Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XVIII/93/08

Z dnia:2008-01-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość


UCHWAŁA Nr XVIII/93/08
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów w roku 2008.

Na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 –tekst jednolity z póź. Zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. nr 23 poz.220, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759)

Rada Gminy uchwala :

§ 1

Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów w roku 2008.

§ 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2008, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.

3. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, i ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56, poz.372).

4. W 2008 roku nie przewiduje się środków na podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania .

5. Zajęcia wychowawcze realizowane przez nauczycieli w porze nocnej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2001 roku w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej (Dz. U. Nr 52, poz. 550).

6.Regulamin określa wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1) dodatku motywacyjnego,
2) dodatku za wysługę lat,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
7) dodatek mieszkaniowy
8) inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 3

II. DODATEK MOTYWACYJNY

1. Środki na dodatki motywacyjne określone są corocznie w planach finansowych szkół i pochodzą ze środków przyznanych szkole na wynagrodzenie zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne wynosi nie mniej niż 5 % sumy stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2.Dodatek motywacyjny jest ruchoma częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawaną w zależności od jakości i efektów pracy , a w szczególności za:

1) osiągnięcia dydaktyczne , wychowawcze i opiekuńcze,
2) jakość świadczonej pracy,
3) ocenę pracy nauczyciela,
4) zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły oraz związanych z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w ramach przyznanych środków finansowych w oparciu o opracowane kryteria, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym regulaminem.

4. Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości nie przekraczającej 30% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 1 rok. Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się na okres wakacji letnich.

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Wójt ze środków określonych w ust. 1 ,uwzględniając stopień realizacji kryteriów kwalifikujących dyrektorów do ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego.

7. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten można skrócić do pół roku.


§ 4

III. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT


1.Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2.Szczegółowe zasady zaliczania okresów zatrudnienia do stażu pracy, będącego podstawą ustalania dodatku określa § 7 rozporządzenia MEN z dnia 31 stycznia 2005 r.

3.Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy , wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy , z tym, że dodatek nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

4.Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art.22 ust.3 Kart Nauczyciela.

5.Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

6.Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub nad chorym członkiem rodziny, na które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

7.Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz jego wysokość potwierdza :
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi – wójt.

§ 5

IV. DODATEK FUNKCYJNY

1.Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
2) wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego, grup świetlicowych,
3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje wójt w granicach stawek określonych tabelą uwzględniając m.in. wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły, a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny obliczany % na podstawie średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, w wysokości określonej w poniżej podanej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Typy szkół (placówek), stanowiska kierownicze

Wysokość % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty

od

Do

1.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:

a) dyrektor szkoły:

- liczącej od 9 do 16 oddziałów,

- liczącej od 17 do 25 oddziałów,

- liczącej powyżej 25 oddziałów,

b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół),

25%

30%

35%

15%

45%

60%

60%

30%

4.Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły (placówki) lub powierzono te obowiązki w zastępstwie w wysokości określonej dla dyrektora szkoły.

5.Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
1) opiekuna stażu - w wysokości 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty ,
2) wychowawstwa klasy- w wysokości 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

6.Nauczycielowi szkół przysługuje dodatek za wychowawstwo za każdy powierzony oddział. Nauczycielowi przedszkola, wychowawcy świetlicy przysługuje tylko za jeden oddział/grupę, niezależnie od liczby oddziałów/grup, w którym prowadzą zajęcia.

7.Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu przysługuje dodatek za każdą powierzoną osobę.

8.Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.5 pkt 1,2, powstaje z dniem objęcia określonej funkcji.

9.Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust.5 pkt 1,2, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 6

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

1.Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w przypadku gdy:

1) prowadzi nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego – w wysokości nie mniej niż 5% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za godziny faktyczne przepracowane.

3. Decyzję o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły , a dla dyrektora – wójt.

§ 7

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

1.Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela
2.Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się godziny przydzielone nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, wynikające z przydziału czynności dla nauczyciela w danym roku szkolnym, realizowane powyżej godzin obowiązkowego wymiaru zajęć.
3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej ustalonego w stałym tygodniowym przydziale czynności wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, realizowaną w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela.
4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
5.Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 8

VII. WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

1.Nauczycielowi, który sprawował opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości w ramach tzw. „Zielonych Szkół” przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

2. Za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego, naliczanego proporcjonalnie do realizowanego wymiaru godzin.

3.Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o których mowa w § 8, przewidziane nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz nauczycielom korzystającym ze zniżki godzin wypłaca się w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.

4.Nauczycielowi, za działalność w ramach obowiązków wynikających z funkcjonowania służb BHP w szkole i szkoleń w zakresie BHP przysługuje dodatek do wynagrodzenia

- w wysokości 1% uposażenia zasadniczego.

5.Dodatek, o którym mowa w ust. 4, przysługuje również nauczycielowi wykonującemu obowiązki społecznego inspektora pracy.

§ 9

VIII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

1. Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli stanowią 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.

2.Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze :

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody przyznawane przez dyrektorów,
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

3. Nagrody, o których mowa w ust 2, są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wójta występuje :
- dla nauczycieli – dyrektor szkoły
- dla dyrektora szkoły- rada pedagogiczna , kierownik referatu oświaty

5.Wójt może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi lub dyrektorowi po spełnieniu kryteriów określonych w ust.6.

6.Nagroda, Wójta Gminy Marciszów może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej, za :
a) Szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno –wychowawczej;
b) Wdrażanie innowacji pedagogicznych;
a) Dbałość o mienie szkoły;
b) Polepszanie bazy dydaktycznej;
c) Zdobywanie dodatkowych środków finansowych dla placówki;
d) Prawidłowe realizowanie planu finansowego szkoły;
e) Dobrą współpracę z radą pedagogiczną, rodzicami, środowiskiem lokalnym, organem prowadzącym i nadzorującym szkołę;
h) Inne osiągnięcia.

7.Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.

8.Niezależnie od nagrody organu prowadzącego, nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły.

9.Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody organu prowadzącego.

10.Wysokość nagrody dyrektora wynosi 75% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

11.Wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi 100% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

§ 10

IX. DODATKI SOCJALNE

1. Nauczycielowi , posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2.Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego i wynosi :

1) dla 1 osoby 3%
2) dla 2 osób 4%
3) dla 3 osób 5%
4) dla 4 i więcej osób 6%

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela, po zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkałych :

1) małżonka,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez niego szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny , o których mowa w ust. 3, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły- organ prowadzący. W przypadku nie powiadomienia o zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

5.Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującego z nim stale, będącemu także nauczycielem , przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

6.Dodatek przysługuje niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

7.Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

8.Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

9. Dodatek przyznaje :
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi szkoły – wójt.

10. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o przyznanie.

11. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej. W przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.
4) korzysta z urlopu wychowawczego.

12. Dodatek wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 11

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonych w umowie o pracę, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

§ 13

Wszelkie zmiany treści niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla ich ustalania i wymagają formy pisemnej.

§ 14

Traci moc Nr V/16/07 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego ,szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Marciszów w roku 2007.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2008r.

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :