plan dochodów po zmianach            13.735.397,49 zł

Plan wydatków po zmianach            12.951.766,49 zł

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości                783.631,00 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2012) – 259.269 zł
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/166/12 z dnia 28 grudnia 2012r. Rady Gminy Marciszów, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XXX/166/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2013 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2013-06-28 16:05:33Załączniki nr 1, 2, 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :