Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LIV/268/2014

Z dnia:2014-10-30
Przedmiot uchwały:w sprawie : nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Marciszów”.


UCHWAŁA Nr LIV/268/2014
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 października 2014r

w sprawie : nadania tytułu  „Zasłużony dla Gminy Marciszów”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity DZ.U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz na podstawie  Uchwały Nr   XXXV/187/13 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Marciszów” i  „Zasłużony dla Gminy Marciszów” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów  Rada Gminy Marciszów uchwala , co następuje:

§ 1

n a d a j e

Panu  FELIKSOWI    NIEDZIELSKIEMU
pośmiertnie tytuł
„ZASŁUŻONY  DLA  GMINY  MARCISZÓW”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów i Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

Uzasadnienie
do Uchwały Nr   LIV/268/14  Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 października 2014r
w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Marciszów

W uznaniu za zasługi dla Gminy Marciszów, pracę na rzecz rozwoju gminy i dla dobra mieszkańców sołectwa Marciszów Rada Gminy Marciszów postanawia nadać pośmiertnie Panu Feliksowi Niedzielskiemu tytuł Zasłużony dla Gminy Marciszów.
Pan Feliks Niedzielski urodził się 12 grudnia 1917 roku w Niklowcach koło Lwowa.
Egzamin dojrzałości złożył w Samborze i jeszcze przed II wojną światową rozpoczął pracę pedagogiczną. W międzyczasie odbył zasadniczą  służbę wojskową w Szkole podchorążych we Lwowie.
Podczas wojny brał udział w obronie Warszawy, a dostawszy się do niewoli uciekł z niej i podjął się pracy jako robotnik. W 1944 roku dostał powołanie do Ludowego Wojska Polskiego i walczył o wolną Polskę.
Po zakończeniu wojny wrócił do zawodu nauczyciela i podjął pracę w Opawie w powiecie kamiennogórskim. Dalsze lata , aż do emerytury mieszkał w Marciszowie, angażując się
w pracę pedagogiczną i społeczną , której efektem są podziękowania , nagrody, medale, odznaczenia.
Jednym z największych sukcesów Pana Niedzielskiego było wybudowanie nowej szkoły
w Marciszowie oraz jej wyposażenie. Zbudowanie placówki stworzyło dzieciom i młodzieży lepsze warunki dla intelektualnego  rozwoju.
W ciągu dalszych lat Pan Niedzielski organizował życie oświatowe, kulturalne i prace społeczne na rzecz szkoły i mieszkańców, włączając w nie zarówno rodziców, jak i dzieci. Nie poprzestał na dotychczasowych umiejętnościach i jednocześnie cały czas podnosił swoje kwalifikacje zawodowe , uczestnicząc w kursach dla kierowników szkół, instruktorów fizyki
i bibliotekarzy czy kierowników ognisk metodycznych . Przez 10 lat prowadził lekcje fizyki w marciszowskiej szkole. Kolejnym etapem podnoszenia kwalifikacji zawodowych było ukończenie studium nauczycielskiego, a następnie wyższego studium zawodowego w zakresie wychowania muzycznego we Wrocławiu.. W związku z nabytymi umiejętnościami przez wiele lat prowadził chór szkolny oraz zajęcia muzyczne., który zdobywał pierwsze lokaty w przeglądach powiatowych i czołowe miejsca w przeglądach wojewódzkich.
Niewątpliwym wyróżnieniem było prowadzenie  1000 osobowego chóru z orkiestrą na stadionie z okazji Święta 1 Maja..
W trudnych powojennych latach organizował dla młodzieży wycieczki po okolicach  min. do Wrocławia, aby pokazać jak miasto podnosi się z ruin i jakie mamy osiągnięcia w odbudowie kraju.
Zorganizowane przez Niego grono pedagogiczne było zgrane, ofiarne i wspólnym frontem realizowało zadania na polu oświaty i wychowania oraz z zapałem udzielało się w pracach społecznych. Taka postawa nauczycieli pomagała Panu Niedzielskiemu w realizacji  Jego zamierzeń na polu oświaty, za które otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień:
•    w 1960 roku – odznaka XV-  lecia  wyzwolenia Dolnego Śląska,
•    w 1961 roku – złota odznaka za „ Realizację czynów społecznych,
•    w 1969 roku – Złoty Krzyż Zasługi,
•    w 1973 roku – nagroda I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za pracę pedagogiczną,
•     w 1976 roku  - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
•    w roku 1982 – medal „ Za udział w wojnie obronnej 1939 roku”,
•    w roku 1984 – nadanie tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel PRL”
Pan Feliks Niedzielski kochał Marciszów i wiele dla jego dobra i rozwoju zrobił. Wychował kilka pokoleń jego mieszkańców .
Był wieloletnim działaczem w Gminnej Radzie Narodowej. Doceniał pracę ludzi dla społeczności marciszowskiej. Do końca swoich dni chciał mieszkać w Marciszowie i tutaj być pochowanym, jednak rodzina zadecydowała inaczej. Zmarł 29 sierpnia 1998 roku.

Całokształt pracy oraz wszelkie osiągnięcia, które były udziałem Feliksa Niedzielskiego przemawiają za tym, iż w pełni zasługuje na tytuł „ Zasłużony dla Gminy Marciszów”.

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :