Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLVII/234/18

Z dnia:2018-02-22
Przedmiot uchwały:w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.


UCHWAŁA Nr XLVII/234/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 lutego 2018


w sprawie: zaliczenia  drogi do kategorii drogi gminnej.

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), w związku z  art.
7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2222) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę o znaczeniu lokalnym  niezaliczoną  do innych kategorii służąca  miejscowym potrzebom:
Świdnik:  od drogi gminnej nr 114352D do przejazdu kolejowego w km 4,400 ; wzdłuż linii kolejowej do przejazdu w km 4,740 ,  do gminnej nr 114352D.
Droga długości ok. 820 m zlokalizowana jest na działkach nr 494, 321, 320, 319

§ 2

Mapa z przebiegiem w/w drogi gminnej stanowi załączniki nr 1do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVII/234/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie: zaliczenia  drogi do kategorii drogi gminnej.


Droga będąca przedmiotem uchwały jest drogą lokalną  nie zaliczoną do  żadnej kategorii dróg publicznych, zlokalizowaną na działkach nr 494, 321, 320, 319 w miejscowości Świdnik. W ciągu tej drogi znajdują się dwa przejazdy kolejowe linii kolejowej nr 776 Marciszów – Wojcieszów Górny. Droga w ciągu której znajdują się przejazdy nie ma statusu drogi publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przejazd kolejowo-drogowy w ciągu drogi niepublicznej może funkcjonować jako przejazd kategorii „F” na podstawie umowy zawartej z Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd kategorii „F” ma charakter „prywatny”, wyposażony jest w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników. Aby zachować obecną „publiczną” kategorię przejazdu dostępną dla wszystkich użytkowników należy drodze biegnącej po w.w działkach nadać status drogi publicznej.Załączniki:

Data publikacji 2018-02-26 16:35:08Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :