Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLIII/215/2013

Z dnia:2013-12-30
Przedmiot uchwały:w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Marciszów Nr XXVIII/156/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za poje


UCHWAŁA Nr XLIII/215/2013
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Marciszów Nr XXVIII/156/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi  oraz ustalenia  wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr poz. 391) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVIII/156/2012 z dnia 29.11.2012 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami    komunalnymi oraz ustalenia  wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wprowadza się następujące zmiany:

1.W § 1 dopisuje się ust.4 , ust.5  i ust.6 które otrzymują brzmienie ;

1). ust.4 .Ustala się , że w przypadku gospodarstw domowych liczących 4 i więcej osób , stawka jest liczona od gospodarstwa domowego .
2). ust.5 . Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych  o których mowa w ust.4 w wysokości 72,00 zł. miesięcznie.
3). ust.6 . Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od gospodarstw domowych o których mowa w ust.4 w wysokości 48,00 zł. miesięcznie, ,jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

2.W § 3 zmienia się  w całości ust.1 i ust.5  które otrzymują brzmienie ;

1).ust.1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki określonej w § 1 ust.2 lub ust.3 albo ilości gospodarstw domowych i stawki określonej w § 1 ust.5 lub ust.6 .
2).ust.5. Wzór deklaracji , o której mowa w § 3 ust.2 i ust.4  określa odrębna uchwała.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :