Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr III/4/10

Z dnia:2010-12-09
Przedmiot uchwały:w sprawie : powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych


UCHWAŁA Nr III/4/10
Rady Gminy Marciszów
z dnia 09 grudnia 2010r


w sprawie : powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych.


Działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Marciszów

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się liczbę członków Komisji:
a) Komisja  Budżetu                        - do 5 członków
b) Komisja  Infrastruktury Technicznej                - do 7 członków
c) Komisja  Ochrony Środowiska i Rolnictwa            - do 5 członków
d) Komisja  Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki        - do 7 członków
     

§ 2

Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Gminy oraz ich składy osobowe:

Komisja  Budżetu:
1. Stanisław Cepielik
2. Marian Dzik
3. Janusz  Zawierucha

Komisja  Infrastruktury Technicznej
1. Dawid Chęciński
2. Zofia Siudak
3. Stanisław Solarz
4. Józef Szołdrowski
5. Adam Wrona
6. Janusz Zawierucha

Komisja  Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1. Stanisław Cepielik
2. Piotr Gwóźdź
3. Teresa Mospan
4. Adam Wrona

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
1. Dawid Chęciński
2. Henryk Mazur
3. Zofia Siudak
4. Danuta Wojtas
5. Józef Szołdrowski

§ 3

Członkowie  w/w Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Mazur
redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :