Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLVIII/251/2014

Z dnia:2014-05-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości


UCHWAŁA Nr XLVIII/251/2014
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 maja 2014r

w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości
          
Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013r, poz.594 z późn.zm. )  art.3 ust.1,2 i 3 i art.7  ustawy z dnia  24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz.U z 2000, Nr 80, poz.903 z późn. zm.) oraz z art.210 i 211 Kodeksu Cywilnego ( Dz.U  z 1964r, Nr16, poz.93 z późn. zm.)    Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na :
1.Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno -  użytkowym  nr 44  zlokalizowanym  na działce nr 116/6  położonej w Domanowie , o pow.0,0290 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej  Górze X Zamiejscowy Wydział Ksiąg  Wieczystych w Kamiennej Górze prowadzi  KW nr JG1K/00003082/8,   w ten sposób, że:
a) Danuta Lucyna Kluk  nabędzie prawo własności :
Lokalu  mieszkalnego nr 1  o łącznej pow.297,39 m²  tym powierzchnię  użytkową lokalu   mieszkalnego 182,18 m²  i powierzchnię  użytkową pomieszczeń  przynależnych  pow. 115,21 m²,   z którymi związany będzie udział w prawie  własności działki nr 116/6 w wysokości 47 % .
b) Gmina Marciszów  nabędzie prawo własności  :
Lokalu  nr 2 o pow.329,60 m²  z którym związany będzie  udział w prawie  własności działki nr 116/6 w wysokości 53 % .
2.Zmianę wysokości udziałów w prawie własności  działki  nr 116/6  położonej w Domanowie , dla której  prowadzona jest KW nr JG1K/00003082/8  .

§ 2

 Wyraża się zgodę na :
1.Zniesienie współwłasności nieruchomości  zabudowanej działki nr 116/3 i nieruchomości  niezabudowanych w granicy działek nr 116/2, 116/4, 116/5  położonych w Domanowie , dla których  Sąd Rejonowy w Jeleniej  Górze X Zamiejscowy Wydział Ksiąg  Wieczystych w Kamiennej Górze  prowadzi   KW nr JG1K/00003082/8  w taki sposób, że :
a) Danuta Lucyna Kluk  nabędzie prawo własności :
działki nr 116/3 o pow.0,1365 ha zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi  .
b) Gmina Marciszów  nabędzie prawo własności  :
działki  nie zabudowanej nr  116/2 o pow.0,0182 ha,
działki  nie zabudowanej nr  116/4 o pow.0,0207 ha,
działki  nie zabudowanej nr  116/5 o pow.0,0099 ha.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :