Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: Uchwała Nr XXXIII/192/09

Z dnia:2009-03-26
Przedmiot uchwały:w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Zofii Witkowskiej zam.Ciechanowice nr 80/8 na działania Wójt Gminy Marciszów


Uchwała Nr XXXIII/192/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 marca 2009r


w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Zofii Witkowskiej zam.Ciechanowice nr 80/8 na działania Wójt Gminy Marciszów .      

                  
Działając  art.18 ust.2 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.Nr 142 z 2001 roku , poz. 1591 ze zm.),w związku z art.229 pkt.3 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.Nr 98, z 2000roku , poz.1071- ze zm.)  Rada Gminy Marciszów

 
uchwala, co następuje :


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pani  Zofii Witkowskiej i po zapoznaniu  się ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury Technicznej  Rady Gminy w sprawie zarzutów postawionych  w skardze Rada Gminy Marciszów  uznaje skargę  za bezzasadną .


§ 2

Podstawy i motywy  uznania skargi  za bezzasadną  zawiera uzasadnienie do uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów.§ 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Marciszów nr XXXIII/192/09 z dnia 26 marca 2009r


W dniu 25 lutego 2009r  Pani Zofia Witkowska zam.Ciechanowice nr 80/8 złożyła skargę  do Rady Gminy Marciszów  na działania Wójta Gminy Marciszów .

Skarżąca  została  poinformowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów pismem z dnia 26.02.2009r, że Rada Gminy Marciszów na posiedzeniu w dniu 26.03.2009r określi swoje stanowisko w sprawie.  

Przedmiotem skargi jest  brak odpowiedzi na pismo Pani Zofii Witkowskiej z dnia 13.03.2006r skierowane do Wójta Gminy Marciszów dot.usunięcia  eternitu z  komórki zlokalizowanej na posesji nr 80 w Ciechanowicach.

W celu załatwienia skargi, wyjaśnieniem zarzutów zajęła się Komisja Infrastruktury Technicznej  na posiedzeniu w dniu 25 marca   2009 roku.

Z ustaleń komisji wynika, że w dniu złożenia zaskarżonego pisma Wójt Gminy Marciszów udzielił  Pani Zofii Witkowskiej odpowiedzi ustnie. Na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa. Poinformował skarżącą, że nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku  ponieważ :

- nie posiada kompetencji  nakazowych w stosunku do posiadaczy wyrobów azbestowych obligujących do ich usunięcia z budynków i budowli,

- w przypadku posiadania  takiego instrumentu  prawnego stosowany byłby on jednakowo w stosunku do wszystkich mieszkańców gminy i z poszanowaniem obowiązującego prawa,

- przepisy prawa dot.wyrobów azbestowych pozwalają na  utrzymanie azbestu do 31 grudnia 2032 roku, jeżeli znajdują się w odpowiednim stanie technicznym.

Komisja  przeanalizowała również  przepisy prawa  dotyczące wykorzystania wyrobów azbestowych, obowiązków posiadaczy azbestu, kompetencji samorządów gmin(Wójta),a  wynikające z  ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U.Nr 25,poz.150 z 2008r  art.162 i 163, rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004r  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz.U.Nr 71 z 2004r poz.649, oraz   rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Przestrzennej  Dz.U.Nr 200 z 2008r,poz.1835. Z cytowanych przepisów   wynika, że wójt gminy nie jest organem właściwym w zakresie  nakazywania posiadaczom   wyrobów azbestowych  ich usunięcia.  

Biorąc pod uwagę analizę przepisów  oraz udzieloną odpowiedź , komisja  nie stwierdza nieprawidłowości  w działaniu Wójta. Wójt gminy  nie miał podstaw do podjęcia działań proponowanych przez skarżącą, a odpowiedź  na zaskarżone pismo została udzielona.

Komisja Infrastruktury Technicznej Rady Gminy Marciszów uznała, że skarga na działania Wójta jest bezzasadna.   

Biorąc   pod uwagę    wyjaśnienia Wójta i opinię Komisji Infrastruktury Technicznej, Rada Gminy Marciszów postanawia  uznać skargę za bezzasadną .

 
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :