Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr XVIII/90/082008-01-31w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XVIII/91/082008-01-31w sprawie: zatwierdzenia planów pracy na rok 2008 stałych Komisji Rady Gminy.
UCHWAŁA Nr XVIII/92/082008-01-31w sprawie: akceptacji ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2008.
Uchwała Nr XVIII/94/082008-01-31w sprawie: zasad udzielania stypendium dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz nagrody wybitnym uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum.
UCHWAŁA Nr XVIII/93/082008-01-31w sprawie: Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość.
UCHWAŁA Nr XIX/109/082008-02-28w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008r..
UCHWAŁA NR XIX/108/082008-02-28w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marciszów na lata 2008-2012.
UCHWAŁA Nr XX/110/082008-03-27w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XX/112/082008-03-27w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XX/113/082008-03-27w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XX/111/082008-03-27w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XXI/114/082008-04-24w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
UCHWAŁA Nr XXI/115/082008-04-24w sprawie: wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty zabudowane i niezabudowane stanowiące własność gminy Marciszów oddawane w drodze bezprzetargowej w dzierżawę na cele inne niż rolne..
UCHWAŁA Nr XXI/116/082008-04-24w sprawie: przystąpienie Gminy Marciszów do „Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu”.
UCHWAŁA Nr XXI/117/082008-04-24w sprawie: nawiązania umowy o partnerstwie i wzajemnej współpracy.
UCHWAŁA Nr XXI/118/082008-04-24w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo- finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.
UCHWAŁA NR XXII/120/082008-05-29w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Marciszów do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „ Dobre rządzenie” Działanie 5.2 „Wzmocnien.
UCHWAŁA NR XXII/121/082008-05-29w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych.
UCHWAŁA Nr XXII/122/082008-05-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA NR XXII/123/082008-05-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXII/124/082008-05-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIV/128/082008-06-26w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marciszów na lata 2008–2012.
UCHWAŁA Nr XXIV/125/082008-06-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIV/129/082008-06-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIV/130/082008-06-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIV/127/082008-06-26w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XXIV/126/082008-06-26w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XXV/133/082008-08-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXV/134/082008-08-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXV/135/082008-08-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVI/137/082008-09-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVI/136/082008-09-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVI/139/082008-09-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVI/146/082008-09-25w sprawie: zaopiniowania wniosku o uznaniu za ochronne lasów Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kamienna Góra położonych na terenie gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXVI/138/082008-09-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVI/140/082008-09-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVI/141/082008-09-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVI/142/082008-09-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVI/143/082008-09-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVI/144/082008-09-25w sprawie: obciążenia hipoteką nieruchomości nr 95/1 położonej w Wieściszowicach.
Uchwała Nr XXVII/153/082008-10-10w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/150/082008-10-10w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości zabudowanej położonej w Nagórniku w granicy działki nr 25/5 stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.
Uchwała Nr XXVII/151/082008-10-10w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości położonej w Pastewniku w granicy działki nr 273/13 stanowiącą drogę własności Skarbu Państwa będącą w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.
Uchwała Nr XXVII/152/082008-10-10w sprawie: nieodpłatnego przejęcia w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości położonej w Pustelniku w granicy działki nr 58/3 stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.
Uchwała Nr XXVIII/154/20082008-10-24w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzącyc.
Uchwała Nr XXVIII/155/20082008-10-24w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Marciszów nr XIII/71/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
UCHWAŁA Nr XXVIII/162/082008-10-24w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVI/145/08 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 września 2008 roku.
UCHWAŁA Nr XXVIII/156/082008-10-24w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
UCHWAŁA NR XXVIII/157/082008-10-24w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marciszów dla niepublicznych przedszkoli.
Uchwała Nr XXVIII/158/082008-10-24w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji, sposobu jej rozliczenia i kontroli na prace konserwatorskie, retauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.
UCHWAŁA Nr XXVIII/159/082008-10-24w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marciszów na lata 2009 – 2012.
Uchwała Nr XXVIII/161/082008-10-24w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/160/20082008-10-24w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .
Uchwała Nr XXIX/165/082008-11-27w sprawie : przyjęcia ”Planu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marciszów".
UCHWAŁA Nr XXIX/168/082008-11-27w sprawie : wprowadzenie zmiany w Uchwale Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXIX/167/082008-11-27w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Grucy na działalność Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXIX/166/082008-11-27w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Sebastiana Czaplińskiego na działalność Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXIX/169/082008-11-27w sprawie : przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Marciszów”.
UCHWAŁA Nr XXIX/163/082008-11-27w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XXX/170/082008-12-09w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008..
UCHWAŁA Nr XXXI/174/082008-12-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXI/173/082008-12-29w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008.
UCHWAŁA Nr XXXI/171/082008-12-29w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008.
UCHWAŁA Nr XXXI/172/082008-12-29w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2008.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :