Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XVII/85/2015

Z dnia:2015-12-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.


UCHWAŁA Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 litera „c ", „d" , pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2013 poz. 885 ze zmian) Rada Gminy  Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości         13.936.587 zł

z tego:
I. Dochody bieżące w wysokości                                        13.226.813 zł
w tym:
- wpływy z podatków i opłat                                      2.591.000 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                  1.944.603 zł
- dochody bieżące z majątku gminy                                       66.000 zł
- pozostałe wpływy własne                                         460.000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa                                      5.911.301 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż  alkoholu                                   55.000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska                                         61.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej                         1.498.709 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy                                               627.200 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł                    6.000 zł
II. Dochody majątkowe w wysokości                        709.774 zł
w tym:
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy                        427.000 zł
- dotacje celowe od samorządu województwa na realizację zadań na
  Podstawie porozumień                                282.774 zł


Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr  1 i 2 do niniejszej uchwały.


Ustala się wydatki budżetu  w wysokości                        13.700.998 zł

z tego:
I.  Wydatki bieżące ogółem                                12.219.929 zł
w tym:
1. wydatki jednostek budżetowych                               9.519.721 zł
z tego na:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      6.123.634 zł
b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych                   3.396.087 zł
2. dotacje na zadania bieżące (zgodnie z załącznikiem nr 7)                   84.000 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 2.407.430 zł
4. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                               38.778 zł
5. wydatki na obsługę długu publicznego                             170.000 zł

II.  Wydatki majątkowe ogółem                                 1.481.069 zł
z tego na:
a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy                                    1.481.069 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości                                  235.589 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
1.    Nadwyżkę przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek:
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z  pokryciem niedoboru  określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  w wysokości 1.200.000 zł na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 700.000 zł;
- kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości – 500.000 zł.

§ 3

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 94.000 zł zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                600.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                600.000 zł

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:
a/ dochody w wysokości                                   55.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                   55.000 zł

§ 6

Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:
a/ dochody w wysokości                                    5.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                    5.000 zł
Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się dochody i wydatki budżetu  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
a/ dochody w wysokości                                1.498.709 zł
b/ wydatki w wysokości                                  1.498.709 zł
oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 16.000 zł.
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

a/ dochody w wysokości                                     61.000 zł
b/ wydatki w wysokości                                           61.000 zł
Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem                   -            100.000 zł
z tego:
-  rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości            -      70.500 zł
-  rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie -           29.500 zł

§ 10

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku w szczegółowości poszczególnych
zadań zawiera załącznik nr 6.

§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.


§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu   klasyfikacji budżetowej.
2.  Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku
     nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 700.000 zł.
    Zaciągnięty kredyt winien  zostać spłacony do 31 grudnia 2016 roku.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej w   wysokości 500.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi  w życie z dniem1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2016-01-04 15:12:44Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :