Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLVII/240/18

Z dnia:2018-02-22
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz prawem własności zabudowy.


UCHWAŁA Nr XLVII/240/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 lutego 2018


w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz prawem własności zabudowy.

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.  ), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 680 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Marciszów od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sędzisław, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 446/5 o powierzchni 0,9035 ha wraz z prawem własności zabudowy, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy Marciszów w dziedzinie transportu.

§ 2

Przejęcie praw do wskazanej nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu uzgodnień stanowiącego podstawę zawarcia umowy notarialnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk


Uzasadnienie do Uchwały  Nr XLVII/240/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczący m.in. nabycia nieruchomości gruntowych.
Aktualnie nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 446/5 o powierzchni 0,9035 ha w miejscowości Sędzisław stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Spółki „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie. Na wskazanej działce znajduje się droga dojazdowa do budynków wielolokalowych, osiedla domów jednorodzinnych, a także zakładu przemysłowego i firmy usługowej działających na terenie miejscowości Sędzisław. Mieszkańcy wsi oraz przedsiębiorcy wielokrotnie występowali do gminy z prośbą o przejęcie gruntu, na którym mogłaby powstać droga gminna zapewniająca bezpieczny dojazd do ich posesji. Przejęcie praw do przedmiotowej nieruchomości umożliwi jej zagospodarowanie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
Nabycie gruntu przez gminę będzie miało charakter nieodpłatny. Kosztami gminy będą koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do nabycia nieruchomości oraz koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :