Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LXII/315/10

Z dnia:2010-10-28
Przedmiot uchwały:w sprawie: utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty


UCHWAŁA Nr LXII/315/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 października 2010


w sprawie: utworzenia wydzielonych rachunków dochodów dla jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów


uchwala  co następuje:

§ 1

Określa się jednostkę budżetowa, zwaną dalej jednostką, która gromadzi dochody na wydzielonym rachunku:
1.    Zespół Szkół w Marciszowie.

§ 2

Źródłami dochodów jednostki budżetowej wymienionej w § 1 mogą być:
1)    spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2)    odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
3)    z tytułu sprzedaży surowców wtórnych;
4)    z najmu sal szkolnych;
5)    opłaty za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia;
6)    wpłaty ze sprzedaży rzeczowych składników majątkowych;
7)    z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii;
8)    środki finansowe otrzymane za udział w konkursach;
9)    z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym  rachunku.

§ 3

1.  Dochody gromadzone przez jednostkę budżetową na wydzielonym rachunku bankowym przeznacza się na;
1)    organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci;
2)    cele wskazane przez darczyńcę;
3)    remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów, z tytułu wymienionych w § 2 pkt 2;
4)    zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki;
5)    zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych;
6)    wydatki związane z bankową obsługa rachunku;
2.    Dochody gromadzone przez jednostkę na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 4

1.    Kierownik jednostki łącznie z projektami planów finansowych jednostki budżetowej opracowuje projekt planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych
2.    Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział.
3.    Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych przekazywane są wójtowi w terminie umożliwiającym ujęcie ich w załączniku do projektu uchwały budżetowej.
4.    Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierownika jednostki stanowią podstawę gospodarki finansowej oświatowej jednostki budżetowej w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.
5.    Plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych, są zatwierdzane przez kierownika jednostki gromadzących te dochody w terminie 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej.
6.    Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.
7.    Plany finansowe dochodów ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów, a w zakresie wydatków nieprzekraczalny limit oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej.
8.    Kierownik jednostki może zwiększyć wydatki finansowane dochodami pochodzącymi ze źródeł określonych w § 2 uchwały, w przypadku realizacji wyższych dochodów, oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów jednostki.
9.    Kierownik jednostki w terminie 7 dni od dokonania zmiany, zawiadamia wójta o dokonanych zmianach.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIV/173/05 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Marciszowie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :