Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: Uchwała Nr XXXIII/170/17

Z dnia:2017-01-26
Przedmiot uchwały: w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017


Uchwała Nr XXXIII/170/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 stycznia 2017r


w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017
       
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami),   art. 4' ust. 2  ustawy z dnia
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity DZ.U.  z 2016 roku, poz. 487 ze zmianami ) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  ( tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz.  224  ze zmianami)  Rada Gminy Marciszów

uchwala  co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017 w brzmieniu:

GMINNY  PROGRAM PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  DLA GMINY MARCISZÓW   NA  2017 ROK


I.    WSTĘP

Obowiązek opracowania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Programem” wynika z postanowień ustawy z dnia  
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity DZ. U. z 2016 roku, poz.487 ze zmianami ) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz. 224 ze zmianami).
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 określa lokalną strategię  w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu oraz narkotyków.
Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 2 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zgodnie z treścią tych ustaw zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  i narkomanii wykonuje się przez  odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w  szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, działalność informacyjną i wychowawczą, leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i narkotyków
i ich usuwanie.


Wszelkie działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi mają nie tylko umocowania ustawowe, ale przede wszystkim stanowią świadome działania samorządu na rzecz dobra społeczności lokalnej.
Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju.
Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Wszyscy pragniemy, by nasze dzieci dorastały szczęśliwe i radosne, by nie doświadczały kryzysów, nie były narażone na różne życiowe problemy. Pragniemy ustrzec je przed różnymi niebezpieczeństwami, które zewsząd na nie czyhają. Każde dziecko ma prawo do życia i jak najpełniejszego wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz psychicznego. Proponujemy zatem zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które mamy nadzieję pokażą dzieciom i młodzieży , że można żyć
i spędzać czas z przyjaciółmi bez papierosów, alkoholu, narkotyków , agresji i przemocy.
Efektem realizacji zamierzonych działań ujętych w programie powinno być uzyskanie przez
uczniów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie myślenia, uczenia się, komunikowania się współpracy i działania oraz sposobów ciekawego , aktywnego spędzania czasu wolnego.
Gminy, z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich społeczności, a także
o dostępnych zasobach, mogą przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Konkretne działania profilaktyczne wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska.
Skala zjawiska uzależnienia od alkoholu na terenie gminy jest jednak trudna do precyzyjnego określenia, a poziom spożycia alkoholu, jak i rozpowszechnienie szkodliwych następstw picia, są różne w zależności od środowiska.

Program jest kontynuacją wielu działań  z lat ubiegłych ukierunkowanych na osoby uzależnione od alkoholu , narkotyków, członków ich rodzin oraz rodziny, w których występuje przemoc domowa.
Program opiera się na inspirowaniu i współdziałaniu  różnych podmiotów aktywnych na obszarze uzależnień.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na konieczność  realizacji programu przy współudziale  osób, instytucji, organizacji pozarządowych  zajmujących się kulturą, edukacją , pomocą społeczną, sportem, rekreacją , wychowaniem w trzeźwości, lecznictwem osób uzależnionych i kreujących inne działania , szczególnie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.
Program dostosowany jest do specyfiki  uzależnień występujących w gminie Marciszów, który uwzględnia lokalne możliwości jego realizacji: prawne, administracyjne, ekonomiczne.

Umieszczenie zadań wynikających  z odrębnych ustaw w jednym programie wynika przede wszystkim z faktu, że do większości z nich można zaproponować zbieżne działania profilaktyczne oraz to ,że zadania do realizacji wynikające z tych ustaw mogą być finansowane z tych samych środków tj. środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


II. ANALIZA  SYTUACJI  W  GMINIE  DOTYCZĄCA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH


Nie  ma takiej grupy społecznej i zawodowej, której zjawisko alkoholizmu nie dotyczyłoby. Łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, obyczaje, ubożenie i bezrobocie, stałe zagrożenie utraty pracy wśród wielu środowisk, upadek wartości rodzinnych i norm społecznych , jak też coraz powszechniejszy brak umiejętności radzenia sobie z problemami dnia codziennego przyczyniają się do narastania problemów alkoholowych. Są to problemy społeczne, które korelują z przemocą w rodzinie.

Struktura ludności
W Gminie Marciszów ( wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku) zamieszkuje 4 543 osoby
w tym w wieku produkcyjnym – 2 947
  - mężczyźni – 1 599
  - kobiety – 1 348


Z danych PARPA wynika, że populacje osób, w których występują różne kategorie problemów alkoholowych -  dane szacunkowe  kształtują się następująco :

Różne kategorie problemów alkoholowych

populacja osób

w Polsce

w gminie Marciszów liczącej 4 585 mieszkańców

Liczba osób uzależnionych od alkoholu

około 2% populacji

około 800 000

około 91

Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie,  rodzice

około 4% populacji

około 1 500 000

około 182

Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych

około 4% populacji

około 1 500 000

około 182

Osoby pijące szkodliwie

5-7% populacji

około 2 000 000 – 2 500 000

około 229- 321

Ofiary przemocy domowej

w rodzinach z problemem alkoholowym

2/3 dorosłych oraz 2/3 dzieci z tych rodzin

około 2 000 000 osób dorosłych  i dzieci

około 251osób dorosłych

około 209 dzieciPowyższe dane pokazują , iż na terenie Gminy Marciszów różne kategorie problemów alkoholowych mogą dotyczyć około 935 osób , co stanowi około 20% wszystkich jego mieszkańców. Mieszkańcy ci stanowią populację osób pijących szkodliwie , uzależnionych, współuzależnionych, dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy domowej.

Grupy społeczne szczególnie zagrożone problemami uzależnień od alkoholu to: bezrobotni (zwłaszcza długotrwale ) i ich rodziny, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne, ludzie młodzi.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku:
 - 168 mieszkańców gminy było zarejestrowanych  w Urzędzie Pracy (  w tym 58 osób bez
    kwalifikacji zawodowych)
    z tego 23 osoby z prawem do zasiłku.
Wśród osób bezrobotnych największą grupę  stanowią :
- długotrwale bezrobotni –  85 osób
- osoby powyżej 50 roku życia –  55 osób
- do 30 roku życia – 37 osób

Dostępność napojów alkoholowych
Gmina Marciszów obejmuje 9 wsi, w których jest  prowadzonych 15 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych.
Struktura sprzedaży według rodzaju alkoholu przedstawia się następująco:
- do 4,5% alkoholu oraz piwa     - w 14 sklepach i 1 lokalu gastronomicznym
- powyżej 4,5% do 18%        - w 14 sklepach
- powyżej 18% alkoholu            - w 12 sklepach

Rodziny objęte pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
1) liczba rodzin objętych pomocą  - 228
2) liczba rodzin objętych pomocą, w których występuje problem nadużywania alkoholu- 5 (20 osób)
3) liczba dzieci objętych dożywianiem - 103
4) liczba dzieci objętych dożywianiem z rodzin z problemem alkoholowym -  8
5) wielkość środków finansowych przeznaczonych na pomoc rodzinom z problemem
    alkoholowym – 26 389,35 zł
6) liczba rodzin, w których występuje problem przemocy w rodzinie – 17

Posterunku Policji
1) liczba interwencji w sprawach przemocy w rodzinie   - 41
2) liczba interwencji w sprawach przemocy w rodzinie pod wpływem alkoholu - 41
3) liczba prowadzonych postępowań – procedura „Niebieskiej karty” - 10
4) ilość zastosowanego aresztowania, dozoru w związku z przemocą w rodzinie - 0
5) liczba osób dorosłych odwiezionych do wytrzeźwienia –14
6) ilość zatrzymanych nietrzeźwych osób nieletnich - 0
7) ilość przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu - 3
8) liczba stwierdzonych przypadków handlu narkotykami – 0

Osoby i instytucje przygotowane do rozwiązywania problemów  alkoholowych
i narkotykowych
    (Stan zasobów):
1.Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin- pomost, który
   łączy  mieszkańców gminy, gdzie nie ma profesjonalnej oferty terapeutycznej z  zakładami
   lecznictwa   odwykowego, a jednocześnie realizuje zadania min: motywowanie zarówno osób
   uzależnionych, jak  i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia
   uzależnienia,    kierowanie  do    leczenia specjalistycznego, udzielanie wsparcia  osobom po
   zakończonym leczeniu    odwykowym.
2. W realizacji programu  dysponujemy grupą nauczycieli ( 4 osoby) posiadających          
    przygotowanie merytoryczne w zakresie resocjalizacji i poradnictwa rodzinnego, pedagogiki
    opiekuńczej  z resocjalizacją , 9 nauczycieli przeszkolonych  w zakresie  współczesnych zagrożeń
    (dopalacze, hazard, cyberporzemoc, inne substancje uzależniające) oraz pedagog szkolny
    przeszkolony  w zakresie przemocy w rodzinie , zatrudnionych     w Zespole  Szkół
 3. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeszkoleni w zakresie zjawiska
    przemocy
 4. Funkcjonariusze Posterunku Policji,
 5. Pracownicy Urzędu Gminy posiadający odpowiednie przeszkolenia z zakresu   przeciwdziałania 
     alkoholizmowi , narkomanii, przemocy w rodzinie
 6. Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 7. Organizacje pozarządowe i społeczne z terenu gminy.

III. PODSTAWOWE  STRATEGIE PROGRAMU

Głównym celem programu jest prowadzenie działań mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych  związanych z nadużywaniem alkoholu poprzez:
1)    zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości uzyskania wsparcia oraz profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz przemocy w rodzinie,
2)    podwyższanie poziomu wiedzy o szkodliwości nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych  oraz  patologiach z tym związanych,
3)    podejmowanie działań interwencyjnych w stosunku do osób zagrożonych wystąpieniem  problemu alkoholowego,
4)    działania minimalizujące następstwa nadmiernego spożywania alkoholu, w tym leczenie, pomoc społeczna i prawna dla ofiar tego zjawiska,
5)    kontrola rynku napojów alkoholowych zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim,
6)    kształtowanie postaw preferujących trzeźwość oraz abstynencję,
7)    prowadzenie profilaktycznej działalności w tworzeniu zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zajęć dla młodych ludzi,
8)    wspieranie imprez profilaktycznych  oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych,
9)    wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
              problemów alkoholowych.

IV. DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Cele strategiczne działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych skierowane będą
w szczególności na zadania gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych               
    i  osób zagrożonych uzależnieniem;

 realizacja poprzez:
a)    udostępnienie wstępnej pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz 
ofiarom przemocy domowej w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego,
  b) współdziałanie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi,
 c) prowadzenie rozmów interwencyjno-motywujących z osobami wobec których zaistnieje
      podejrzenie o nadużywanie alkoholu, w celu zastosowania leczenia odwykowego,
  d) wykonywanie czynności zmierzających do zdiagnozowania stopnia uzależnienia poprzez
      sporządzenie przez lekarzy biegłych z alkohologii, opinii psychiatryczno-psychologicznej,
  e) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego celem orzeczenia zobowiązania do poddania  
      się  leczeniu odwykowemu w stosunku do osób nagminnie nadużywających alkohol,
  f) rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z pomocy terapeutycznej 
     i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków-
     upowszechnianie materiałów edukacyjnych w środowisku lokalnym, 
  g) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla świetlic oraz innych instytucji
      i organizacji współpracujących z Komisją w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej  min.
     GOPS, szkoła, ośrodek zdrowia , organizacje  pozarządowe.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii,
    pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
    w   rodzinie

    realizacja poprzez:
a)    uruchomienie nowych programów w świetlicach środowiskowych dla dzieci wobec, których
stosowana jest przemoc w rodzinie
  b) kontynuacja działania i poszerzenie oferty punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy   w rodzinie,
  c) prowadzenie programów przeciwdziałania przemocy w szkole realizowanych w szczególności
      poprzez : warsztaty dla dzieci, spotkania, przedstawienia teatralne,
  d) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z rodzin z problemami     
      alkoholowymi i zjawiskiem przemocy domowej – zwłaszcza w szkole , która współpracuje 
      min z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami,
  e) koordynowanie działań dotyczących przemocy w rodzinie  poprzez współpracę i wymianę
      doświadczeń z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbą zdrowia,
      szkołami, osobami fizycznymi, pozostałymi instytucjami działającymi na terenie gminy oraz
      organizacjami realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej,
   f) prowadzenie działalności w celu propagowania zdrowego stylu życia poprzez  organizowane zajęć
       kulturalno-sportowych,
  g) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej służącej upowszechnianiu informacji   na temat
      możliwości uzyskania pomocy w przypadku zetknięcia się ze zjawiskiem  przemocy domowej,
  h) organizowane i finansowanie zajęć dla rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności     
      wychowawczych,
  i)  stosowanie procedury „Niebieskiej karty” – rozpoznawanie zaburzeń życia rodzinnego na
      skutek nadużywania alkoholu, narkotyków i stosowania przemocy w tym:
      - kierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację dziecka gdy istnieje   zagrożenie dla
        małoletnich dzieci,
      - kierowanie zawiadomienia do Policji o popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu za   znęcanie
         się nad rodziną.

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w  pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych

realizacja poprzez:
    a)  realizację na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,       
         odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne ,
    b) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców dzieci 
uczestniczących w programach, których celem jest wspieranie abstynencji dzieci
i przygotowywanie ich do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji           związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
c)    organizowanie i finansowanie programów, spektakli, warsztatów o charakterze  profilaktyczno- edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,
d)    współorganizowanie oraz dofinansowywanie lokalnych imprez , festynów, spotkań, konkursów i innych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowanych przez szkołę, biblioteki, GKRPA i inne organizacje z terenu gminy jako alternatywy życia wolnego od alkoholu
i narkotyków.,
e)    wspieranie szkolnych i lokalnych programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez  młodzież ( przedstawienia teatralne i inne) oraz konkursów dot. problematyki uzależnień ( alkohol, narkotyki, przemoc, agresja, nikotynizm),
f)    wdrażanie pozalekcyjnych zajęć sportowych do programów profilaktyki środowiskowej,
g)    finansowanie  zajęć dla dzieci  w świetlicach szkolnych, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych,
h)    aktywny udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych rekomendowanych przez PARPA oraz inne uprawnione do tego instytucje,
i)    współpraca z instytucjami  na terenie gminy ( szkoła, kluby sportowe, instytucje kultury) oraz wspólna realizacja  działań związanych z profilaktyką  oraz promocją zdrowego życia, wolnego od nałogów,
j)    inicjowanie wraz z dofinansowaniem wypoczynku o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz dotkniętych przemocą,
k)    budowanie akceptacji społecznej dla postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez organizowanie szkoleń , kampanii edukacyjnych i  programów w dziedzinie rozwiązywania problemów uzależnień,
l)    poszerzenie zakresu oferty programów opiekuńczo – wychowawczych o dożywianie uczestników programów,
ł) podejmowanie działań mających na celu kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec
zagrożeń ,
m)    zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych.,
n)    podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,  
    służących rozwiązywaniu   problemów narkomanii;

    realizacja poprzez:
 a)   dofinansowanie instytucji i jednostek samorządowych gminy realizujących   poszczególne
          elementy  programu ( w oparciu o jasno sformułowane kryteria) mających w swych programach
          zadania związane z profilaktyką   i propagowaniem trzeźwego sposobu spędzania wolnego czasu,
b)    współpraca i wspieranie inicjatyw instytucji statutowo działających  na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych,

c)    współorganizowanie imprez kulturalnych  oraz innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie  wzorców trzeźwego stylu życia,
d)    współpraca ze środowiskiem kościelnym i duszpasterskim,

  5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych  w art. 131 i 15
      ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze   oskarżyciela  publicznego:

   realizacja poprzez:
 a) prowadzenie działań kontrolno-interwencyjnych w zakresie przestrzegania zasad
     i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, rozpatrywanie
     skarg na działalność punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
 b) prowadzenie postępowań  wyjaśniających w przypadku otrzymania informacji  o nie
     przestrzeganiu przepisów ustawy w zakresie reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz
     sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  c)  wniesienie aktu oskarżenia do sądu,
  d)  występowanie  w charakterze oskarżyciela publicznego, poprzedzone   przeprowadzeniem przez
       Policję postępowania dowodowego .
   
V. ZASADY  WYNAGRADZANIA  CZŁONKÓW  GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

1.Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się wynagrodzenie za     
   udział  w posiedzeniach komisji w wysokości 45,00 zł brutto za każde   posiedzenie.
2.Wynagrodzenie przysługuje członkom komisji będących pracownikami Urzędu Gminy,  jeżeli 
   posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji będzie  wypłacane na wskazane konta, do  10 dnia  
    każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni, na podstawie przedłożonych list  obecności  
    stwierdzających udział w posiedzeniu.

VI. ŹRÓDŁA I ZASADY   FINANSOWANIA


1.    Finansowanie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odbywa się w ramach środków własnych gminy pochodzących z opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów   
2.    Planowane wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
             w roku 2017  będą wynosić 50.000,00 zł.
      3.    Planowane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu będą  wynosić  50.000,00 zł
             i są przeznaczone zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017.

VII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE


Bardzo ważnym elementem Programów jest przekazanie społeczności lokalnej jasnej wiedzy na temat:
„Czym są narkotyki i alkohol, jaka jest natura ich działań oraz jakie ryzyko płynie z ich   obecności 
w życiu   społecznym”.
Alkohol i narkotyki ingerują i wywierają wpływ niemal na wszystkie aspekty  życia społecznego i nie można przechodzić obok nich obojętnie.

Profilaktyka na szczeblu lokalnym  nie jest zadaniem łatwym. Musimy być świadomi, iż podejmowane działania są wynikiem woli samorządu lokalnego odpowiedzialnego za zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców, właściwe wychowanie młodego pokolenia, ład i porządek publiczny oraz promocję zdrowego sposobu życia.
Są to działania długofalowe , a będą one satysfakcjonujące  kiedy zdoła się uzyskać:
1)    wzrost świadomości społeczeństwa o szkodliwych skutkach spożywania napojów  alkoholowych  i innych substancji uzależniających w  nadmiernych ilościach,
      2)   wzrost wrażliwości dorosłych na kupowanie i spożywanie napojów  alkoholowych przez 
             osoby nieletnie,
      3)   wzrost liczby osób poddających się terapii,
      4)   większa skuteczność służb porządkowych,
      5)   zmiana obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych,
      6)   wzrost zaangażowania społeczności gminnej w działaniach dotyczących profilaktyki  
             i  przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.

§ 2

Harmonogram realizacji zadań zmierzających  do uzyskania celów  oraz plan wydatków
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 stanowią  załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykZałączniki:

Data publikacji 2017-01-28 12:56:18Załączniki nr 1, 2
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :