Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VII/17/11

Z dnia:2011-02-24
Przedmiot uchwały:w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2011


UCHWAŁA Nr VII/17/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 lutego 2011r


w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy  Marciszów na rok 2011.


Działając na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami),  oraz art. 4' ust. 2  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity DZ.U. Nr 147 z 2002 roku, poz. 1231 ze zmianami) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZ.U. Nr 179,poz.1485 ze zmianami)  Rada Gminy Marciszów


uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2011 w brzmieniu:

GMINNY  PROGRAM PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  DLA GMINY MARCISZÓW   NA  2011 ROK


I. WSTĘP


Podstawą prawną  do praktycznej realizacji zadań i priorytetów w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień stanowi ustawa  o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku ( t.j. DZ.U. Nr 147 z 2002 roku, poz. 1231 ze zmianami) i ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ.U. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami).
Ustawy powyższe nakładają na organy administracji państwowej i samorządy terytorialne obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, wspieranie działalności w tym zakresie oraz podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi mają nie tylko umocowania ustawowe, ale przede wszystkim stanowią świadome działania samorządu na rzecz dobra społeczności lokalnej.
W tym obszarze działań gmina dysponuje największą wiedzą o lokalnych problemach,
a także dostępnych zasobach i podejmuje środki zaradcze  oraz naprawcze skierowane do społeczności lokalnej.
Program jest kontynuacją wielu działań  z lat ubiegłych ukierunkowanych na osoby uzależnione od alkoholu , narkotyków, członków ich rodzin oraz rodziny, w których występuje przemoc domowa.
Program opiera się na inspirowaniu i współdziałaniu  różnych podmiotów aktywnych na obszarze uzależnień.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na konieczność  realizacji programu przy współudziale  osób, instytucji, organizacji pozarządowych  zajmujących się kulturą, edukacją , pomocą społeczną, sportem , rekreacją , wychowaniem w trzeźwości, lecznictwem osób uzależnionych i kreujących inne działania , szczególnie w zakresie pracy z dziećmi
i młodzieżą.
Program dostosowany jest do specyfiki  uzależnień występujących w gminie Marciszów, który uwzględnia lokalne możliwości jego realizacji: prawne, administracyjne, ekonomiczne.


II. ANALIZA  SYTUACJI  W  GMINIE  DOTYCZĄCA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

Struktura ludności
W Gminie Marciszów ( wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku) zamieszkuje 4.698 osób,
w tym w wieku produkcyjnym:
  - mężczyźni – 1.670
  - kobiety – 1.421
Stopa bezrobocia na terenie powiatu kamiennogórskiego na 31 grudnia 2010 roku wynosiła
22,4%.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku:
 - 398 mieszkańców gminy było zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku,
 - 78 osób z prawem do zasiłku

1. W II kwartale 2010 roku na terenie Gimnazjum w Marciszowie przeprowadzono ankietę wśród 98 uczniów uczęszczających do tej placówki służącą diagnozie uzależnień i innych zagrożeń społecznych wśród młodych ludzi.
Badania swoim zasięgiem obejmowały następujące grupy zagadnień:
•    alkohol a młodzież
•    narkotyki a młodzież
•    papierosy a młodzież
Uzyskane wyniki zostały wykorzystane przy opracowywaniu niniejszego programu.
Mimo licznych działań podejmowanych przez Zespół Szkół w dalszym ciągu obserwuje się zjawisko wczesnego sięgania po różnego rodzaju używki. Znaczna większość ankietowanych miała kontakt z alkoholem i papierosami, co wynika między innymi z istniejącego ogólnego przyzwolenia rodziców i najbliższego otoczenia. Wśród 98 ankietowanych osób – 4 osoby wypowiedziały się, iż miało propozycję nabycia narkotyków.
Jako formy dalszych działań profilaktycznych planowanych do prowadzenia i kontynuacji
w szkołach wymagających wsparcia  merytorycznego i finansowego  przez samorząd gminy wskazuje się:
•    organizowanie zajęć opiekuńczo- wychowawczych
•    organizowanie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych
•    organizowanie otwartych imprez szkolnych i środowiskowych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, konkursów tematycznych, spektakli,
•    organizowanie kolonii i obozów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
•    szkolenia nauczycieli z zakresu zachowań problemowych.
2. Osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów i narkotykowych
    i alkoholowych
    (Stan zasobów):
a)    Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin-
     pomost, który łączy mieszkańców gminy, gdzie nie ma profesjonalnej oferty
     terapeutycznej z  zakładami lecznictwa odwykowego
    b) w realizacji programu  dysponujemy grupą nauczycieli ( 4 osoby) posiadających                   
        przygotowanie merytoryczne w zakresie resocjalizacji i poradnictwa rodzinnego,  
        pedagogika opiekuńcza  z resocjalizacją zatrudnionych w Zespole Szkół
    c) pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    d) funkcjonariusze Posterunku Policji,
    e) pracownicy Urzędu Gminy posiadający odpowiednie przeszkolenia
     f) Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 3. Mapa problemów narkotykowych i  alkoholowych:
a) Zespół Szkół w Marciszowie – miejsce , w którym mogą ujawnić się problemy
    związane z    narkomanią
       b) sołectwa, w których obserwuje się tendencję wzrostu liczby osób dorosłych
          nadużywających alkoholu
„Rozlokowanie” problemów narkotykowych i alkoholowych przedstawiono na mapie geodezyjnej gminy stanowiącej załącznik do programu.


III. PODSTAWOWE  STRATEGIE PROGRAMU

1. Ograniczenie dostępności alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób nieletnich,
    systematyczna kontrola działalności gospodarczej w zakresie obrotu napojami
    alkoholowymi.
2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
    od alkoholu.
3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
    i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  
    rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
    rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


IV. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Cele strategiczne działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych nakierowane będą w szczególności na zadania gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
    uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

 realizacja poprzez:

  a) prowadzenie Punktu Konsultacyjno – motywującego do podjęcia leczenia odwykowego.
  b) współdziałanie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznym,
  c) prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących z osobami wobec których zaistnieje
      podejrzenie o nadużywanie alkoholu, w celu zastosowania leczenia odwykowego,
  d) wykonywanie czynności zmierzających do zdiagnozowania stopnia uzależnienia poprzez
      sporządzenie przez lekarzy biegłych z alkohologii, opinii psychiatryczno-psychologicznej,
  e) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego celem orzeczenia zobowiązania do poddania   
      się  leczeniu odwykowemu w stosunku do osób nagminnie nadużywających alkohol,
  f) rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej  
     i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków-
     upowszechnianie materiałów edukacyjnych w środowisku lokalnym.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii,
    pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
    w   rodzinie

    realizacja poprzez:

  a) uruchomienie nowych programów w świetlicach środowiskowych dla dzieci wobec
      których stosowana jest przemoc w rodzinie
  b) kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy
      w rodzinie,
  c) prowadzenie programów przeciwdziałania przemocy w szkole realizowanych w
      szczególności poprzez warsztaty dla dzieci, przedstawienia teatralne,
  d) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin z problemami
      alkoholowymi i zjawiskiem przemocy domowej – zwłaszcza w szkole , która współpracuje  
      min z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami,
  e) koordynowanie działań dotyczących przemocy w rodzinie  poprzez współpracę i wymianę
      doświadczeń z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbą zdrowia,
      szkołami, osobami fizycznymi, pozostałymi instytucjami działającymi na terenie gminy
      oraz organizacjami realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej,
   f) prowadzenie działalności w celu propagowania zdrowego stylu życia poprzez    
      organizowane zajęć kulturalno-sportowych,
  g) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej służącej upowszechnianiu informacji  
      na temat możliwości uzyskania pomocy w przypadku zetknięcia się ze zjawiskiem
      przemocy domowej,
  h) organizowane i finansowanie zajęć dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności
      wychowawczych.

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz  
     szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
    dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
    uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
    w  pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych

realizacja poprzez:

    a)  realizację na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,                 
         odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne ,
    b)  podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców   
         dzieci  uczestniczących w programach.
c)    organizowanie i finansowanie programów, spektakli, warsztatów o charakterze
      profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,
d)    współorganizowanie oraz dofinansowywanie lokalnych imprez , festynów, spotkań, konkursów i innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowanych przez szkołę, biblioteki, GKRPA i inne organizacje z terenu gminy jako alternatywy życia wolnego od alkoholu i narkotyków.,
e)    wspieranie szkolnych i lokalnych programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez  młodzież ( przedstawienia teatralne i inne) oraz konkursów dot. problematyki uzależnień ( alkohol, narkotyk, przemoc, agresja, nikotynizm)
f)    wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej.
g)    finansowanie  zajęć dla dzieci  w świetlicach szkolnych, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych,
h)    aktywny udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych rekomendowanych przez PARPA oraz inne uprawnione do tego instytucje,
i)    współpraca z instytucjami  na terenie gminy ( szkoła, kluby sportowe, instytucje kultury) oraz wspólna realizacja  działań związanych z profilaktyką  oraz promocją zdrowego życia, wolnego od nałogów,
j)    inicjowanie wraz z dofinansowaniem wypoczynku o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz dotkniętych przemocą,
k)    budowanie akceptacji społecznej dla postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez organizowanie szkoleń , kampanii edukacyjnych i  programów w dziedzinie rozwiązywania problemów uzależnień,
l)    poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo – wychowawczych o dożywianie uczestników programów.
m)    podejmowanie działań mających na celu kreowanie właściwych postaw dzieci
      i młodzieży wobec zagrożeń ,
n)    zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,   
    służących rozwiązywaniu   problemów narkomanii;

    realizacja poprzez:

 a)     dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących  
         poszczególne elementy  programu ( w oparciu o jasno sformułowane kryteria)
         mających w swych programach zadania związane z profilaktyką           i     
         propagowaniem trzeźwego sposobu spędzania wolnego czasu,
b)    współpraca i wspieranie inicjatyw instytucji statutowo działających  na rzecz
          rozwiązywania problemów alkoholowych,
c)    współorganizowanie imprez kulturalnych  oraz innych przedsięwzięć
         mających na celu propagowanie  wzorców trzeźwego stylu życia,
d)    współpraca ze środowiskiem kościelnym i duszpasterskim,


5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
    w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
    oskarżyciela  publicznego:

realizacja poprzez:

a)    prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, rozpatrywanie skarg na działalność punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
b)    prowadzenie postępowań  wyjaśniających w przypadku otrzymania informacji
            o nie przestrzeganiu przepisów ustawy w zakresie reklamy i promocji napojów
            alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
c)    wniesienie aktu oskarżenia do sądu,
d)    występowanie  w charakterze oskarżyciela publicznego.

     
V. ZASADY  WYNAGRADZANIA  CZŁONKÓW  GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się
    wynagrodzenie za udział  w posiedzeniach komisji w wysokości 45,00 zł brutto za każde
    posiedzenie.
2  Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji będących pracownikami Urzędu Gminy,
    jeżeli  posiedzenie odbywa się    poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji będzie  wypłacane na wskazane konta, do  
    10 dnia   każdego miesiąca  a miesiąc poprzedni, na podstawie przedłożonych list
    obecności    stwierdzających udział w posiedzeniu.

VI. ŹRÓDŁA I ZASADY   FINANSOWANIA

1. Finansowanie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbywa się w ramach środków własnych
    gminy pochodzących z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów   
    alkoholowych.
2. Planowane wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
    w roku 2011  będą wynosić 50.000,00 zł.
3. Planowane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu będą  wynosić 50.000,00 zł
    i są przeznaczone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2011.

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Bardzo ważnym elementem Programów jest przekazanie społeczności lokalnej jasnej wiedzy na temat:
* czym są narkotyki i alkohol, jaka jest natura ich działań oraz jakie ryzyko płynie z ich
  obecności  w życiu   społecznym
Alkohol i narkotyki ingerują i wywierają wpływ niemal na wszystkie aspekty  życia społecznego i nie można przechodzić obok nich obojętnie.
Profilaktyka na szczeblu lokalnym  nie jest zadaniem łatwym. Musimy być świadomi, iż działania podjęte dzisiaj przyniosą efekty dopiero w latach następnych, a będą one zadawalające  kiedy zdoła się uzyskać:
1) wzrost świadomości społeczeństwa o szkodliwych skutkach spożywania napojów  
    alkoholowych w  nadmiernych ilościach,
2) wzrost wrażliwości dorosłych na kupowanie i spożywanie napojów alkoholowych przez  
    nieletnich,
3) wzrost liczby osób poddających się terapii,
4) większa skuteczność służb porządkowych,
5) wzrost kultury picia,
6) wzrost zaangażowania społeczności gminnej w działaniach dotyczących profilaktyki   
    i  przeciwdziałania uzależnieniom.


§ 2

Harmonogram realizacji zadań zmierzających  do uzyskania celów  Programu oraz plan wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 stanowią  załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2011-03-01 15:50:43Załącznik nr 2
Data publikacji 2011-03-01 15:50:27Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :