Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXVIII/212/09

Z dnia:2009-06-25
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009


UCHWAŁA Nr XXXVIII/212/09

Rady Gminy Marciszów

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 


w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2009.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów


u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetowe                                           o kwotę              74.944,78

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna                                              o kwotę               74.944,78

w  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                     o kwotę               74.944,78

W § 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

                    Wspólnej Polityki Rolnej                                       o kwotę               71.176,60

W § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

                    Wspólnej Polityki Rolnej    /środki z budżetu

                     państwa na współfinansowanie programu/             o kwotę                 3.768,18

  

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe                                            o kwotę             90.810,74

 

W dziale 600 – Transport i łączność                                          o kwotę               4.730,96

w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych       o kwotę               4.730,96

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę               4.730,96

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                         przeciwpożarowa                                             o kwotę                5.500,00

w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne             o kwotę                5.500,00

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         o kwotę                5.500,00

 

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego                                o kwotę                2.635,00

w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

                                  udzielonych przez Skarb Państwa lub

                                  jednostkę samorządu terytorialnego         o kwotę                2.635,00

w § 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                       o kwotę                2.635,00

 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia                                              o kwotę                3.000,00

w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi      o kwotę                3.000,00

w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                              o kwotę                3.000,00

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna                                              o kwotę             74.944,78

w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                      o kwotę             74.944,78

         w § 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników

                            /śr. UE do projektu/                                               o kwotę              20.031,51

        W § 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników

                            /środki budżetu państwa do projektu/                     o kwotę              1.060,49

       W § 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne

                          /śr.UE do projektu/                                                  o kwotę              3.197,10

       W § 4119 - akładki na ubezpieczenia społeczne

                         /śr. budżetu państwa do projektu/                              o kwotę                 169,26

       W § 4128 - składki na Fundusz Pracy /śr. UE do projektu/          o kwotę                 490,66

       W § 4129 - akładki na Fundusz Pracy /śr. budżetu państwa 

                          do projektu/                                                             o kwotę                   25,98

       w § 4178 - wynagrodzenia bezosobowe /śr UE do projektu/       o kwotę             14.428,16

       w § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe /śr budżetu państwa

                         do projektu/                                                              o kwotę                  763,84

       w § 4218 - zakup materiałów i wyposażenia /śr. UE do

                         projektu/                                                                   o kwotę               3.440,63

       w § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia /śr. budżetu

                         państwa do projektu/                                                 o kwotę                  182,15

       w § 4288 - zakup usług zdrowotnych /śr. UE do projektu/           o kwotę                  949,72

       w § 4289 - zakup usług zdrowotnych /śr. budżetu państwa

                        do projektu/                                                               o kwotę                    50,28

       w § 4308 - zakup usług pozostałych /śr. UE do projektu/ o kwotę              28.448,88

       w § 4309 - zakup usług pozostałych /śr. budżetu państwa

                         do projektu/                                                              o kwotę                1.506,12

       w § 4758 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym

                          programów i licencji /śr. UE do projektu/                  o kwotę                   189,94

       w § 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym

                          programów i licencji /śr. budżetu państwa

                         do projektu/                                                              o kwotę                     10,06                                                                                      

§ 3

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe                                          o kwotę                2.635,00

 

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego                                  o kwotę                2.635,00

w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych,

                                 kredytów i pożyczek jst                            o kwotę                2.635,00

w § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów

                   wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych

                   instrumentów finansowych, związanych z

                   obsługą długu krajowego                                        o kwotę                2.635,00               

      § 4

 

Uchwala się deficyt na pokrycie wydatków w wysokości 13.230,96 zł, który zostanie sfinansowany z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2008.

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :