Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LV/269/18

Z dnia:2018-08-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego działki numer 446/5 położonej w Sędzisławiu


UCHWAŁA Nr LV/269/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego działki numer 446/5 położonej w Sędzisławiu.

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) ,  art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018  r. poz. 121 ze zm.) w związku z art. 285 Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1025 ze zm.), Rada Gminy Marciszów 

uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na ustanowienie na prawie użytkowania wieczystego działki numer 446/5 o powierzchni 0,9035 ha, położonej w miejscowości Sędzisław, w gminie  Marciszów, nieodpłatnej i nieograniczonej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego i/lub właściciela nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 446/6 o powierzchni 6,68 ha oraz nr 228 o powierzchni 0,66 ha położonych w obrębie Sędzisław.

2.Wyżej wymienione prawo wieczystego użytkowania zostanie nabyte od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie stosownie do podjętej  uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2018 nr XLVII/240/18.
   
3.Służebności zostaną ustanowione notarialnie, w akcie notarialnym  umowy nabycia praw rzeczowych do działki nr 446/5 w obrębie Sędzisław

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Marciszów .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
Uzasadnienie do Uchwały Nr LV/269/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 sierpnia 2018 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego działki numer 446/5 położonej w Sędzisławiu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący m.in. obciążania  nieruchomości gruntowych.
Aktualnie nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 446/5 o powierzchni 0,9035 ha w miejscowości Sędzisław stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie. Nabycie praw do wskazanej działki nastąpi w oparciu o protokół uzgodnień nr NWr14.6142.54.2015.MR174 z dnia 14 lutego 2018 roku w drodze umowy w formie aktu notarialnego.
Zgodnie ze wskazanym protokołem Wójt Gminy Marciszów został zobowiązany do notarialnego ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego i/lub właściciela nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 446/6 o powierzchni 6,68 ha oraz nr 228 o powierzchni 0,66 ha położonych w obrębie Sędzisław.
Art.. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pozwala na obciążanie nieruchomości komunalnych nieograniczonym prawem rzeczowym, jednak zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt może dokonywać tych czynności za zgodą Rady Gminy. W związku z powyższym w celu uregulowania kwestii służebności na działce nr 446/5 w Sędzisławiu zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :