Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA NR XXII/121/08

Z dnia:2008-05-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych


U C H W A Ł A  Nr  XXII/121/08
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 maja 2008r

w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych .

Działając na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
( DZ. Nr 61, poz. 710 ze zmianami)  Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a   co następuje:

§ 1

Radnemu za udział w pracach Rady oraz posiedzeniach komisji w zależności od pełnionych funkcji w Radzie przysługuje dieta miesięczna w wysokości:

1/  Przewodniczącemu Rady Gminy    600,00 zł
2/  Wiceprzewodniczącemu  Rady Gminy    500,00 zł
3/ Przewodniczącemu stałej Komisji Rady    450,00 zł
4/ Radnemu    400,00 zł

 

§ 2

Dietę wypłaca się radnemu po zakończeniu miesiąca, za który przysługuje dieta, w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

§ 3

1. Podstawą wypłaty diet, o których mowa w § 1 jest uczestnictwo w sesjach  zwoływanych 
    zgodnie z § 74 i § 75 ust. 3 Statutu Gminy Marciszów oraz  posiedzeniach komisji ,
    stwierdzone podpisem  radnego na liście obecności.
2. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność radny traci prawo do części diety
     w  następujących wysokościach:
        a) o 50% za każdorazową nieobecność radnego na sesji Rady Gminy,
        b) o 25% za każdorazową nieobecność radnego na posiedzeniu komisji
3. Nieobecność związana z delegowaniem radnego do wykonywania obowiązków
    wynikających z pełnienia przez niego funkcji radnego nie powoduje obniżenia  diety.

§ 4

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub odwołanie go z pełnionej funkcji, radny 
    zachowuje w tym miesiącu prawo do diety proporcjonalnie do czasu trwania mandatu lub
    pełnienia funkcji.
2. Ten sam sposób obliczania diety stosuje się w przypadku upływu kadencji rady.

§ 5

1. W związku z podróżą służbową wykonywaną przez radnego, mającą bezpośredni związek
     z wykonywanym mandatem, radnemu przysługuje delegacja oraz zwrot kosztów na
     podstawie odrębnych przepisów.
2. Termin i miejsce wykonywania podróży służbowej dla radnych określa Przewodniczący
    Rady Gminy, natomiast dla przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady.
3. Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością
    gminy wyraża się na pisemnym wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
    niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Traci moc Uchwała nr III/9/06 Rady Gminy Marciszów z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie wysokości diet miesięcznych przysługujących radnym oraz zasad jej wypłacania.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2008-06-03 15:10:22Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/121/08
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :