Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLI/200/17

Z dnia:2017-08-31
Przedmiot uchwały:w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”.


UCHWAŁA Nr XLI/200/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”

Na   podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Z 2016  r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 41 ust. art. 44 ust. 1, 2, 3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 2134, ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się stanowisko dokumentacyjne o nazwie „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”. usytuowane na obszarze gminy Marciszów, w obrębie wsi Ciechanowice na działce ewidencyjnej nr 745/173 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Jawor. Wlot sztolni usytuowany jest na wysokim, północnym brzegu rzeki Bóbr, na wysokości 460 m. n. p. m. Jego położeniu odpowiadają współrzędne 50°53’00” N 15°57’38” E.

2. Stanowisko dokumentacyjne opisane w ust.1 ze względu na szczególną wartość naukową i dydaktyczną podlega ochronie geologicznej oraz biologicznej w celu zachowania formacji geologicznych oraz ekosystemu sztolni.

§ 2

Na obszarze objętym ochroną, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:
1.    niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;
2.    wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3.    uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
4.    dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5.    zmiany sposobu użytkowania ziemi;
6.    wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
7.    umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
8.    umieszczania tablic reklamowych.

§ 3

Nadzór nad stanowiskiem dokumentacyjnym sprawuje Wójt Gminy Marciszów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykUzasadnienie do Uchwały Nr XLI/200/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”

    Na   podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. Z 2016  r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 41 ust. art. 44 ust. 1, 2, 3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 2134, ze zm.), Rada Gminy Marciszów, biorąc pod uwagę cenne wartości naukowe i dydaktyczne obszaru, ustanawia w drodze uchwały stanowisko dokumentacyjne „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”. Określa nazwę obiektu, jego położenie, sprawującego nadzór cel ochrony oraz właściwe zakazy.
    Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego, został po
zapoznaniu się z dokumentacją przygotowaną pod kierunkiem dr. Pawła Zagożdżona, uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony środowiska we Wrocławiu.
Obiekt usytuowany jest na obszarze gminy Marciszów, w obrębie wsi Ciechanowice na działce ewidencyjnej nr 745/173 stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Jawor. Wlot sztolni znajduje się na wysokim, północnym brzegu rzeki Bóbr, na wysokości 460 m. n. p. m. Jego położeniu odpowiadają współrzędne 50°53’00” N 15°57’38” E.  Obiekt jest dawną, małą kopalnią wapienia krystalicznego, obejmuje sztolnie o łącznej długości około 90 m oraz komorę eksploatacyjną. Szerokość sztolni wynosi około 1,8m,  a wysokość oscyluje w granicach 1,5 – 2,3 m. Szerokość komory sięga 8 m, a jej wysokość przekracza 5m.
    Poza walorami geologicznymi i biologicznymi obiekt jest jednocześnie istotnym elementem dziedzictwa historii przemysłu górniczego, ze względu na zachowane ślady stosowania dawnych technik eksploatacji.
    Objęcie Sztolni Wapiennej w Ciechanowicach ochroną, jako podziemnego stanowiska dokumentacyjnego skutkować  będzie zabezpieczeniem obiektu, stworzeniem pierwszego na Dolnym Śląsku tego typu stanowiska badawczego, stworzeniem specjalistycznego stanowiska dydaktycznego w zakresie geologii, biologii i historii techniki, a także  zwiększeniem bio- i georóżnorodności na terenie gminy. Ponadto pozwoli na kontynuację badań aplikacyjnych nad przemysłowym wykorzystaniem szczepów grzybów występujących w sztolni oraz podniesie potencjał geoturystyczny terenu gminy Marciszów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2017-09-04 20:27:20Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :