Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XVI/76/2015

Z dnia:2015-11-26
Przedmiot uchwały:w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych


UCHWAŁA Nr XVI/76/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 listopada 2015 roku


w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych .

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku art.25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz.710) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dietę dla radnych w formie ryczałtu w wysokości:
1) dla przewodniczącego Rady                          -        700,00 zł
2) dla wiceprzewodniczącego Rady                  -         600,00 zł
3) dla przewodniczącego stałej Komisji            -         550,00 zł
4) dla radnych                                                    -         500,00 zł

§ 2

Podstawą wypłacania diet, o których mowa w § 1 jest uczestnictwo w sesjach zwoływanych zgodnie z § 74 i § 75 Statutu Gminy Marciszów oraz posiedzeniach komisji, stwierdzone podpisem radnego na liście obecności.  

§ 3

1. Dietę ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w § 1 obniża się :  
1)    w przypadku radnych pracujących co najmniej w dwóch komisjach.
a)  o 25% w przypadku nieobecności radnego na sesji,
b) o 10% w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji,
2)    w przypadku radnych pracujących w jednej komisji.
a)  o 25% w przypadku nieobecności radnego na sesji,
b) o 20% w przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu komisji,
2. Zmniejszeń,  o których mowa w ust. 1 nie stosuje się, jeżeli nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji spowodowana została wykonywaniem czynności związanych z desygnowaniem radnego jako reprezentanta Gminy Marciszów do pracy w organizacjach i instytucjach realizujących zadania samorządów lokalnych lub ich związków.
3. Nieobecność usprawiedliwiona powinna być potwierdzona przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady, albo Przewodniczącego Komisji, której radny jest członkiem na liście obecności z tego posiedzenia.
4. Usprawiedliwiona nieobecność radnego na sesji lub na posiedzeniu komisji nie powoduje obniżenia diety.
5. Zapisy ust.1 nie dotyczą posiedzeń zwoływanych doraźnie.

§ 4

1.    W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub odwołania go z pełnionej funkcji, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety proporcjonalnie do czasu trwania mandatu lub pełnienia funkcji.
2.    Ten sam sposób obliczania diety stosuje się w przypadku upływu kadencji Rady.

§ 5

1.    Dieta wypłacana jest z dołu, najpóźniej w dziesiątym dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który należy się dieta.
2.    Podstawą wypłaty diety jest miesięczny wykaz, sporządzony w oparciu o listy obecności z sesji oraz z posiedzeń komisji, podpisany przez Przewodniczącego Rady.

§ 6

1.    W związku z podróżą służbową wykonywaną przez radnego, mającą bezpośredni związek z wykonywanym mandatem, Radnemu przysługuje  zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania  należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r. Nr 66, poz. 800 z późń. zm.).
2.    W przypadku podróży służbowej prywatnym pojazdem samochodowym radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek ustalonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 , poz. 271 z późn. zm.).
3.    Termin i miejsce wykonywania podróży służbowej dla radnych określa Przewodniczący Rady Gminy, natomiast dla Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
4.    Zgodę na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy wyraża się na pisemnym wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Traci moc uchwała Nr VII/24/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy  Marciszów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 grudnia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2015-12-02 17:33:18Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :