Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXI/170/2013

Z dnia:2013-01-31
Przedmiot uchwały: w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów „ stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII / 155/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości


Uchwała nr XXXI/170/2013
Rady Gminy Marciszów
z dnia  31 stycznia 2013r

w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów „ stanowiącego załącznik do uchwały   nr XXVIII / 155/2012  Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4  ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r, poz. 391 )Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów „ stanowiącego załącznik do  uchwały  nr   XXVIII / 155/2012  Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów wprowadza się następujące zmiany :
1) w § 4
a) ust.1 pkt.1  otrzymuje brzmienie: "Przystąpienie  do uprzątnięcia błota, śniegu i lodu”;
b) ust.1pkt.2 otrzymuje brzmienie : "Uprzątnięcie innych  zanieczyszczeń”;
c)uchyla się ust.2;
2) w § 17 :
w ust.1 do każdego z punktów od 6 do 14, po  zdaniu „ według potrzeb właścicieli  nieruchomości „dodaje się   zapis o następującym brzmieniu ; "jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał”.

§ 2  

Pozostałe zapisy Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Marciszów .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :