Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr IV/22/19

Z dnia:2019-01-31
Przedmiot uchwały:w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2019


UCHWAŁA Nr IV/22/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 stycznia 2019 r.


w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2019    
       
    Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. z 2018 roku, poz.994 ),   art. 4' ust. 1,2 i 5  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity DZ.U.  z 2018 roku, poz. 2137 ) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  ( tekst jednolity DZ.U. z 2015 roku, poz.1390  ze zmianami)  Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala  się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2019 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rady gmin zobowiązane zostały do uchwalania corocznie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Sposób realizacji tych zadań określa gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakZałączniki:

Data publikacji 2019-02-01 10:41:02Załączniki nr 1, 2, 3
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :