Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Nazwa przetargu:

Odbiór i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów

Przetarg z dnia 2013-06-12
Ogłoszenie z dnia:2013-05-29


29.05.2013
ZP/PN/271/01/13


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
Odbiór  i transport odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów


1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel. 075-74 10 208

2.    Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych

3.    Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w godz. od 8°° do 14°°  lub drogą pocztową. Adres strony internetowej na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www. bip.marciszow.pl

4.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru i transportu, odpadów komunalnych od właścicieli i użytkowników nieruchomości zamieszkałych (budynki mieszkalne, jednorodzinne, wielorodzinne) i niezamieszkałych (zakłady pracy, firmy, sklepy, budynki i obiekty użyteczności publicznej, szkoły oraz inne obiekty wskazane przez Zamawiającego) z terenu całej Gminy Marciszów w skład której wchodzi 9 sołectw tj.: Marciszów, Ciechanowice, Wieściszowice, Świdnik, Pastewnik, Sędzisław, Nagórnik, Pustelnik, Domanów.

CPV
90.51.31.00-7, usługi wywozu odpadów pochodzących   z gospodarstw domowych, 90.51.10.00-2,usługi wywozu odpadów;
90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.    Termin wykonania zamówienia:
Usługi w zakresie  odbierania odpadów komunalnych realizowane będą w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2014r.
Harmonogram wywozu odpadów uzgodniony z zamawiającym należy dostarczyć właścicielom nieruchomości do dnia 30.06.2013

7.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące:
1.    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek  ich posiadania ;
Wykonawca winien wykazać, że :
•    posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na transporcie  
odpadów o kodach jak w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą   
o odpadach;
•    posiada wpis do rejestru działalności regulowanej stosownie do wymogów art. 9b ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.    posiadania  wiedzy i doświadczenia
3.    dysponowania  potencjałem technicznym   oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
4.    sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych wg formuły „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

8.    Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł      

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena  znaczenie 100%

10.    Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać/złożyć w Urzędzie Gminy Marciszów , ul. Szkolna 6 pok. Nr  31 do dnia 12.06.2013. do godz. 9:45.

11.    Termin związania ofertą:
30 dni

12.    Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13.    Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.    Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 29.05.2013.Załączniki:

Data publikacji 2013-05-31 13:34:54SIWZ
Data publikacji 2013-06-12 16:03:56Wybór oferty


przejdź do :