Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXXII/185/09

Z dnia:2009-02-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009


UCHWAŁA Nr XXXII/185/09
Rady Gminy Marciszów
z dnia 24 lutego 2009 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy na rok 2009.

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a   co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetowe                               o kwotę            36.584         

W dziale 758 – Różne rozliczenia                                   o kwotę              36.584

w rozdziale 75801 – Cz. oświat. subwencji ogólnej dla jst  o kwotę             36.584

w § 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa              o kwotę             36.584

 

§ 2

 

Zmniejsza się dochody budżetowe                               o kwotę                    38

 W dziale 756 – Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osob.

praw. oraz wydatki związane z ich poborem                        o kwotę                   38

w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państ. 

                                                                                       o kwotę                     38

w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych             o kwotę                     38

 

§ 3

 Zwiększa się wydatki budżetowe                                        o kwotę             36.546

 W dziale 600 – Transport i łączność                                       o kwotę             23.046

w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   o kwotę             23.046

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      o kwotę             23.046

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie                                    o kwotę             13.500

w rozdziale 80104 – Przedszkola                                            o kwotę             13.500

w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       o kwotę             13.500

 

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur

redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :