Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr III/11/18

Z dnia:2018-12-27
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018


UCHWAŁA Nr III/11/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 grudnia 2018

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.)   Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę      800.000,00
z tego:
            dochody bieżące                        o kwotę       800.000,00

Zmniejsza się dochody budżetu gminy     o kwotę      800.000,00
Z tego:
             dochody bieżące                                       o kwotę       800.000,00


Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę        73.294,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę         73.294,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy    o kwotę         73.294,00
z tego:
           wydatki bieżące    o kwotę          73.294,00
      
zgodnie z załącznikami nr 1 i 2


Plan dochodów po zmianach            22.237.014,94 zł
Plan wydatków po zmianach            27.706.537,48 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakUZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę        800.000,00 zł
Dochody budżetowe zwiększa się ze względu na wyższe wykonanie dochodów własnych od założonego planu.
W dziale 756 rozdział 75615 w kwocie – 400.000,00 zł ze względu na ustalenia pomiędzy Gminą a WPWiK dot. zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w niższych kwotach od wcześniej planowanych.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę     800.000,00 zł
Dochody budżetowe zmniejsza się ze względu na niższe wykonanie  założonego planu, w szczególności z tytułu zwrotu podatku Vat od inwestycji pn” ."Budowa drugiej części III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z zastosowaniem OZE w oczyszczalni ścieków w   Gminie Marciszów".

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę        73.294,00 zł

- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 49.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, w związku z wypłatą odprawy dla Wójta Gminy ,która nie była zaplanowana w pełnej wysokości oraz w kwocie 4.439,00 zł w związku z przeniesieniem pracownika z ZGK ‘Wodociągi Marciszowskie” do Urzędu Gminy oraz 15.000,00 zł na zakup gazu na cele grzewcze.
- w dziale 750 rozdział 75075 w kwocie 594,00 zł na usługi związane z promocją gminy.
- w dziale 800 rozdział 80104 w kwocie 4.000,00 zł na opłatę za pobyt dzieci z gminy Marciszów w innych placówkach wychowania przedszkolnego.
- W dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 61,00 zł na zapłatę energii elektrycznej na placu zabaw w Świdniku.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę     73.294,00 zł

W związku z niższą realizacją wydatków od planowanej w  przedstawionej klasyfikacji budżetowej oraz w dziale 010 rozdziale 01010 w kwocie 4.439,00 zł w związku z przeniesieniem pracownika z ZGK ‘Wodociągi Marciszowskie” do Urzędu Gminy .
Załączniki:

Data publikacji 2019-01-07 13:43:24Załącznik nr 1, 2
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :