Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXIV/204/09

Z dnia:2009-04-23
Przedmiot uchwały:w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Zofii Witkowskiej na działalność Wójta Gminy Marciszów


UCHWAŁA Nr XXXIV/204/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 23 kwietnia 2009r


w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Zofii Witkowskiej na działalność Wójta Gminy  Marciszów .


Działając na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ. U Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity DZ.U. Nr 98 z 2000 roku, poz. 1071 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów


uchwala co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pani Zofii Witkowskiej i wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Marciszów uznaje się  skargę za bezzasadną .

§ 2

Podstawy i motywy uznania skargi za bezzasadną  zawiera uzasadnienie do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurUzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV / 204/09 Rady Gminy Marciszów
z dnia 23 kwietnia 2009r


Skarga złożona  przez Panią Zofię Witkowską na działalność Wójta Gminy Marciszów skierowana
w dniu 14 kwietnia 2009 roku przez  Wydział  Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu  do Rady Gminy Marciszów  była przedmiotem obrad Komisji Infrastruktury Technicznej w dniu  22 kwietnia 2009 roku.

Skarżąca w złożonej skardze na działalność Wójta podnosi sprawę ignorowania wniosków o przydział strychu oraz niesprawiedliwego podziału środków finansowych dla pogorzelców budynku nr 80
w Ciechanowicach.

Komisja Infrastruktury Technicznej na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 roku szczegółowo przeanalizowała skargę Pani Zofii Witkowskiej  , zapoznała się z dokumentacją urzędu dotyczącą spraw poruszanych w skardze oraz  skorzystała z wyjaśnień Wójta Gminy obecnego na posiedzeniu komisji.

Komisja po przeprowadzonej analizie materiału dowodowego ustaliła:

 - Sprawa podziału środków finansowych oraz udzielonej pomocy dla pogorzelców budynku nr 80 w Ciechanowicach była szczegółowo analizowana przez Radę Gminy Marciszów, która na Sesji w dniu  24 lutego 2009 roku podjęła Uchwałę   Nr XXXII/ 189/09 Rady Gminy Marciszów w sprawie rozpatrzenia skargi     Zofii  Witkowskiej na działalność Wójta Gminy Marciszów, uznając ją jako bezzasadną. Szczegółowe uzasadnienie przedstawiono w załączniku do w/w uchwały.
    
-  Pani Zofia Witkowska jest właścicielką mieszkania nr 8 w budynku wielorodzinnym położonym w Ciechanowicach nr 80 o powierzchni 24,90 m²  składającego się z pokoju, kuchni i przedpokoju.

   Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 30 września 2003 roku – Repertorium A numer 4258/2003 oraz        
   wydanym  zaświadczeniem nr 144/03 z dnia 21 lipca 2003 roku przez Starostwo Powiatowe   
   w   Kamiennej Górze Pani Zofia Witkowska nabyła lokal  bez pomieszczeń przynależnych.

   W budynku wielorodzinnym nr 80 w Ciechanowicach znajduje się 18 lokali mieszkalnych, z tego    
   15 lokali    stanowi własność osób fizycznych, co w przeliczeniu na udziały stanowi:
    - 89,30 % - własność prywatna,
    - 10,70% - udział Gminy, która jako dotychczasowy właściciel budynku pełni również funkcję jego
      administratora.

    Wszelkie czynności mające na celu utrzymania nieruchomości wspólnej podejmują jego
     współwłaściciele.
    
    Administrator budynku w żaden sposób nie ogranicza dostępu do pomieszczeń wspólnych,
    a współwłaściciele  odtwarzają pomieszczenia strychowe według rozkładu sprzed pożaru dachu na     
    własny koszt  i we własnym  zakresie.
    Na zmianę sposobu użytkowania poprzez wyodrębnienie  dodatkowego pomieszczenia
    przynależnego    (komórki, pomieszczenia strychowego) należałoby podjąć następujące czynności:
     1) zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele w drodze Uchwały Wspólnoty w formie aktu
         notarialnego, a  następnie dokonanie zmian w księgach wieczystych,
     2) sporządzić nową inwentaryzację budynku,
     3) sporządzić nową wycenę wszystkich zmienionych udziałów,
     4) zwrot zmniejszonych udziałów współwłaścicielom przez Gminę,
     5) zmiana udziałów w użytkowaniu wieczystym wraz z kosztami.
   Jak wynika z powyższego działania te są kosztowne dla wszystkich współwłaścicieli, dlatego też
   Gmina nie  ingeruje w podział pomieszczeń strychowych  ponieważ lokale mieszkalne zostały
   sprzedane bez pomieszczeń  przynależnych. Gmina również nie wyznaczała  pomieszczeń   
   przynależnych w budynku, który jest w 89,30%  własnością osób fizycznych i to jego właściciele
   podejmują decyzję w sprawach podziału  nieruchomości wspólnej.

   Ewentualną lokalizację pomieszczenia strychowego Pani Zofia Witkowska winna uzgodnić
   z współwłaścicielami  budynku.

- Pani Zofia Witkowska od wielu lat nie potrafi zgodnie i z poszanowaniem zasad współżycia
   społecznego utrzymywać poprawnych relacji z sąsiadami, dlatego  też  postawa  skarżącej jest
   determinantem w załatwieniu  wielu jej spraw, uniemożliwiającym znalezienie wspólnego zdania
   i rozwiązania problemu.. Nie zauważa wokół  swojej osoby pozytywnych zachowań innych ludzi ,
   a wręcz odwrotnie  w   każdym widzi nieprzyjaciela i wroga,   knującego przeciwko niej.
   Zmiana sposobu postępowania skarżącej  ułatwiłaby wprowadzenie zdrowych i  poprawnych relacji   
   międzysąsiedzkich , ku zadowoleniu wszystkich współwłaścicieli budynku.

Po przeanalizowaniu całości sprawy Komisja uznała , iż wniesiona skarga jest bezzasadna, ponieważ  Urząd Gminy nie przeszkadza Pani Zofii Witkowskiej w  prowadzeniu rozmów z właścicielami  dotyczących korzystania z pomieszczeń wspólnych , ale na własny koszt.
Nadmienić należy również, iż rodzice Wójta Gminy zamieszkują w tym budynku od roku 1953 i  jako właściciele lokalu korzystają z takich samych praw jak pozostali właściciele. .                  

Komisja wypracowane stanowisko w sprawie przedstawiła pozostałym, stałym Komisjom Rady Gminy Marciszów: Rewizyjnej, Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki, Rolnictwa i Budżetu.
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :