Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XLI/228/09

Z dnia:2009-09-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego


UCHWAŁA Nr XLI/228/09
Rady Gminy  Marciszów
z dnia  24 września 2009 r.


w sprawie: zaciągnięcia  kredytu długoterminowego


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 168 ust. 2 pkt 2 i art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U z 2005 r Nr 249, poz. 2104 ze zmianami ) Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a   co następuje:

§ 1

Rada Gminy Marciszów  postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 300.000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych) wraz  z oprocentowaniem i innymi kosztami z niej wynikającymi  z przeznaczeniem na:

- zadanie pn „Remont i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Pastewniku”

§ 2

1. Spłata kredytu i odsetek, o której mowa w §1 nastąpi do dnia 31 grudnia
    2017   roku i pokryta będzie z dochodów własnych gminy.
2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2010 - 2017, zgodnie z przedstawioną w  
    załączniku  nr 10  do Uchwały Nr XXXI/175/08 Rady Gminy Marciszów  z dnia   
    29 grudnia 2008 roku   w  sprawie  budżetu gminy Marciszów na rok  2009, ze zmianami
    prognozą  kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.  

§ 3

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :