Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LII/256/18

Z dnia:2018-05-10
Przedmiot uchwały:w sprawie: w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju SUDETY 2030”


UCHWAŁA Nr LII/256/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 10 maja 2018 roku


w sprawie: w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju SUDETY 2030”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Marciszów wyraża zgodę na współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zawierania stosownych umów i porozumień, przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej: „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów.

Jadwiga Adamczyk
Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów

                 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/256/18
Rady Gminy Marciszów z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i południowo-zachodniej części Dolnego Śląska „Strategia Rozwoju SUDETY 2030”.

Południowa i południowo-zachodnia część województwa dolnośląskiego wymaga nowego, spójnego planu modernizacji i rozwoju. Przyjęcie strategii dla Przedgórza Sudeckiego i Sudetów na lata 2020-2030 oraz włączenie jej do strategii całego województwa dolnośląskiego, pozwoli gminom z tego terenu ubiegać się o znaczące środki finansowe z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Wspólny program modernizacyjny dla Sudetów i Przedgórza to jedyna szansa na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru Dolnego Śląska i odwrócenia bardzo niekorzystnych zjawisk.

Jadwiga Adamczyk
Przewodnicząca Rady Gminy Marciszów


redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :