Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr VIII/31/2011

Z dnia:2011-03-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: zasad udzielania stypendium dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz nagrody wybitnym uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów


UCHWAŁA Nr VIII/31/2011
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 marca 2011r.


w sprawie: zasad udzielania stypendium  dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz nagrody wybitnym uczniom szkoły podstawowej i  gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się stypendia za wyniki w nauce, przyznawane przez Wójta Gminy Marciszów i Dyrektora Zespołu Szkół w Marciszowie dla wyróżniających się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów.

§ 2

Celem stypendium Wójta Gminy Marciszów i Dyrektora Zespołu Szkół w Marciszowie jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

§ 3

1.Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Gminy Marciszów. 
2. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych.

§ 4

Wysokość stypendium oraz liczbę stypendiów ustala każdorazowo Wójt Gminy Marciszów i Dyrektor Zespołu Szkół.

§ 5

Wójt Gminy Marciszów, przyznaje stypendium - nagrodę :

1.Stypendium  za osiągnięcia w nauce najlepszym absolwentom szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Marciszowie  , którzy uzyskali najlepsze wyniki   w nauce – średnia ocen powyżej 5,0  i ocenę wzorową z zachowania .

2.Wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Marciszów dyrektor szkoły składa u Kierownika Referatu Oświaty i Świadczeń Rodzinnych w terminie do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały     
       
3. Wypłaty stypendium dokonuje Urząd Gminy w Marciszowie  rodzicom lub prawnym     opiekunom wyróżnionego ucznia.             
                                                                            
4. Stypendium Wójta Gminy Marciszów wypłacane jest gotówką  jednorazowo w  miesiącu czerwcu.  Stypendium może być także przekazywane przelewem na rachunek bankowy wskazany    przez uprawnionego do jego odbioru.   

5.Stypendyści otrzymają  dyplomy- plakietki,  „Najlepszy z Najlepszych” , które wręczane będą przez Wójta Gminy i Przewodniczącego  Rady Gminy w sposób uroczysty.

§ 6

Dyrektor Zespołu Szkół w Marciszowie, przyznaje stypendium:

1. Stypendium za wyniki w nauce w szkole podstawowej wynosi nie mniej niż 40 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. uczeń uzyskał w semestrze lub poprzednim roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0,
2. uczeń uzyskał wzorową ocenę z zachowania,
3. uczeń zdobył co najmniej trzecie miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu szkolnym,
4. uczeń bierze aktywny udział w życiu szkoły lub lokalnej społeczności.

2. Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum wynosi nie mniej niż 60 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy spełniają następujące kryteria:

1. uczeń uzyskał w semestrze lub poprzednim roku szkolnym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz uzyskał wzorową ocenę z zachowania,
2. uczeń zdobył co najmniej trzecie miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu szkolnym,

3. Stypendium za szczególne osiągnięcia wynosi nie mniej niż 30 zł miesięcznie i może być przyznane uczniom, którzy;

1. są zdobywcami minimum trzeciego miejsca  – co najmniej szczebla wojewódzkiego – konkursów przedmiotowych i artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub na jego zlecenie przez podmioty prowadzące działalność edukacyjną,
2. mają inne osiągnięcia naukowe i artystyczne promujące naszą gminę, a uznane za szczególne ,
3. mają wybitne osiągnięcia sportowe - są zdobywcami minimum trzeciego miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach sportowych - co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
4. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym.
5. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.
6. Stypendium przyznawane jest uczniowi wytypowanemu przez radę szkoły lub, jeśli taka nie istnieje przez radę pedagogiczną po pierwszym semestrze danego roku szkolnego. Uczeń będzie otrzymywał stypendium w okresach miesięcznych w trakcie drugiego semestru (do końca zajęć  danego roku szkolnego).
7. W przypadku ustania warunków otrzymywania stypendium w tym złego zachowania ucznia  wychowawca klasy  zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie powiadomić  dyrektora szkoły  oraz rodziców ucznia.
8.Wnioski o przyznanie stypendium  Dyrektora  Szkoły  za wyniki w nauce  składa się w Sekretariacie Szkoły w terminie do dnia 15 lutego danego roku szkolnego . Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
9. Stypendia wypłacane są z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca.
10. Wypłaty stypendium dokonuje Zespół Szkół w Marciszowie  rodzicom lub prawnym opiekunom wyróżnionego ucznia. Stypendium może być także przekazywane przelewem na rachunek bankowy wskazany  przez uprawnionego do jego odbioru.

§7

1.Stypendia finansowane są z dochodów własnych gminy. Ich liczba i wysokość będzie corocznie ustalana w zależności do środków zaplanowanych w budżecie gminy.
2. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego.

§8

Traci moc uchwała Nr  XVIII/94/08 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2008roku w sprawie zasad udzielania stypendium  dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz nagrody wybitnym uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2011-04-05 14:43:30Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :