Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr LIV/281/10

Z dnia:2010-05-27
Przedmiot uchwały:w sprawie: określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Marciszów oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga


UCHWAŁA  Nr LIV/281/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 27 maja 2010


w sprawie: określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Marciszów oraz jego jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Marciszów


uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i tryb umarzania, odraczania terminów zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Marciszów oraz jego jednostek podległych zwanych dalej „wierzycielami” przypadającymi od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazuje się organy uprawnione do udzielania ulg.

§ 2

Należnościami, o których mowa w § 1, są zaległe i bieżące należności pieniężne (należność główna) przypadające od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia na raty, a jeżeli należność główna została zapłacona jest to suma należności ubocznych.

§ 3

1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, o których mowa w § 1 mogą być umarzane  jeżeli:
1)    dłużnik – osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
2)    dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3)    zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucja tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4)    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5)    zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2.  Umorzenie należności następuje z inicjatywy wierzyciela lub na wniosek dłużnika.

§ 4

2.    W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w § 1 mogą został umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3.    Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 5

1.    W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym termin płatności należności może na wniosek dłużnika zostać odroczony lub należność może zostać rozłożona na raty. Okres, na który rozłożono spłatę należności lub odroczono termin zapłaty nie może być dłuższy od przewidzianego prawem okresu jej przedawnienia.
2.    Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę od dnia złożenia kompletnego wniosku w tej sprawie do dnia upływu terminu lub terminów zapłaty.
3.    Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 2.

§ 6

Udokumentowanie spełnienia przesłanek z § 3 mogą stanowić między innymi:
1)    zaświadczenie o zarobkach,
2)    odcinek renty lub emerytury,
3)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach,
4)    wywiad środowiskowy,
5)    postanowienie komornika o nieskuteczności egzekucji,
6)    oświadczenie o stanie majątkowym,
7)    zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
8)    orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia lub niezdolności do pracy,
9)    orzeczenia lub decyzje likwidujące dłużnika,
10)    orzeczenie o upadłości dłużnika.

§ 7

1. Organami uprawnionymi do umarzania należności, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności, o których mowa w § 1 i § 2 są:
1)    w zakresie należności Urzędu gminy – Wójt gminy,
2)    w zakresie należności przysługujących jednostkom podległym gminy:
a)    Kierownik jednostki podległej gminy może odraczać lub rozkładać na raty, jeżeli kwota należności nie przekracza 2.000 zł,
b)    Wójt – na wniosek kierownika jednostki w pozostałych przypadkach.
2. Przez wartość należności, o której mowa w ust. 1 pkt 2a, rozumie się należność główna.

§ 8

Kierownicy jednostek podległych oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu składają Wójtowi Gminy za pośrednictwem Skarbnika informację pisemną o udzielonych ulgach w terminie do dnia 20 każdego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału.


§ 9

1.    W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.).
2.    Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.
3.    Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.
4.    Dłużnik  prowadzący działalność gospodarczą w celu uzyskania pomocy de minimis winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 i z 2008 r. Nr 93, poz. 585).

§ 10

Umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, złożonego przez organ uprawniony lub w formie ugody (porozumienia) zawartej pomiędzy dłużnikiem, a organem uprawnionym.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Traci moc uchwała Nr XLVI/226/06 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych oraz uchwała nr XLIX/262/2010 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych oraz wskazania organów do tego upoważnionych.

§ 13

Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :