Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XX/105/2012

Z dnia:2012-03-29
Przedmiot uchwały:w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA Nr XX/105/2012
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 marca 2012r.w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zmianami), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 roku, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157 z 2009 roku poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów


u c h w a l a   co  następuje:

§ 1

Przyznaje się dotację w wysokości  17.000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) stanowiącej 34,00% całkowitych kosztów planowanego przedsięwzięcia na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Wierzchosławicach.
Dotacja przeznaczona jest na refinansowanie robót budowlanych przy zabytku – kościół filialny p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Domanowie, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 816/637/93 w dniu 16 grudnia 1960 roku, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia  wniosku o udzielenie dotacji.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur


redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :