Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XXVIII/159/08

Z dnia:2008-10-24
Przedmiot uchwały:w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marciszów na lata 2009 – 2012


UCHWAŁA Nr XXVIII/159/08

Rady Gminy Marciszów

z dnia 24-10-2008 r.

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marciszów na lata 2009 – 2012.

 

                   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych DZ. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

 

u c h w a l a   co  następuje:

 

§ 1

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Marciszów na lata 2009 – 2012 w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały.

 

§ 2

Na Wieloletni Plan Inwestycyjny składa się realizacja dziewięciu programów inwestycyjnych:

  1. wodociągowanie wsi gminnych,
  2. budowa oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej I i II etap,
  3. obiekty oświatowe
  4. budowa i modernizacja świetlic wiejskich,
  5. budowa zbiornika wodnego na cele rekreacyjne,
  6. budowa obiektów kulturalno-sportowych w gminie,
  7. przebudowa lub odbudowa dróg gminnych
  8. budowa nowych punktów oświetlenia w gminie
  9. rozbudowa i modernizacja infrastruktury dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Marciszów

Programy inwestycyjne obejmują zadania inwestycyjne oraz limity wydatków w poszczególnych latach.

 

§ 3

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest podstawą do opracowania budżetów gminy Marciszów na kolejne lata budżetowe.

§ 4

1.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

2.  Wójt Gminy Marciszów upoważniony jest do realizacji prac przygotowawczych dla zadań określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

 

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Marciszów Nr  XXIV/128/08 z dnia 26-06-2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marciszów na lata   2008 – 2012

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk MazurZałączniki:

Data publikacji 2008-11-06 15:21:21Załącznik nr 1
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :