Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Uchwała: UCHWAŁA Nr XIX/96/2016

Z dnia:2016-02-25
Przedmiot uchwały:w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowe położone w Świdniku w granicy działek nr 441/5, 455/6, 455/8, 455/10 stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zasobie Agencji Nieruchomości Rol


UCHWAŁA Nr XIX/96/2016
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 lutego 2016r

 
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  w zasób mienia Gminy Marciszów  nieruchomości gruntowe położone w Świdniku  w granicy działek nr 441/5, 455/6, 455/8, 455/10 stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.
 

Działając na podstawie art.18 ust.2, pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2015r, poz.1515 ze zm. ) art.24 ust.5c ustawy z dnia 19 października  1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U z 2015, poz.1014)  Rada Gminy Marciszów
 
uchwala co następuje :
 
§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów  nieruchomości gruntowe położone w Świdniku   stanowiące własność -  Skarbu Państwa będące w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej,
                •   działkę nr  441/5  o pow.0,0066 ha.
                •   działkę nr  455/6  o pow.0,0048 ha.
                •   działkę nr  455/8  o pow.0,0031 ha.
                •   działkę nr  455/10 o pow.0,0153 ha.
 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Uzasadnienie
do Uchwały nr XIX/96/2016
Rady Gminy Marciszów z dnia  25 lutego 2016r

 
w sprawie: : wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie  w zasób mienia Gminy Marciszów  nieruchomości gruntowe położone w Świdniku  w granicy działek nr 441/5, 455/6, 455/8, 455/10 stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.   
Wymienione nieruchomości    wchodzą  w ciąg  drogi gminnej  o numerze ewidencyjnym 531 położonej w Świdniku, którą  od wielu lat administruje Gmina   Marciszów. W celu uregulowania stanu prawnego ze stanem faktycznym wskazanym jest nieodpłatne przejęcie w/w nieruchomości w zasób mienia gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk




redaguje: [Anna Płaszczyńska ]

Ostatnia zmiana:


przejdź do :