Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLIX/254/10

Z dnia:2010-02-25
Przedmiot uchwały:w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie


UCHWAŁA Nr XLIX/254/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 lutego 2010r


w sprawie : likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Marciszowie


Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 15 ustawy  z  dnia   08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 36 i 43  ustawy z dnia  30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami)  po zasięgnięciu opinii Wojewody Dolnośląskiego, Rady Powiatu Kamiennogórskiego, Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie Rada Gminy Marciszów

uchwala  co następuje:

§ 1

Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie
z siedzibą ul. Szkolna 4a, 58-410 Marciszów zwanym dalej „Zakładem”.

§ 2

   1. Dniem otwarcia likwidacji  Zakładu jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.
   2. Zakończenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  Zakład nastąpi w  terminie nie krótszym niż trzy miesiące od wejścia w życie niniejszej uchwały.
   3.Termin zakończenia czynności likwidacyjnych Zakładu ustala się na dzień 31 października 2010 roku.

§ 3

Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Zakładu poszczególne rodzaje świadczeń zostaną zapewnione nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej   Przychodnia Rodzinna. Spółka z o. o.


§ 4

 1. Czynności likwidacyjne będą wykonane przez likwidatora Zakładu powołanego przez Wójta Gminy Marciszów.
2. Do zadań likwidatora Zakładu należy w szczególności:
a) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku likwidowanego Zakładu,
b) uregulowanie stosunków pracy z pracownikami likwidowanego Zakładu,
c) zawieranie umów w zakresie niezbędnym dla likwidacji,
d) przekazanie dokumentacji medycznej pacjentów do NZOZ-u – przyjmującego zadania,
e) dokonanie odpowiednich zmian w statucie i właściwych rejestrach.

3. Likwidator nie może bez zgody Wójta Gminy Marciszów zaciągać w imieniu Zakładu nowych zobowiązań.

§ 5

1. Mienie stanowiące własność Zakładu oraz mienie Gminy Marciszów dotychczas użytkowane przez Zakład po zakończeniu jego likwidacji staje się majątkiem Gminy Marciszów.
2. Zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie po jego likwidacji stają się zobowiązaniami
     i należnościami Gminy Marciszów.


§ 6

Wszyscy pracownicy likwidowanego Zakładu (dotychczasowego pracodawcy) przekazani zostaną w trybie art. 231 kodeksu pracy do NZOZ-u (nowego pracodawcy), który z mocy prawa stanie się stroną dotychczasowych stosunków pracy.

§ 7

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie będzie kontynuował realizację zadań w zakresie nie mniejszym niż realizowane były przez likwidowany Zakład.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów


§ 9

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :