Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XVII/79/11

Z dnia:2011-11-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/44/11 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania przy udzielaniu dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania


UCHWAŁA Nr XVII/79/11
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 24 listopada 2011 r.


w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/44/11 z dnia 26.05.2011 r. w  sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania przy udzielaniu  dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania.


Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 ,art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami) art.403 ust.3-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.z 2008 r. Nr 25 poz.150 ze zmianami) oraz art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240: zmiany Dz.U. z 2010 r.Nr 28 poz.146 ) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr  X/44/11 z dnia 26.05.2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania  przy udzielaniu  dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania wprowadza się następujące zmiany ;

1. W pkt. 9 dodaje się  ppkt. c w brzmieniu:
„ w przypadku wspólnot mieszkaniowych , kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (oryginał do wglądu).”

2. Zmienia się w całości pkt.17, który otrzymuje brzmienie:
„Dotacja podlega zwrotowi do budżetu zgodnie z art.252 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r.Nr 157 poz.1240 ze zmianami)oraz jeżeli w okresie 5 lat od odbioru robót Inwestor usunie kolektory słoneczne oraz poda nieprawidłowe dane do wniosku , do których również mają zastosowanie przepisy o finansach publicznych.”

§ 2.

Pozostałe zapisy w Uchwale  Nr  X/44/11 z dnia 26.05.2011 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania  przy udzielaniu  dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania  pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2011-11-29 14:43:14Załącznik nr 2
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :