Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XV/65/11

Z dnia:2011-09-29
Przedmiot uchwały:w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011


UCHWAŁA Nr XV/65/11
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 września 2011


w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Marciszów


u c h w a l a  co następuje:

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetowe                                                   o kwotę 68.834

z tego:

            dochody bieżące                                                                           o kwotę  48.235

                dochody majątkowe                                                                 o kwotę   20.599

  Zwiększa się wydatki budżetu gminy                                             o kwotę 100.737

z tego:

          wydatki bieżące                                                                             o kwotę   51.144

          wydatki majątkowe                                                                        o kwotę   49.593

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                                          o kwotę          31.903

z tego:

ydatki bieżące                                                                                        o kwotę   24.703    

wydatki majątkowe                                                                                o kwotę     7.200    

 zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały

 Plan dochodów po zmianach                                          21.313.390,82 zł

z tego:

                dochody bieżące                                                   13.545.286,82 zł

                dochody majątkowe                                                7.768.104,00 zł

 

Plan wydatków po zmianach                                          24.010.115,61 zł

z tego:

                wydatki bieżące                                                    11.502.599,06 zł

                wydatki majątkowe                                               12.507,516,55 zł

 § 2

W uchwale Nr IV/12/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 9 – Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2011 rok, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2011-10-04 13:58:38Załączniki nr 1 i nr 2
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :